10. 03. 19

Možnosti využívání metody Ing. A. Mušky k prognóze houbových chorob révy vinné

Prognóza houbových chorob révy vinné je nedílnou součástí moderní agrotechniky. S využití prognózy je možné směřovat k efektivní ochraně proti houbovým chorobám, cílenému využívání fungicidů a příležitosti pro využívání ekologických postupů. V různých metodách prognózy houbových chorob se objevovali určité algoritmy originální metody Ing. Antonína Mušky. Klíčem k úspěchu je však využívat tuto originální metodu jako celek, protože tehdy vede k efektivní ochraně proti houbovým chorobám.

Tags:

08. 03. 19

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2019

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem révy vinné. Hospodářsky významné škody zdaleka nedosahují dřívější intenzity, ovšem od roku 2000 dochází k jeho postupnému návratu. V roce 1972 v období rojení chroustů došlo k silnému napadení révy vinné v Sobranciach a místy na lokalitě Černík (okres Nové Zámky).

Tags:

07. 09. 18

Esca syndróm viniča a Petriho choroba viniča

Vo vinohradoch na Slovensku sme v tomto roku vo veľkej miere pozorovali Esca syndróm viniča a Petriho chorobu viniča. Esca syndróm a Petriho choroba viniča postihujú cievne zväzky viniča a spôsobujú predčasné odumieranie kmienkov viniča, spojené so znižovaním množstva a kvality úrody. Obidve patria medzi takzvané choroby kmienkov viniča, sú spôsobené skupinou húb, ktoré inf kujú vinič a kolonizujú cievne a priľahlé drevné pletivá.

Tags:

05. 09. 18

Odolnost k houbovým chorobám u PIWI odrůd a možnosti ochrany

PIWI odrůdy v dnešním vinohradnictví nepatří mezi opomíjené a zatracované hybridy a rezistenty, ale staly se běžnou součástí moderního vinohradnictví. Dokonce i v tomto směru konzervativní země, se zabývají šlechtěním PIWI odrůd. Také moderní genetika má velký vliv na objasnění zákonitostí rezistence k houbovým chorobám u PIWI odrůd. Informace o genech rezistence a mechanismech rezistence umožňují využití ekologické a maximálně efektivní ochrany proti houbovým chorobám. Z pohledu praktického vinohradnictví je nejdůležitější zajištění trvalé rezistence a omezení agresivních ras patogenů.

Tags:

10. 07. 18

Nová výzva, alebo patogén, o ktorom je dobré vedieť

Na úvod by som chcel vysloviť uznanie všetkým vinohradníkom a vinárom pôsobiacim vo Vinohradníckej oblasti Tokaj za zveľaďovanie prekrásnej krajiny, ktorá ma čakala pri návšteve tejto historicky významnej vinohradníckej oblasti Slovenska. Od mojej poslednej návštevy sa tu veľa zmenilo. Vinohrady z rovín sa znova vrátili späť na kopce, aby slúžili nielen na výrobu prírodne sladkých vín, ale aby dotvárali nádhernú krajinu pre potešenie očí a duše nielen domácich, ale aj prichádzajúcich turistov. Ešte je potrebné umocniť spojenie domácej gastronómie a slovenskej pohostinnosti a produkcia vína je predaná priamo „z dvora“. Som presvedčený, že Tokaj si zaslúži väčšiu pozornosť či od domácich milovníkov vína, alebo od zahraničných objavovateľov nových vinohradníckych oblastí.

Tags:

08. 07. 18

Sexuálne feromóny – očakávania versus realita

V poľnohospodárstve, možno častejšie než v iných sektoroch ľudskej činnosti, nachádzame periodicky sa opakujúce myšlienky „konečného riešenia“ vzniknutého biologického problému, pričom zabúdame na fakt, že s prírodou sa nehodno pretláčať,…vždy zostaneme porazení! Markantné je to predovšetkým pri vývoji metód a prostriedkov na ochranu poľnohospodárskych kultúr, kde po istom čase (zhruba po 20-tich rokoch) konštatujeme zníženú účinnosť, resp. neúčinnosť našich najnovších riešení fytosanitárnych problémov. Mám na mysli vývoj fungicídov, insekticídov, akaricídov, herbicídov, a to s prívlastkom eko-, bio-, či syntetická agrochémia, ako aj metód ochrany (nasadenie predátorov, parazitov, sterilných prípadne geneticky modifikovaných jedincov,…etc.) Nie je tomu inak, ani v prípade použitia syntetických sexuálnych feromónov, či už ako prostriedku na monitorovanie vývoja škodcu na časovej osi (signalizácia ochrany podľa feromónových lapákov), alebo ako prostriedku ochrany (metóda mätenia).

Tags:

14. 05. 18

Rezistence houbových patogenů révy vinné k fungicidům

Hlavními houbovými patogeny révy vinné, u kterých hrozí riziko vývoje a vzniku rezistence k fungicidům, jsou: padlí révy (Erysiphe nector – střední riziko), plíseň révy (Plasmopara viticola – vysoké riziko) a šedá hniloba hroznů révy (Botryotinia fuckeliana – vysoké riziko). Ošetření fungicidy je primárním nástrojem regulace houbových patogenů révy vinné a i přes pravidelně prováděnou chemickou ochranu dochází každoročně v některých výsadbách k selhání chemické ochrany. Neuspokojivé výsledky aplikovaných ochranných opatření mohou být způsobeny celou řadou faktorů.

Tags:

10. 05. 18

Buďme pripravení na „ostrý zásah“ proti peronospóre

Ochrana viniča proti hospodársky najvýznamnejším chorobám (peronospóra, múčnatka, botrytída) ako už vieme, nezačína aplikáciou chemických prípravkov. Už pred založením vinohradu musíme mať na zreteli, že je veľmi dôležitý aj správny výber pestovateľskej polohy, odrody, spôsob vedenia, orientácia riadkov a v nasledujúcich rokoch kvalitné obrábanie a vykonanie zelených prác. Ale aj napriek obozretnému výberu pestovateľského stanovišťa a vysoko odborne urobených kvalitných agrotechnických zásahov, sa len po niekoľkých rokoch po výsadbe ukáže, či bolo naše rozhodnutie správne. Na vymenované choroby má každá lokalita, poloha, spôsob pestovania a odroda rôznu citlivosť.

Tags:

06. 05. 18

Padlí révy, nebezpečná houbová choroba posledních ročníků

Poslední suché a teplé ročníky vytváří příznivé podmínky pro rozvoj padlí révy. Z tohoto pohledu je proto třeba věnovat pozornost znalostem o padlí, metodám prognózy a přímé i nepřímé ochrany.

Tags:

10. 03. 18

Sercadis- vždy o krok pred múčnatkou

Vážení vinohradníci, vinári, priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám predovšetkým poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste v roku 2017 vložili do prípravku Sercadis®. Málokedy sa stáva, že prípravok hneď v prvom roku jeho zavedenia na trh, dokáže osloviť väčšinu pestovateľov viniča na Slovensku. Dúfam že tí, ktorí ste ho aplikovali, ste s ním boli spokojní a zaradíte ho do systému ochrany viniča aj v roku 2018. Veľmi ťažké je predvídať, aký pestovateľský ročník nás čaká. Isté je však to, že doteraz (v čase písania tohto článku) sa zima na Slovensku veľmi neukázala.  Znamená to, že múčnatka v našich vinohradoch nerušene prežíva v miernom zimnom období a len čaká na vhodné klimatické podmienky, aby mohla v plnom rozsahu zaútočiť. Dovolím si povedať, že táto situácia nie je ničím nová a výnimočným. Veď sa opakuje takmer každý rok.

Tags: