Ing.Marek Závracký, PhD., ň tátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava

Pod pojmom vysledovanie podľa ISO rozumieme schopnosť nájsť históriu, použitie a lokáciu produktu (činnosti) prostredníctvom zaznamenanej identifi kácie a podľa European General Food law defi nuje vysledovanie ako schopnosť sledovať a nájsť potravinu, krmivo alebo zviera, z ktorého pochádza potravina, a tiež látku, ktorá je súčasťou potraviny alebo krmiva vo všetkých stupň

Tags: