12. 10. 17

Anatómia sklených pohárov na víno

Tvar pohárov na víno často ovplyvňuje buket a charakter vína. Komisia na hodnotenie vína musí v mnohých prípadoch ochutnať nové vinárske produkty a určiť ich kvalitu senzoricky. Pred degustovaním preto musia byť poháre opláchnuté teplou vodou, aby sa odstránili zvyšky vôní, následne sa vytrú dosucha alebo vysušia v sušičke. Víno sa nalieva spravidla do pohára na stopke, z fľaše s nálevkou opatrne, a to maximálne do jeden tretiny pohára. Najlepší tvar je širší v strede a užší pri okraji, pomaly dookola sa vínom zakrúži a ochutnáva sa. Príspevok poukazuje na to, ako sa tvar pohára počas histórie zdokonaľoval a vyvíjal.

Tags:

04. 10. 17

Nahé víno

Každý, kto má víno rád, sa snaží to svoje vyzliecť a spraviť ho tak nahým. Nahota je to najkrajšie, čím sme boli obdarení. Nahé víno sa nedá vyrobiť, každý musí na to prísť, ako si to svoje zodieť a spoznať ho v najkrajších, takmer intímnych detailoch. Detailoch, o ktorých sa nehovorí

Tags:

21. 05. 16

Degustácia vín s terapeutickým účinkom

Múzeum je aj priestor pre spájanie starého s novým, tradičného s inovačným. Mladý kolektív v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, pod vedením riaditeľa PhDr. Martina Hrubalu, PhD., vyplnil na trhu dieru, ktorá sa dotýka degustácie vín. Ako jediné na Slovensku prináša návštevníkom možnosť zažiť degustáciu vín v úplnej tme alebo pri striedaní rôzneho svetla a hudby. Takáto akcia nie je len chutná a zaujímavá, ale má aj terapeutické účinky. 

Foto Malokarpatské múzeum Pezinok

 

Tags:

28. 03. 13

V?nimo?n? veci vznikaj? my?lienkou a pom??e im n?hoda

Pozv?nka do Hotela Maty??k v apr?li t.r. s?ubovala spolo?n? odhalenie tajomstva v?nimo?nosti. Hostia, ktor? pozvanie prijali, neboli sklaman?. V pr?jemnom prostred? v?nnej re?taur?cie boli ??astn?kmi ?krstu? mimoriadne vz?cnej a unik?tnej ed?cii ? 15 ro?n?ho Maty??k Brandy XO, vyroben?ho z najvyberanej??ch v?nnych destil?tov. Do ?ivota ho uviedli, spolu s producentom Petrom Maty??kom, zn?me osobnosti ? Stanislav ?tepka a ?ubo? Zeman. S??as?ou milej sl?vnosti bolo aj skvel? menu, ktor? pripravil ??fkuch?r Hotela Maty??k Branislav Kri?an. Sprev?dzali ho vynikaj?ce v?na, M?ller-Thurgau neskor? zber, Rizling vla?sk? v?ber z hrozna, Cabernet Sauvignon hrozienkov? v?ber, v?etky radu Prestige r. 2012, oce?ovan? zlatom a striebrom na viacer?ch v?znamn?ch medzin?rodn?ch v?stav?ch v?n. A samozrejme digest?v Brandy XO. Tajomstvo jeho v?nimo?nosti o.i. odhalil jeho autor a hostite? Peter Maty??k.

Tags:

27. 03. 13

Ďalšia sobota v znamení vína — tentoraz najmä ružového

Na jar je vinárskych degustačných akcií ako maku, ale je len niekoľko takých, čo prezentujú ružové vína. Pritom práve ony v sebe stelesňujú to najatraktívnejšie, čo naše vinohrady ponúkajú a sú príkladom jedinečnosti odrôd aj?cej slovensk? teroir. S príchodom prvého jarného víkendu sa v Modre opäť konalo ?Ru?ov? vítanie jari? a zároveň sa na jeden deň otvorili dvere vo Vinárste roka 2012 ? v Karpatskej Perle v Šenkviciach.

Tags:

03. 03. 13

Mezin?rodn? sout?? v?n v Moravskoslezsk?m kraji Cuv?e 2013 Ostrava

Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags:

03. 03. 13

46. Valtick? vinn? trhy 2013 m?ly co nab?dnout

Na 46. ro?n?k Valtick?ch vinn?ch trh? (VVT) p?ivezlo koncem b?ezna sv? v?na 147 vina?sk?ch fi rem a obchodn?ch spole?nost?. Vina?i zaplnili ?pan?lskou kon?rnu 926 vzorky v?n ? z ?esk? republiky p?ivezlo 123 vina?sk?ch spole?nost? i firem 793 v?n, z Rakouska 13 men??ch firem 78 v?n, ze Slovenska 10 vina?sk?ch spole?nost? a fi rem 52 v?n a jedna obchodn? firma p?ivezla z Argentiny 3 v?na. Tradi?n? nejv?ce v?n d?vaj? na VVT Vinn? sklepy Valtice 37 v?n, d?le ZNOV?N Znojmo 29 v?n, VINSELEKT Michlovsk? 23 v?n. Ze zahrani?n?ch vina?stv? bylo nejv?ce vzork? Rudi Woditschka z Rakouska 30 v?n a CHATEAU Modra ze Slovenska 13 v?n.

Tags:

02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

27. 01. 12

Bo?sk? ?erven?

Nadpis je v plur?li, pr?spevok tak bude o mno?ine ?erven?ch. Nie ve?kej, sk?r malej, av?ak ve?mi v?znamnej. Takej v?znamnej a vz?cnej, ?e som jej dal bo?sk? pr?vlastok. Ak sa r?ham, prep??te. ?Bo?sk?? je v?ak na za?iatku nadpisu i vety, nu? a tam ve?k? ?B? jednoducho patr?. Vo vete v?ak budem pou??va? mal? ?b??.

Tags: