03. 05. 16

Dávno pestované odrody viniča – Prachttraube

Táto zaujímavá stolová odroda viniča je na Slovensku takmer neznáma. V minulosti sa možno ojedinele vyskytovala u drobných pestovateľov v záhradkárskom systéme pestovania stolových odrôd. Prachttraube nebola ani súčasťou veľkého svetového sortimentu viniča – okolo 1800 odrôd, ktoré sme za obdobie približne 50 rokov minulého storočia sústredili vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave a v Šenkviciach a z ktorého, žiaľ, porevolučným „šafárením“ s hodnotami a majetkom niektorých riaditeľov tohto ústavu ostalo zachované iba torzo. Prachttraube sme však mali možnosť študovať s láskavým súhlasom generálneho riaditeľa Znovín Znojmo, Ing. Pavla Vajčnera v Náučnej vinici starých odrôd viniča, ktorú pri Moravskom sklípku v Šatove táto spoločnosť vysadila. Štúdium prebiehalo v rokoch 2006-2008.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

03. 01. 16

Dávno pestované odrody viniča – Chrupky

Aj keď Chrupky patria ešte aj v súčasnosti do nášho registrovaného sortimentu viniča, zaraďujeme ich medzi dávno pestované odrody, ktoré sú v kultúre už  po niekoľko storočí. Aj z tohto dôvodu tvoria veľkú skupinu foriem, ktoré sú považované buď za samostatné odrody, variety alebo mutácie. Často pod veľmi odlišnými synonymami figuruje tá istá odroda.

 

Tags:

03. 02. 14

Dávno pestované odrody viniča – Malbec

Odrodu Malbec sme mali možnosť študovať v náučnej vinici starých odrôd viniča, ktorú zriadila spoločnosť Znovín Znojmo pri Moravskej pivničke v Šatove pri Znojme. Je to pravdepodobne jediné miesto bývalého Československa, kde sa táto vzácna a aj v súčasnosti, najmä pre zámorské vinohradníctvo významná odroda, nachádza. Na Slovensku ju nemáme ani v zbierke svetových odrôd. Preto sme vďační vedeniu Znovínu za možnosť poznať ju vo viničke, v ktorej sa vinárska verejnosť môže oboznámiť so starými odrodami, kedysi pestovanými aj u nás.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Foto autor

Tags:

03. 01. 14

Dávno pestované odrody viniča – Tramín biely

Tramín biely patrí k početným varietam skupiny Tramínu, ktorý sa zaraďuje medzi najstaršie odrody viniča vôbec. Skôr, ako budeme túto dávno pestovanú odrodu charakterizovať, pozastavme sa pri pôvode Tramínov a poučme sa – aj vďaka moderným genetickým metódam – o ich dávnej minulosti.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

04. 01. 13

D?vno pestovan? odrody vini?a ? Portugalsk? biele

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

V piatom ??sle vla?aj?ieho ro?n?ka n??ho ?asopisu sme op?sali odrodu Portugalsk? siv?. Pokra?ujeme opisom Portugalsk?ho bieleho. Hne? na ?vod treba poveda?, ?e dostupn? ampelografick? literat?ra poskytuje o tejto odrode len ve?mi m?lo inform?ci?, ?o azda sved?? o tom, ?e sa odroda aj v minulosti vo v?sadb?ch vyskytovala zriedkavo. Nenach?dzala sa ani v na?om starom sortimente vini?a v Bratislave. O to je z?slu?nej?ie, ?e sa ako d?vno pestovan? odroda dostala do zbierky n?u?nej vini?ky star?ch odr?d v ?atove na Morave, kde sme ju s l?skav?m povolen?m gener?lneho riadite?a Znov?n Znojmo a.s. (zakladate?a tejto vini?ky) Ing. Pavla Vaj?nera mohli ?tudova?.

Tags:

03. 03. 12

D?vno pestovan? odrody vini?a ? Trol?nske

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav ?imora

V povedom? na?ich vinohradn?kov 20. storo?ia bolo Trol?nske modr? mu?tov? odroda, roz??ren? najm? v nemeckom vinohradn?ctve, ktor? poskytovala len priemern? ?erven? v?na. M?lokto v?ak vedel, ?e sa s ?spechom pestovala v Anglicku, ako stolov? odroda v sklen?koch. Ako to teda s Trol?nskym skuto?ne bolo?

Tags:

03. 01. 12

Dávno pestované odrody viniča — Červenošpičiak

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ľubomír Malatschek

Červenošpičiak je odroda na výrobu bielych vín, ktorá staršej generácii našich malokarpatských pestovateľov nie je neznáma. Dnes je jedným z priekopníkov mladšej generácie vinohradníkov Ľubomír Malatschek, ktorého záujem o staré, dobré a osvedčené odrody viniča, pestované v 19. a 20. storočí vo vinohradníckej obci Limbach neutíchol, o čom sme čitateľov časopisu informovali v 5. čísle ročníka 2010. Popri sylvánoch najmä červenom, Zierfandleri a iných starých odrodách, je to aj Červenošpičiak, ktorý by rád do pestovania znovu zaviedol.

Tags:

03. 11. 11

Dávno pestované odrody viniča — Slankamenka červená

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Do 50. rokov minulého storočia sme sa so Slankamenkami (červenou i bielou) mohli stretnúť v našej najjužnejšej vinohradníckej oblasti na naviatych pieskoch, kde sa spolu s inými starými odrodami pestovala najčastejšie v zmesných výsadbách. K nám prenikla pravdepodobne zo susedného Maďarska a dnes sa u nás vyskytuje iba zriedkavo, v starých záhradkárskych výsadbách.

Tags:

02. 09. 11

Nové slovenské odrody viniča registrované v roku 2011 I. časť

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike registrovaných 14 nových slovenských odrôd viniča, ktoré vyšľachtila D. Pospíšilová so svojím kolektívom technikov. Pre potreby praxe ich preskúšali viacerí pestovatelia z bývalých Jednotných roľníckych družstiev, najmä však Ing. Ondrej Korpáš CSc., ktorému na pracoviská v Rúbani a Strekove odovzdala šľachtiteľka všetky svoje najlepšie výpestky z mnohých rokov šľachtenia a overovania na vlastnom pracovisku — Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave.

Tags:

08. 03. 11

Zväz vinohradníkov Slovenska bilancoval

Členovia Zväzu vinohradníkov Slovenska sa 23. marca zišli v Poľnohospodárskom družstve Bratislava — Vinohrady, na výročnom valnom zhromaždení.

Tags: