29. 11. 16

Pohľad k našim susedom – redukovaná kvantita, top kvalita

V ostatnom čísle nášho časopisu sme informovali o situácii v rakúskom vinohradníctve. V čase oberačiek rakúski vinohradníci dúfali v suchú a priaznivú jeseň. Dnes už ročník 2016 môžu naplno hodnotiť. V histórii azda neexistuje podobný ročník, ktorý by mal v jednotlivých oblastiach Rakúska toľko rozličných tvárí. 

Tags:

27. 11. 16

Hubert na prahu výnimočného jubilea

Kvalita a vytrvalosť je najlepší recept

Spoločnosť Hubert J.E., patriaca v  súčasnosti medzi najvýznamnejších stredoeurópskych výrobcov kvalitných sektov, tichých vín a brandy, vstúpila do desaťročia, ktorého zavŕšením zaznamená 200 rokov úspešnej existencie. Rozhovor s enologičkou spoločnosti Ing. Ingrid Vajczikovou, PhD., sme zamerali na súčasné aktuálne dianie a preniesli sa aj do horizontu ďalších rokov.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Hubert J.E. 

Tags:

23. 11. 16

Macedónske vône a chute

Moju malú knižku „Ukus i miris slovenskog juga“, vydanú koncom roka 2015 v nakladateľstve SAVPO vo vojvodinskej Starej Pazove, som stihol zatiaľ osobne predstaviť len v Srbsku a v Slovinsku. Nie s veľkým úspechom. Ľudia akosi prestali čítať. Sledujú televíziu, komunikujú s počítačom a počúvajú. Je to pohodlné a je to doma. (S)pisovateľ nemá inú možnosť. Musí za nimi vycestovať. Naša cesta, spolu s prekladateľom Mirom Demakom, cielila do Macedónska. Do tejto čarovnej krajiny som trielil vari už po piaty raz. V októbri, počas zberu hrozna, som sa tam však ocitol po prvý raz. Túto krajinu milujem a jej vône a chute ma omamujú…
Skopje, Kavadarci, Negotino október 2016 Fedor Malík,

foto autor

Tags:

21. 11. 16

Svetový kongres o viniči a víne v Brazílii

V brazílskom meste Bento Congalves sa v dňoch 23. až 28. októbra 2016 uskutočnil v poradí už 39. svetový kongres o viniči a víne a 14. valné zhromaždenie Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV). V štyroch odborných sekciách – Vinohradníctvo, Enológia, Právo a ekonomika a Zdravie a bezpečnosť – odznelo v rámci hlavnej témy kongresu „Vinohradníctvo a vinárstvo – technologické pokroky prepojené na výzvy trhu“ 165 prezentácii k aktuálnym témam, akými sú adaptácia na klimatickú zmenu, pestovateľské techniky, biologická ochrana vinohradov, genetické modifikácie, alergény, dealkoholizované vína, ale aj terroir, marketing a vínny turizmus. Okrem toho bolo predstavených 173 posterových prezentácií (vrátane troch slovenských).

Ľubica Vicenová

Foto autor

Tags:

18. 11. 16

Estery – súčasť primárnej a sekundárnej arómy hroznového vína

Abstract Esters are important group of volatile compounds in each wine. These volatiles are generally considered as yeast metabolites but they are found also in grapes before alcoholic fermentation. The aim of this paper was to describe profi le of esters before and after fermentation of 7 varietal wines and identify esters originating strictly from grapes and those produced by the yeast. Regardless of yeast strain used for the fermentation and variety of wine, dominant esters in grape juice/must were 2-hexen-1-yl acetate, methyl nonanoate and methyl heptanoate. During fermentation, concentration of these esters decreased and some of them were not identifi ed at all. Based on principal component analysis, esters typical for wines were determined: methyl salicylate, ethyl butyl succinate, ethyl benzoate, dietyl succinate and isoamyl lactate. These esters are not dominant in term of quantity but considerably distinguish grape juices and wines. Most representative esters in wines: isoamyl acetate, ethyl hexanoate, ethyl octanoate, ethyl decanoate, ethyl acetate and 2-phenylethyl acetate are typical metabolites of wine yeast. Despite of their major signifi cance in wine, they cannot be considered strictly as the esters of secondary aroma of wine because trace concentrations of these esters were identifi ed also in grape juice and must before alcoholic fermentation.

Tags:

15. 11. 16

Technológia zaručujúca kvalitu

 Štvrťstoročie v službách vinohradníkov a vinárov

Producenti vína, nealkoholických nápojov a destilátov, už 25 rokov pri budovaní a modernizácii svojich prevádzok efektívne využívajú služby spoločnosti VIN.TECH so sídlom v Pezinku. Od začiatkov existencie spoločnosti jej možno pripísať prvenstvo v našich podmienkach v pričinení sa nielen o inováciu technologického vybavenia vinárskych podnikov, ale aj v celkovom usmernení producentov pri uplatňovaní svetových trendov pri výrobe vína. Konateľ a majiteľ tejto ambicióznej a úspešnej spoločnosti so širokým záberom aktivít je Igor Budinský. Rozhovor s ním sme orientovali na súčasné aktivity VIN.TECH s.r.o. v službách vinohradníkov a vinárov. 

Tags:

13. 11. 16

Emozioni dal Mondo

Víno spája spoločnosť už pekných pár tisícročí. Víno hladí dušu i telo, pri víne sa diskutuje, pri víne sa utvárajú priateľstvá, pri víne sa miluje. Víno magnetizuje, víno omamuje. Víno je nástrojom fi lozofi e nášho života. Nuž a napokon víno je aj zdrojom bohatstva a slávy… Víno je také i onaké. Dobré aj zlé. Ktoré je však najlepšie, ktoré je víťazné? Aj takéto otázky si ľudia kládli v minulosti. Nie je tomu však tak dlho. Vyklíčilo to kdesi koncom devätnásteho storočia. Vtedy sa začali organizovať súťaže, konkurzy vín. V Paríži, v Londýne, v Madride. V dvadsiatom storočí už bolo toho viac. Pribúdali organizátori vínnych konkurzov a na vínnej mape sa objavovali nové mestá. Ako prvá zažiarila Ljubljana. Tam sa pravidelné medzinárodné konkurzy organizujú už takmer šesťdesiat rokov… 

Tags:

11. 11. 16

Vinár Karvaj: Cross-flow filtrácia od Bílka? Za kvalitu sa platí

Iba z kvalitného hrozna sa dá vyrobiť kvalitné víno. Rodinné vinárstvo Chateau Marco zo Strekova, neďaleko Nových Zámkov, preto spracúva hrozno len z vlastných strekovských vinohradov a víno vyrába s využitím najmodernejších technológií.

-B.F.-

Tags:

09. 11. 16

OIV o stave vo svetovom vinohradníctve a vinárstve

Počas 39. ročníka svetového kongresu pre vinič a víno predstavil generálny riaditeľ OIV Jean-Marie Aurand aktuálny prehľad o situácii vo vinohradníctve. Spomenul tiež prvotné informácie venované stolovým odrodám a trhu so sušeným hroznom, pričom kompletná správa bude zverejnená na konci tohto roka.

Zdroj: tlačová správa OIV

Tags:

07. 11. 16

Je škorec obyčajný daňovým poplatníkom?

Každoročne, v čase dozrievania hrozna, sú vinice v Malokarpatskom regióne ohrozované migrujúcimi kŕdľami škorcov, konkrétne škorcom obyčajným (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758)). Aj napriek početnej populácii, ktorá sa na Slovensku podľa ornitológov odhaduje na 400-800 tisíc hniezdiacich párov (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Škorec_obyčajný), je tento druh chránený Vyhláškou MŽP SR č.24/2003 z 9.01.2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Slovenská legislatíva v tomto smere kopíruje legislatívu EU, konkrétne kodifi kovanú Smernicu 2009/147/EC z 30.11.2009, známu pod názvom EU Birds Directive, ktorá nahradila predchádzajúcu Smernicu 79/409/EEC z 2.04.1979. Je zarážajúce, že podľa údajov Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) je európska populácia škorca obyčajného odhadovaná na 200510 tisíc hniezdiacich párov (www.iucnredlist.org) (?).

Tags: