31. 07. 19

Odesskij čornyj a iné

Ukrajina, Ukrajina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus… Starý „hit” z čias prvej republiky, ktorého noty tlačil vo svojom modranskom vydavateľstve môj strýko Teodor Mesík. Nuž a ďalší príbuzný, môj krstný otec Andrij pochádzal od poľsko-ukrajinského Ľvova. Niekoľko liet po výstrele z Aurory zutekal pred boľševikom a v Prahe vyštudoval medicínu. A ešte tu bol ďalší strýko. Strýko Štefan Malík. Ten v časoch druhej republiky prenasledoval ako žandár banderovcov na našom území… Ukrajina, Ukrajina… rezonovala v mojom podvedomí desiatky rokov.

Tags:

28. 07. 19

Riesling, Auxerrois a Elbling

Luxembursko, kedysi konzervatívne katolícke veľkovojvodstvo, dnes moderná, fascinujúca a magnetizujúca krajina. Či skôr krajinka. Poriadok, čistota, disciplína vs. demokracia. Všetko, takmer všetko funguje. Ľudia makajú, zarábajú slušné peniaze a dôchodci si užívajú zaslúžený dôchodok. Tak štvor – päťnásobne vyšší ako je ten náš. Hranice sú otvorené, sloboda visí vo vzduchu. Len po nej siahnuť. Čarovné a emotívne Luxembursko…

Tags:

26. 07. 19

Nevinné nečisté víno

Väčšina slovenskej verejnosti, tak odbornej ako aj laickej, vníma čírosť vína ako základnú podmienku kvality. Akákoľvek nečírosť, zákal alebo sediment v nafľašovanom víne, sa považuje za zásadnú chybu. Každé víno uvádzané do obehu musí byť číre a ak nie je, musí byť z obehu stiahnuté.

24. 07. 19

Vína spod Vihorlatu sa predstavili v Národnom salóne vín

V Národnom salóne vín SR sa v júni t.r. prezentovala a degustovala ďalšia kolekcia slovenských vín, tentoraz od producenta Pivnica Tibava. Vína zo Zemplína, z južných svahov vulkanického Vihorlatu, predstavil technológ vinárstva Ing. Kamil Červenka.

20. 07. 19

Výroba vína bez prekvapení

Spoločnosť Unimpex Bratislava s.r.o., v spolupráci s nemeckou fy ERBSLÖH Geisenheim, zorganizovala koncom júna t.r. seminár pre vinárov. Uskutočnil sa v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Na prednáškach sa skloňovali témy ako – vplyv klimatických zmien na výrobu vína, enzýmy a význam ich použitia v ročníkoch s teplejším počasím, súčasne boli predstavené nové produkty od spoločnosti ERBSLÖH. Spoločnosť Unimpex už dlhoročne ponúka aj služby laboratória – od roku 2017 je akreditované. Podrobne o nich informoval jeho odborný personál.

Tags:

18. 07. 19

„Špeciálne vína“ Vína spod kožky

Vína spod kožky sú definované ako vína, ktorých vlastnosti sú odvodené od biologického zrenia v kontakte so vzduchom. Na povrchu týchto vín sa vytvára vrstva ušľachtilých kožkotvorných kvasiniek, ktorá zásadným spôsobom pretvára ich chemické zloženie a senzorické vlastností. K vínam spod kožky je dovolené pridávať alkohol v podobe vínneho destilátu, neutrálneho liehu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo alkoholu odvodeného od hrozna (Resolution OIV ECO 2/2007). V prípade, že sa tieto vína alkoholizujú, koncentrácia skutočného alkoholu musí byť viac ako 15 % obj.

Tags:

12. 07. 19

Medzinárodný kongres OIV v Uruguaji – diskusia o enológii

V uruguajskom meste Punta del Este sa v dňoch 19. – 23. novembra m.r. konal 41. ročník svetového kongresu OIV. Tento ročník podujatia bol zameraný na vízie formovania budúcnosti a výzvy v oblasti výroby a trhu („Shaping the future: Production and Market Challenges“). V ostatnom čísle nášho časopisu sme sa venovali prínosným témam z oblasti vinohradníctva. V sekcii venovanej enológii bolo odprezentovaných 48 prednášok a viac než 80 posterov na aktuálne témy.

Tags:

07. 07. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Časť 2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (pokračovanie z čísla 1/ 2019)

ZeoCem Eco
V mesiaci Apríl – Máj 2017 bolo zapravených 13 ton zeolitového prípravku typu ZeoCem Eco, frakcia 0,5 – 1 mm do ryhy vyhĺbenej pozdĺž krov v príkmennom páse do hĺbky 20 – 25 cm, pričom sme vychádzali z odporúčanej dávky 1 kg/1bm = 3,3 t/ha. Prípravok bol zapravený vo vinohrade na ploche 1,5 ha, vysadenom v roku 2013 na celkovej ploche 5 ha bielou odrodou Sauvignon, spon 3×0,8 m, Rýnsko – hessenské vedenie. Biomonitoring porastu bol realizovaný jedenkrát v týždni na označených a „produkčne“ unifikovaných jedincoch (zimný rez na 2 ťažne, 8 očiek na ťažeň), pričom boli zaznamenávané fenologické fázy podľa škály BBCH. Celá plocha (pokus + kontrola) bola monitorovaná meteorologickou stanicou AMET, ako v prípade Malokarpatského regiónu.

Tags:

05. 07. 19

Stanovenie obsahu minerálnych prvkov v listoch viniča v slovenskej vinohradníckej lokalite

Na to aby mohli rastliny rásť a prosperovať, potrebujú výživu s dostatkom minerálnych látok. Makroelementy (uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, vápnik, draslík, horčík a železo) využívajú rastliny vo väčšej miere a tvoria 10 až 0,01 % z ich hmotnosti. Mikroelementy (bór, mangán, meď, zinok, kobalt, molybdén a i.) tvoria v rastlinách len 0,01 až 0,00001 %. Analýza živín v určitej fenologickej fáze je významným nástrojom v smere ďalšieho ošetrovania poľnohospodársky významných rastlín (a teda aj viniča) hnojením, ktorým sa dodajú chýbajúce minerály v potrebnom množstve.

Tags:

03. 07. 19

Význam geomorfologie a půdních podmínek pro potenciál viniční tratě

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags: