29. 07. 17

Keď je pyrazínov veľa

Je krásny slnečný deň. Všetko je pripravené. Veľkokapacitné debne sú čisté ako nové, rovnako ako vedrá. Nožnice sú poctivo opláchnuté prúdom vody z  predchádzajúceho dňa zberu. Traktory vrčia a brigádnici – oberači – sa po rannej cigaretokáve stavajú na riadky.

Tags:

28. 07. 17

Ľubľanské slová, ľubľanské obrázky

Po desaťročiach vinárskeho putovania po svete si človek na staré kolená niektoré kraje zamiluje. Nemusia byť ďaleko, radšej bližšie, veď nohy sú už vydreté a kroky ťarbavé. Nech je to trebárs len tu „za rohom“. Nebudem napínať. Mojim krajom sa v súčasnosti stal Balkán. Do krajín tohto teritória chodím v starobe dva – tri razy do roka. Srbsko, Macedónia, Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Slovinsko. Slovinci prepáčte. Neradi počujete, že ste Balkánci. Tak či onak, tá vaša malá a úžasná krajina Balkánom vonia a chutí.

Tags:

24. 07. 17

Stretnutie po šiestich desaťročiach

Za  krásneho počasia, napriek tomu, že bolo Medarda, sme sa 8. júna t.r., my maturanti Strednej PTŠ vinohradnícko-ovocinárskej v Modre z roku 1957, stretli po šesťdesiatich rokoch. Už po devätnásty krát sme si pripomenuli tento „vstup do života“.

Tags:

22. 07. 17

Rizling vlašský – odroda, ktorá spája národy

Priblížiť čitateľom Vínny festival Rizlingu vlašského, ktorý sa už siedmy rok koná v obci Svätý Peter v komárňanskom okrese a už nadobudol medzinárodný charakter, sa nedá bez nahliadnutia do histórie. Napokon, Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre ju vo výpravnom katalógu návštevníkom sprostredkúva v troch jazykoch – v slovenčine, maďarčine i v nemčine. Tak, ako sa v Karpatskej kotline patrí. Veď ako zdôraznil vo svojom príhovore významný vinár Ing. Kaczor Kálmán z Maďaska, predseda jednej z degustačných komisii, Rizling vlašský – odroda, ktorú nám vinári z ostatných svetadieloch závidia – je mierotvornou odrodou. Zotiera hranice, spája národy žijúce v tejto kotline a vysiela posolstvo do budúcna – žiť v susedskej harmónii.

Tags:

20. 07. 17

Odhalené tajomstvá ukryte v archíve

Kapucínsky kláštor v Pezinku je opradený bohatou históriou. Je zviazaný s rokom 1674 vtedy bol do tohto mesta, ako vôbec prvého na Slovensku, uvedený rád kapucínov aj keď kláštor začali stavať až v 18 storočí. Pod barokovou stavbou so zachovanými historickými konštrukciami a  detailmi, nechýba klenbová pivnica skrývajúca vzácne poklady. Nejde o historické artefakty, ale o výnimočne vína. V útrobách pivnice, v archíve spoločnosti Viti Pezinok, vyzrievali roky do krásy vína, pochádzajúce predovšetkým spod Malých Karpat, v ktorých zanechali svoj rukopis vinárski majstri troch generácií.

 

Tags:

19. 07. 17

Príprava odborníkov v oblasti vinohradníctva a vinárstva na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy v troch študijných odboroch: záhradníctvo, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra. Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov zameraných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy a ovzdušia, vodné hospodárstvo, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Tags:

19. 07. 17

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medziktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

17. 07. 17

PROFIVIN, s.r.o. prezentovala progresívne novinky

Výskum spoločnosti AEB GROUP úspešne aplikovaný v praxi

Nadnárodná spoločnosť AEB Group je medzinárodným lídrom v oblasti enológie a biotechnológie. Za ostatné polstoročie jej skupiny intenzívne spolupracujú s výskumnými pracoviskami, laboratóriami a  univerzitami na celom svete, aby bola dodávateľmi inovatívnych riešení v celom zábere svojej činnosti. Oficiálnym distributérom širokého sortimentu výrobkov využívaných pri produkcii vína a zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia fy AEB GROUP, sa od júna minulého roku stala spoločnosť PROFIVIN. Jej konateľ, ktorý ako uznávaný enológ už vyše dve desiatky rokov poskytuje enologický servis a poradenstvo pri výrobe vína, začiatkom júna t.r. pozval producentov vína na workshop. Pri veľkom záujme vinárov sa konal v priestoroch spoločnosti vinárstva ELESKO WINE PARK v Modre. Cieľom podujatia bolo oboznámiť s najnovšími produktami z portfólia spoločnosti, ktoré v prednáškach predstavili jej reprezentanti Boris Coglot a Ivan Rolleti. O svoje skúsenosti ich obohatil Ing. Róbert Müller, ktorý odborné texty prekladal.

Tags:

15. 07. 17

TDN – petrolejový tón vo víne

V článku odpovedáme na otázku čitateľa: Pred rokmi som si do archívu odložil víno odrody Rizling rýnsky. Po niekoľkých rokoch som ho ochutnal a prekvapila ma intenzívna petrolejová vôňa tohto vína. Je to chyba, choroba, alebo je to normálne? Prečo a ako sa petrolej môže vo víne vytvoriť?

Vyzrievaním a  starnutím sa aróma vína dramaticky mení. Z  chemického hľadiska ide najmä o  esterifikačné, oxidačné a  hydrolytické procesy, ktorým  postupne podliehajú všetky labilné zložky vína. Profil aromatických látok v rôznych odrodových vínach je odlišný a tak sa aj starnutie môže prejavovať rôznym spôsobom. Niektoré vína však starnú špecif cky a prítomnosť určitých látok je v nich typická. Príkladom je odroda Rizling rýnsky a 1,1,6-trimetyl-1,2-dihydronaftalén (TDN) – prchavá látka vnášajúca do arómy vína petrolejový tón.

 

Tags:

13. 07. 17

Mikrobiologická diverzita v procese výroby ľadového vína odrody Veltlínske zelené

Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo uplatnenie nekultivačných metód na získanie poznatkov o mikrobiálnych spoločenstvách prítomnýchna hroznových bobuliach, v mušte a v ľadovom víne. Použili sa metódy polymerázovej reťazovej reakcie, klonovania a sekvenovania.Výsledky detekcie húb a baktérií sa porovnali so štandardnou kultivačnou analýzou. Prístup s aplikáciou molekulárno-biologických techník umožňuje získanie komplexnejšieho obrazu o diverzite mikrof óry a tiež detekciu nekultivovateľných mikroorganizmov. Charakteristická mikrof óra procesu produkcie ľadového vína nebola doteraz dôkladne preštudovaná.

Abstract
In this study culture-independent approach was applied in order to have a better view of the microbial communities present on grape, must and almost ice wine. The molecular-biology methods of polymerase chain reaction, cloning and sequencing were used. Results of fungi and bacteria detection were compared with those of standard microbiology method. Application of molecular-biology techniques enables to gain complex view at microbial diversity and detection of non-culturable microorganisms. Characteristic microflora occurring during the production of ice wine was not properly investigated until now.

Tags: