29. 07. 17

Keď je pyrazínov veľa

Je krásny slnečný deň. Všetko je pripravené. Veľkokapacitné debne sú čisté ako nové, rovnako ako vedrá. Nožnice sú poctivo opláchnuté prúdom vody z  predchádzajúceho dňa zberu. Traktory vrčia a brigádnici – oberači – sa po rannej cigaretokáve stavajú na riadky.

Tags:

09. 05. 17

Karanténne a invazívne druhy – akútna hrozba pre slovenské vinohrady

IV. časť

Vzpomínam na krajinu:
…a v louce zpěv svůj zvedá
jen cikáda, mých rytmů
nápověda

Zamilovaný básnik František Hrubín vo svojej básnickej zbierke Zpívano z dálky (1933) snívajúc o žene v kontexte prírodného šerosvitu, vníma zvuk cikád ako niečo poetické, ako partitúru milostných citov (báseň Hvězdo závistivá). Vinohradník pri stridulácii cikád vo svojej vinici určite nebude myslieť na témy ľúbostné, city a ducha povznášajúce, ale skôr ho zachváti panika. V článku sa budem venovať bakterii Xylella fastidiosa zodpovednej za Pierceho chorobu viniča a úspešnému šíriteľovi tejto nákazy – cikádam.

Tags:

07. 05. 17

Účinná ochrana proti houbovým chorobám

Ve vztahu ke každé z houbových chorob je třeba znát podmínky pro její šíření, specifické informace k citlivosti k danému patogenu a možnosti prognózy dané choroby.

Tags:

10. 04. 17

Ochranársky kalendár

Schéma celoročnej ochrany viniča na rok 2017

Tags:

19. 03. 17

Program GALATI vitis v 25. sezóne

V roku 2016 nás opustil Ing. Gašpar Vanek, CSc., autor algoritmu na prognózu infekčného tlaku chorôb viniča a signalizáciu ochrany v programe GALATI vitis. V jeho diele však hodláme pokračovať. Aj uverejňovaním ochranárskeho kalendára so spoluautorkou Ing. Ľubomírou Kakalíkovou, PhD.

Tags:

13. 03. 17

Škorec obyčajný – ľady sa pohli?

Každoročne sa opakujúca devastácia úrody hrozna migračnými kŕdľami škorca obyčajného, dlhodobo alibistický postoj príslušných zložiek štátnej správy a nečinnosť profesných zväzov priviedlo 92 vinohradníkov z Malokarpatského vinohradníckeho regiónu k rozhodnutiu podať korporatívnu žiadosť na Ministerstvo životného prostredia (MŽP), a to na začatie administratívneho procesu, s cieľom udeliť dlhodobú výnimku na použitie strelných zbraní pri ochrane úrody – majetku vinohradníkov – pred migračnými kŕdľami škorca obyčajného (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758). Táto žiadosť bola osobne doručená na MŽP 26.10.2016. Ministerstvo zareagovalo pomerne rýchlo a ako iniciátora korporatívnej žiadosti vinohradníkov ma pozvali už 2.11.2016 na Sekciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, na vyjasnenie si stanovísk a objasnenie zámeru spomenutej žiadosti.

Tags:

11. 03. 17

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín

V článku sa venujeme novým ekologickým hnojivam, ktoré sú povolené pre ekologické pestovanie rastlín v SR, spôsobu ich účinkov na vinič, ako aj možnostiam zvyšovania odolnosti viniča proti chorobám a škodcom.

Tags:

09. 03. 17

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2017

Intenzita výskytu chrousta obecného [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) je mimo jiné také závislá zejména na preventivních ochranných opatřeních, která mohou výrazně omezit jeho výskyt. V roce 1921 byl významným škůdcem nově vysázených vinic na Slovensku. Hlavní příčinou tohoto rozšíření byla zanedbaná preventivní opatření, a to sběr dospělců před tím než nakladli vajíčka. Důvodem tohoto stavu byl nedostatek peněžních prostředků na odměny za nasbírané chrousty.

Tags:

07. 01. 17

Skúsenosti s aplikáciou Terra-Sorb® foliar vo vinohradoch

Aminokyseliny sú skupiny organických molekúl, ktoré tvoria podstatu obrovského množstva živých organizmov. Vo voľnej podobe alebo ako súčasť bielkovín majú svoje miesto v mnohých biologických procesoch, majúcich veľký význam. Ich syntéza a metabolizmus sú preto rozhodujúce po celú dobu životného cyklu rastlín. Terra-Sorb® foliar je špeciálny biostimulátor vytvorený na báze aminokyselín.

Ing. Peter Dráč

Tags:

06. 01. 17

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín

Do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín bol v SR povolený ekologický prípravok Chitopron. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) podľa § 4 písmeno a) zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, zapísal tento prípravok do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa Prílohy II . Prípravok sa môže používať v súlade s článkom 5 Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, v znení neskorších predpisov.

Tags: