27. 07. 18

Úspechy a výzvy slovenského vinohradníctva a vinárstva vo svetovom kontexte

Pri príležitosti odovzdávania diplomov víťazom prvého kola súťaže Národného salónu vín SR 2018, usporiadal Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) 12. júna t.r. seminár na tému „Úspechy a výzvy slovenského vinohradníctva a vinárstva vo svetovom kontexte“, ktorého súčasťou bola aj tlačová konferencia. Účastníci podujatia – slovenskí producenti hrozna a vína, novinárska obec a priaznivci našich vín – privítali medzi sebou vzácneho hosťa, generálneho riaditeľa OIV Jeana-Marie Auranda. Na podujatí sa zúčastnila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a prezident ZVVS Ing. Ondrej Celleng.

Tags:

17. 07. 18

Stabilné izotopy a autentifikácia vín

V roku 2008 v časopise „Vinič a víno“ vyšli dva články podrobne zamerané na jednotlivé izotopové techniky používané na autentifikáciu vín. V príspevku chceme priblížiť celkový postup pri overovaní a autentifikácii vín v Colnom laboratóriu Finančnej správy SR.

Tags:

15. 07. 18

V záujme najvyššej kvality vína

Už po tretíkrát zvolila spoločnosť O.K. SERVIS BioPro za dejisko vinárskeho seminára – konal sa 12. júna t. r. – vinárstvo Pivnica Radošina, obklopené vencom vinohradov. Zaujímavý program, ktorý pred nadchádzajúcou spracovateľskou sezónou spoločnosť pripravila, prilákal, tak ako už tradične, početnú zostavu vinárov. Privítal ich nový obchodný riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír Valenta. Vo svojom príhovore zdôraznil, že spoločnosť O.K. SERVIS BioPro, bude trvalo poskytovať najkvalitnejšie služby vinárom, a to nielen dodávaním produktov a technológie od renomovaných svetových firiem, ale tiež odborným poradenstvom a servisnými službami, vychádzajúcich z dlhoročných skúseností odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

Tags:

12. 07. 18

Koncept terroir vo vinohradníctve a vinárstve

Výraz „terroir“ pochádza z francúzskeho slova terre (pôda) a opisuje vzťah medzi produktom (potravinou/požívatinou) a špecifickým miestom jeho produkcie. Z hľadiska vinohradníctva a vinárstva zahŕňa pojem terroir prírodné faktory, akými sú pôda, podložie (geológia, pedológia, hydrológia), odroda, podpník (botanika), podnebie (makroklíma, mikroklíma, efekt ročníka), sklon, expozícia, geografické umiestnenie vinice, ako aj ľudský faktor predstavujúci spôsob obrábania, spracovania hrozna a celý proces vinifikácie (obr. 1).

Tags:

10. 07. 18

Nová výzva, alebo patogén, o ktorom je dobré vedieť

Na úvod by som chcel vysloviť uznanie všetkým vinohradníkom a vinárom pôsobiacim vo Vinohradníckej oblasti Tokaj za zveľaďovanie prekrásnej krajiny, ktorá ma čakala pri návšteve tejto historicky významnej vinohradníckej oblasti Slovenska. Od mojej poslednej návštevy sa tu veľa zmenilo. Vinohrady z rovín sa znova vrátili späť na kopce, aby slúžili nielen na výrobu prírodne sladkých vín, ale aby dotvárali nádhernú krajinu pre potešenie očí a duše nielen domácich, ale aj prichádzajúcich turistov. Ešte je potrebné umocniť spojenie domácej gastronómie a slovenskej pohostinnosti a produkcia vína je predaná priamo „z dvora“. Som presvedčený, že Tokaj si zaslúži väčšiu pozornosť či od domácich milovníkov vína, alebo od zahraničných objavovateľov nových vinohradníckych oblastí.

Tags:

08. 07. 18

Sexuálne feromóny – očakávania versus realita

V poľnohospodárstve, možno častejšie než v iných sektoroch ľudskej činnosti, nachádzame periodicky sa opakujúce myšlienky „konečného riešenia“ vzniknutého biologického problému, pričom zabúdame na fakt, že s prírodou sa nehodno pretláčať,…vždy zostaneme porazení! Markantné je to predovšetkým pri vývoji metód a prostriedkov na ochranu poľnohospodárskych kultúr, kde po istom čase (zhruba po 20-tich rokoch) konštatujeme zníženú účinnosť, resp. neúčinnosť našich najnovších riešení fytosanitárnych problémov. Mám na mysli vývoj fungicídov, insekticídov, akaricídov, herbicídov, a to s prívlastkom eko-, bio-, či syntetická agrochémia, ako aj metód ochrany (nasadenie predátorov, parazitov, sterilných prípadne geneticky modifikovaných jedincov,…etc.) Nie je tomu inak, ani v prípade použitia syntetických sexuálnych feromónov, či už ako prostriedku na monitorovanie vývoja škodcu na časovej osi (signalizácia ochrany podľa feromónových lapákov), alebo ako prostriedku ochrany (metóda mätenia).

Tags:

03. 07. 18

Krátkodobé ozelenění a výživa révy vinné dusíkem

Ozelenění se využívá v našich vinicích již téměř 30 let. Tradiční systém ozelenění byl založený na spontánním trvalém ozelenění meziřadí vinic. Častým mulčováním se podařilo vytlačit z vegetace plevele a ozelenění se stalo vlastně zatravněním. Ve vinicích proto převažovala monokultura druhů trav z čeledi lipnicovité (obrázek 1). Hustý a mělký kořenový systém trav představoval velkou konkurenci pro révu vinnou ve vztahu k vodě a také dusíku.

Tags:

01. 07. 18

O prioritách v prospech vinohradníkov a vinárov

Základnou úlohou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu, ako aj štátny dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva, v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany životného prostredia. Pracoviská ústavu, teda aj Odbor vinohradníctva a vinárstva, popri týchto hlavných úlohách plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem, vyplývajúcich zo zákonov Národnej rady SR a právnych prepisov Európskej únii. Na aktuálne úlohy Odboru vinohradníctva a vinárstva, aj z tohto aspektu, sme sa opýtali Ing. Ivany Benkovičovej, ktorá od apríla tohto roku zastáva funkciu jeho riaditeľky.

Tags: