25. 09. 11

Vinohradnícka kultúra ranostredovekého Uhorska a počiatky slovenských vinohradníckych regiónov

Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského Bratislava

Zánikom Veľkej Moravy ako štátneho útvaru začiatkom 10. storočia, neprišlo k výraznej hospodárskej zmene. Tak, ako to dokázali historici skúmajúci ranostredoveké hospodárske a spoločenské vzťahy (prof. Matúš Kučera a i.), zachovala sa kontinuita agrárnej výroby u pôvodného slovenského etnika, pričom si aj vinohradníctvo naďalej udržalo postavenie špecifického poľnohospodárskeho odvetvia. Pre tento druh rozvíjajúcej sa feudálnej ekonomiky bolo typické, ako vo väčšine európskych krajín, postupné rozširovanie produkcie. To priaznivo vplývalo na poľnohospodársky rozvoj aj na našom území.

(more…)

Tags:

23. 03. 11

Slovania a víno — od medoviny k vínu

Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského Bratislava

V dôsledku sťahovania národov sa na území európskeho kontinentu odohrali v priebehu 4. až 6. storočia rozsiahle etnické a civilizačné zmeny. Svet Rimanov postupne ovládli germánske kmene. V západnej a južnej Európe sa vďaka romanizácii stali ranostredoveké germánske kráľovstvá dedičmi a nositeľmi antickej kultúry. Geograficko-politickú mapu Európy dotvorila v 6. storočí mohutná vlna migrácie Slovanov. Slovanské obyvateľstvo sa usadilo v priestore strednej, juhovýchodnej a východnej Európy. Dodnes nie je celkom objasnený pôvod Slovanov, ani historický proces ich formovania ako etnika (etnogenéza). Archeologické nálezy a písomné pramene nasvedčujú, že pred vlastnou expanziou obývali územie severne od horského oblúka Karpát, v povodí rieky Visly a stredného Dnepra.

Tags:

29. 01. 11

Počiatky nášho vinárstva — epocha Keltov a Rimanov

Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského v Bratislave

Pomerne dlho sa medzi historikmi predpokladalo, že počiatky vinohradníctva a vinárstva na území dnešného Slovenska súvisia s Rimanmi, alebo presnejšie s ich prítomnosťou v strednej Európe. V čase rozmachu svojho impéria v provinciách na území dnešného Nemecka (Germánia), Rakúska (Norikum) a Maďarska (Pannónia) začali pestovať vinič. Zo spomínaných provincií sa dostal aj severnejšie nad Dunaj. Táto téza prestala platiť, keď v priebehu druhej polovice 20. storočia pomohli historikom vinohradníctva pri spresň

Tags:

16. 01. 10

Z dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva

Začiatky pestovania viniča hroznorodého na zemplínskych podhoriach a tokajských vrchov nevieme presne určiť. Podľa Antona Szirmaya de Szirmu (1747-1812) sa víno v dnešnej tokajskej oblasti vyrábalo už pred príchodom staromaďarského etnika na územie historického Zemplína. Stále aktuálnejší je predpoklad, že vinohradníctvo na východnom Slovensku existovalo už od dôb rímskeho panstva v Panónii, t.j. od 3.stor. nášho letopočtu. Časť historikov túto zásluhu pripisuje Keltom (4.-1. storočie pr.n.l), niektorí ešte starším etnikám.

PhDr. Juraj Ždanský, CSc.

Tags:

10. 12. 09

Clube do vinho do porto de Bratislava

Tak znie po portugalský názov klubu, ktorý z iniciatívy Jeho Excelencie José Vieira Branco — veľvyslanca Portugalskej republiky na Slovensku — vznikol 14. októbra t.r. V sídle veľvyslanectva sa v tento deň

Tags:

06. 12. 09

Medzinárodné konkurzy vín v Bratislave v spomienkach riaditeľa

Trendy v spotrebe hroznového vína vo svete zaznamenávajú posun k výrobe vysokokvalitných vín a k ich spoločenskej a kultúrnej konzumácií. To si vyžaduje eliminovať nepriaznivé pestovateľské podmienky pre vinič hroznorodý i neodborné zásahy do výroby vína. Profesionálny degustátor vždy zistí príčiny zníženej kvality vína. Na to mu slúžia zmyslové orgány spôsobilé vnímať rozličné podnety, teda organolepticky zhodnotiť kvalitu aj z hľadiska spotrebiteľskej požiadavky. Vždy je to však subjektívne posúdenie vône, chuti, farby, čírosti, celkového dojmu z organoleptiky, s preferovaním ukazovateľa kvality podľa osobných alebo regionálnych zvyklostí. Na objektívne posúdenie kvality vína musí mať degustátor kompetný chemický rozbor z akreditovaného laboratória.

Prof. Ing. Alojz Vereš, DrSc.

Tags: