Vína s označením bio a biodynamic sa na trhu zjavili len nedávno, ich renomé však celosvetovo narastá a je o nich počuť stále viac. Aký
je medzi nimi rozdiel, akým spôsobom je realizovaná ich výroba a zabezpečená ich kontrola, to je však téma, ktorá vyvoláva otázky.
Oba výrazy – bio aj biodynamic – označujú alternatívny postoj ku konvenčnej produkcii hrozna a vína. Základnou fi lozofi ou oboch je
výroba produktu (hrozna, či vína), ktoré nebude zbytočne zaťažené cudzorodými látkami a ktoré bude vyrábané v súlade s prírodou.
Z legislatívnej stránky sa tieto prístupy však významne líšia.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
Foto Z. Šuranská

Tags: