20. 01. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Brazílii – diskusia v sekciách „Vinohradníctvo“ a „Zdravie a bezpečnosť“

V brazílskom meste Bento Congalves sa pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) v dňoch 23. až 28. októbra 2016 konal svetový kongres o viniči a víne. V poradí už 39. ročník tohto podujatia bol venovaný ústrednej téme „Vinohradníctvo a vinárstvo – technologické pokroky prepojené na výzvy trhu“.

 Ľubica Vicenová 

Tags:

15. 01. 17

Antioxidačné vlastnosti odrodových vín – vybrané novošľachtence vs. staré odrody

Abstrakt

Víno je pozoruhodným zdrojom rôznych biologicky aktívnych látok. Farebné a antioxidačné vlastnosti vín podmieňujú rôzne faktory, z ktorých najdôležitejšie sú odroda viniča a technológia spracovania hrozna. Cieľom výskumu bolo porovnať antioxidačnú aktivitu jednotlivých vzoriek prírodných červených vín vyrobených z hrozna rôznych novošľachtencov, ako aj starších odrôd a zhodnotiť farebné vlastnosti, profil polyfenolov a ostatných antioxidantov vína. Najvyšší obsah antokyanínov, celkových fenolov aj špecifických polyfenolov bol zaznamenaný pri vínach vyrobených z odrôd Rosa a Torysa. Spomedzi ostatných analyzovaných odrôd je najvýznamnejším zdrojom antioxidantov víno odrody Rimava, najnižšie parametre dosiahlo víno odrody Nitria a Modrý Portugal. Analýzou hlavných komponentov sa zistila najvyššia podobnosť vzoriek vín novošľachtencov s materskou líniou odrôd použitých na ich vyšľachtenie (André vs. Frankovka modrá, Zweigeltrebe vs. Svätovavrinecké). Naproti tomu Rimava a Nitria – odrody z rovnakého rodičovského kríženia – vykazovali významne odlišné znaky. 

Tags:

13. 01. 17

Keď vinohrad opäť ožíva

Stretnutie s Ing. Mirkom Dudom na stráňach malokarpatských vinohradov ma napriek zime vtierajúcej sa až do kosti v mrazivom januárovom dni, nabíjalo pozitívnou energiou. Rozdával ju rodnému kraju oddaný vinohradník a vinár, s elánom a nadšením prezentujúci výsledky svojej práce. Náročnej práce, ktorú od myšlienky po jej zhmotnenie zrealizoval v podstate sám. Aj keď zdôrazňuje, že bez kolektívu spolupracovníkov by sa to určite nepodarilo. O všetkom hovoril profesionálne, bez reptania, s úsmevom a humorom jemu vlastným. Priznal sa aj k motivácii – túžbe zveľadiť krásny vínorodý kraj, obnoviť jeho príťažlivú malebnosť, ktorá sa ľudským pričinením rokmi vytratila a umožniť, aby spustnuté vinohrady opäť rodili zdravé strapce hrozna, zabezpečujúce sebestačnosť pri výrobe vína.

Zdenka Šuranská
Foto autor, V. Medlen

Tags:

12. 01. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1. 3. 2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP), v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). NPPC-VUP pokračuje úlohách/projektoch a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov. Jednou z prevzatých úloh je Úloha odbornej pomoci v rámci kontraktu s MPRV SR.

Ing. Jana Lakatošová, PhD., Ing. Eva Máleková, Ing. Ervín Jankura, NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Tags:

10. 01. 17

Orange wine: oranžový názov – zlatožltý vzhľad

Orange wine – pojem, ktorý sa čoraz viac a predovšetkým iniciatívou autentických vinárov, dostáva do povedomia konzumentov. Záujem o vysvetlenie tohto pojmu je preto pochopiteľný. Doslovný preklad skutočne znamená „oranžové víno“. Z hľadiska jednoznačného odlíšenia tohto segmentu a marketingu je to pojem správny. Ponímanie farby takého vína je však chybné. Farba nemá byť hnedá, ani oranžová. Víno má mať zlato-žltý vzhľad. Oranžový má byť pomaranč…

Tags:

08. 01. 17

Orvego a Sercadis – účinné a šetrné k plodine

Seminár zameraný na odborné témy – predstavenie nových produktov na ochranu viniča – býva pre účastníkov mimoriadne bohatým a inšpiratívnym zdrojom informácií a súčasne aj príjemným spoločenským zážitkom. Nielen pre prezentáciu produktov na vysokej odbornej úrovni, ale aj umocnením jej dejiskom a  vyvrcholením zážitkovým menu snúbeným s dobrým vínom, pri neformálnych rozhovoroch sprevádzaných tónmi príjemnej hudby. Takéto nevšedné stretnutie profesionálov pripravili zástupcovia jedného z najväčších svetových výrobcov prípravkov na ochranu rastlín firmy BASF začiatkom decembra m.r., pre pestovateľov hrozna a producentov vína z Českej republiky a zo Slovenska. Všetko sa to odohralo v nádhernom historickom prostredí Mikulovského zámku.

Zdenka Šuranská
Foto autor

 

 

Tags:

07. 01. 17

Skúsenosti s aplikáciou Terra-Sorb® foliar vo vinohradoch

Aminokyseliny sú skupiny organických molekúl, ktoré tvoria podstatu obrovského množstva živých organizmov. Vo voľnej podobe alebo ako súčasť bielkovín majú svoje miesto v mnohých biologických procesoch, majúcich veľký význam. Ich syntéza a metabolizmus sú preto rozhodujúce po celú dobu životného cyklu rastlín. Terra-Sorb® foliar je špeciálny biostimulátor vytvorený na báze aminokyselín.

Ing. Peter Dráč

Tags:

06. 01. 17

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín

Do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín bol v SR povolený ekologický prípravok Chitopron. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) podľa § 4 písmeno a) zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, zapísal tento prípravok do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa Prílohy II . Prípravok sa môže používať v súlade s článkom 5 Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, v znení neskorších predpisov.

Tags:

05. 01. 17

Aktuálne zistenia o fytosanitárnom stave modranských viníc

Pri pravidelnej kontrole modranských viníc na účely cieleného riadenia fytosanitárnych zásahov, zisťujem okrem pozitívnych zmien v chotári (menej zanedbaných viníc, menej húštin, pokosené zelené plochy, pribúdajúce nové výsadby), aj výskyt a gradáciu staro-nových problémov. Biomonitoring vybraných lokalít v roku 2016 odhalil dve alarmujúce skutočnosti: výpadok krov v dôsledku ochorenia spôsobeného drevokaznými hubami – ESCA, resp. BDA, a nastupujúce zoslabovanie viničových krov v dôsledku Nepovírusov.

Tags:

03. 01. 17

Zkušenosti s ochranou révy vinné rostlinnými extrakty v roce 2016

Mezi vinohradníky dochází k častějšímu využívání přípravků povolených v ekologickém zemědělství. Přípravky jsou většinou určené k posílení odolnosti rostlin. Tyto přípravky disponují mechanismy, které umožňují stimulovat přirozenou obranyschopnost rostlin. Dále také zlepšují výživu révy vinné.

Tags: