31. 05. 19

Templářske sklepy Čejkovice – jedniné vinářske družstvo v ČR

Řekneme-li ještě i dnes, 30 let od zásadních změn v naší společnosti, něco o družstevním vlastnictví, vybaví se zvláště nám, pamětníkům zemědělské historie, JZD (jednotné zemědělské družstvo) a všechny peripetie, spojené především se zakládáním zemědělských družstev po „Vítězném únoru v roce 1948“ a dál. Nepřekonatelným problémem JZD i přesto, že mnohá dosáhla v průběhu existence dobrých výsledků v zemědělské produkci, jakož i zlepšení výrobních podmínek pro družstevníky, bylo družstevní vlastnictví půdy, jakožto primárního výrobního prostředku. Proto také během transformace JZD v devadesátých letech minulého století se většina družstev rozpadla a jenom ojediněle vznikly v původních zemědělských areálech akciové společnosti, které ovšem také hospodaří na pronajaté půdě.

Tags:

28. 05. 19

Vy sa pýtate, laboratórium odpovedá

2. časť

Z hľadiska senzorického hodnotenia vína je veľmi dôležitá jeho iskrivosť, čistota a čírosť. Tieto parametre sú primárne dôležité pre konzumentov, pretože si ich priamo spájajú s kvalitou vína, pričom ide o priamy prvotný kontakt s vínom.

Tags:

26. 05. 19

Medzinárodný kongres OIV v Urugvaji – diskusia o vinohradníctve

V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra 2018 konal už 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti, výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V štyroch sekciách účastníci konferencie predniesli najnovšie poznatky a trendy týkajúce sa viniča a vína. Jednotlivé sekcie sa venovali problematike vinohradníctva, enológie, očakávaní konzumentov, posledná sa zamerala na bezpečnosť a zdravie.

Tags:

23. 05. 19

Galicija Vitis 2019

Na Galiciju, na Halič po našom, nerád spomínam. Padol tam môj dedo Ondrej ešte v prvom roku prvej svetovej vojny. V roku tisícdevätstoštrnásť. Už je to vyše sto rokov, už je to veľa času. Zmenili sa štáty, ľudia, počasie. Globálne otepľovanie planéty v posledných desaťročiach zmenilo aj správanie ľudí, zmenila sa tvár krajiny. Kto by to kedysi povedal, že pomerne drsná malopoľská krajina, Galícija, bude aj krajom vína. Dnes na tomto území, ktoré lemuje severnú hranicu nášho Slovenska, sa pestuje vinič. Chcel som napísať, že sa mu „darí“. Nenapísal som to, pretože by to nebola celkom pravda. Pravdou je, že vinič tu „bojuje“. Najmä s počasím. A bojuje pomerne úspešne.

Tags:

20. 05. 19

Procesy tvorby biovín- zrenie vín

Zrenie vín začína po prekvasení v procesoch stáčania, sur lie, batonáže a pokračuje pri stabilizačných úkonoch a filtráciách. Po nevyhnutných zásahoch pre stabilitu vín nastáva dlhšie obdobie pokoja a zrenia ležiackych vín až do nafľašovania. V tomto štádiu by sa vína už nemali výrazne meniť. Vinári si to ani neželajú, aj keď sa to občas stane. V tomto období ide hlavne o rozvinutie harmónie a udržanie kvality a stability na dlhé obdobie.

Tags:

16. 05. 19

Identifikácia kvasiniek z vinohradov s rôznym obhospodarovaním

Ako je známe, zastúpenie kvasinkovej mikroflóry v procese produkcie vína má zásadný vplyv na kvalitu výsledného produktu, a to na chuť, arómu i vzhľad. Kvasinky zabezpečujú alkoholovú fermentáciu, ale premnoženie niektorých druhov môže spôsobiť pokazenie vína. Autolytické mechanizmy kvasiniek ovplyvňujú senzorické vlastnosti a vplývajú na rast baktérií spôsobujúcich nežiadúce účinky. Druh a množstvo jednotlivých kvasiniek sú síce pre alkoholovú fermentáciu podstatné, ale napríklad v posledných fázach vínnej produkcie môže mať neblahé dôsledky. Pribúdajúce poznatky o mikrobiologickej diverzite vo výrobe vína z rôznych odrôd a v rôznych klimatických podmienkach sú nápomocné z hľadiska sústavného skvalitňovania produktu, lepšieho uplatnenia sa na trhu, ale aj zachovania originality jeho pôvodu.

Tags:

14. 05. 19

Sú “oranžové vína” novou kategóriou vína a vinárskych produktov?

O stanovisko k problematike „oranžových vín“ z hľadiska platnej legislatívy, sme požiadali vedúceho Oddelenia kontroly vín Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky Ing. Mareka Závrackého.

Tags:

10. 05. 19

Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno

Kiežby sme na Slovensku venovali všetkým našim vínam a ich kultúrnej konzumácii toľko priestoru, ako vínam „oranžovým“. Spotreba by stúpala, nemohlo by sa stať, že sa niektorým vinohradníkom neoplatilo obrať hrozno, ako napr. v roku 2018 (z plochy 8000 ha rodiacich viníc!). Som presvedčený o tom, že záber, aký v súčasnosti oranžovým vínam venujú kontrolné orgány, komunity, vínomilci a my všetci, by bolo vhodné rozdeliť aj pre iné segmenty. Dôvera našich konzumentov k navzájom neoddeliteľnej trojici 1. hrozno – 2. víno – 3. trh, by mocnela a mocnela. Žiaľ, nie je to tak. Skúsme teda čo najskôr vyriešiť tému oranžových vín a dúfať, že naše snaženie bude pokračovať v želanej línii ďalej.

Tags:

10. 05. 19

Bio verzus biodynamic

Vína s označením bio a biodynamic sa na trhu zjavili len nedávno, ich renomé však celosvetovo narastá a je o nich počuť stále viac. Aký
je medzi nimi rozdiel, akým spôsobom je realizovaná ich výroba a zabezpečená ich kontrola, to je však téma, ktorá vyvoláva otázky.
Oba výrazy – bio aj biodynamic – označujú alternatívny postoj ku konvenčnej produkcii hrozna a vína. Základnou fi lozofi ou oboch je
výroba produktu (hrozna, či vína), ktoré nebude zbytočne zaťažené cudzorodými látkami a ktoré bude vyrábané v súlade s prírodou.
Z legislatívnej stránky sa tieto prístupy však významne líšia.

Tags:

07. 05. 19

Ochrana proti chorobám a škodcom

Ekologická ochrana viniča 2. časť

Múčnatka viniča – Erysiphe necator Schw; (syn. Uncinula necator (SchW) Burr

Tags: