?as? I

Ing. Ga?par Vanek, CSc.

Problematiku hnojenia vinohradu mnoh? pova?uj? za ve?mi jednoduch?. Ve? sa jej venuj? u?ebnice, odborn? ?l?nky, po??vame o nej v predn??kach ? ?e vini? z p?dy odoberie ur?it?, mnoh?mi autormi prepo??tan? a ud?van? mno?stvo ?iv?n, a pr?ve tento objem od?erpan?ch ?iv?n m?me hnojen?m do p?dy aj vr?ti?. Mnoh? odborn?ci uv?dzaj? hrani?n? hodnoty z anal?z a pod. Problematika v??ivy a hnojenia vinohradov je v?ak omnoho zlo?itej?ia. Nem??eme jednoducho hovori? len o potrebe dod?vania ?iv?n, ktor? sa e?te aj v s??asnosti ?asto vykon?va pau??lnym hnojen?m. Na?e sna?enie mus? smerova? k harmoniz?cii v??ivy, k n?prave disharmonick?ho stavu, ktor? sme zdedili z minul?ho polstoro?ia.

Tags: