08. 05. 10

Význam a účinok aplikácie tekutého hnojiva na list

Tekuté hnojivo aplikované na list účinne dopÄşň

Tags:

01. 04. 10

Vivando — nový a unikátny spôsob účinku proti múčnatke

Hubové choroby viniča spôsobujú pestovateľom hrozna každoročne množstvo starostí, pričom si ochrana voči ním vyžaduje vynakladanie nemalých fi nančných prostriedkov. Aj napriek tomu sa však vždy nepodarí vinič proti chorobám úspešne ochrániť. Raz ho ohrozuje múčnatka, inokedy sa zaznamenáva výrazný tlak peronospóry a napokon, nemalé škody vo vinohradoch spôsobuje aj botrytída.

František Polák

Tags:

28. 03. 10

Viac nocí kľudného spánku

Nástupy infekcií peronospóry, každoročne sa opakujúce s väčšou či menšou intenzitou, pripravujú väčšine pestovateľov viniča mnoho bezsenných nocí. Obzvlášť nebezpečné sú skoré napadnutia, pri ktorých dochádza k poškodeniu súkvetí a mladých strapcov. V tomto období infekcie bezprostredne ohrozujú samotnú úrodu. Nemenej významné je však aj silné napadnutie listov, spočiatku identifi kovateľné známymi žltozelenými olejovými škvrnami. V jeho dôsledku následne dochádza k redukcii asimilačnej plochy, čo sa prejaví výrazným znížením množstva a kvality zberanej úrody hrozna.

Ing. Marian Havliček
Bayer CropScience

Tags:

21. 03. 10

Herbicídy insekticídy a akaricídy povolené v systéme integrovanej produkcie

Používanie herbicídov proti burinám vo vinohradníctve zvyšuje ekologické zaťaženie zložiek životného prostredia. Hlavné riziko spočíva v pretrvávaní rezíduí pesticídov v pôde, vode, rastlinách a pod. Preto je snaha nielen u nás, ale aj v ostatných štátov, obmedzovať v poľnohospodárstve používanie herbicídov proti burinám. Toto obmedzenie je zakotvené v systéme integrovanej produkcie viniča v podmienkach agroenviromentu v Pláne rozvoja vidieka na roky 2007—2013.

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

16. 03. 10

Začnime včas s prognózou a signalizáciou ochrany viniča

V ochrane viniča tak v integrovanej produkcii, ako aj v biologickom — EKO — systéme pestovania, má nesporne kľúčový význam prognóza a signalizácia (PaS) chorôb, teda usmernená ochrana podľa aktuálnych podmienok pre infekciu a ohrozenie viniča chorobami. V súčasnosti je používanie PaS dosť rozšírené, mnohí riadia podľa nej ochranu vo vlastnom vinohrade, nie sú však zriedkavé prípady servisnej služby pre viacerých vinohradníkov, záhradkárov obce a pod. Máme ale ešte veľké rezervy, na ktoré chcem poukázať konkrétnym príkladom— realizovanom v rámci projektu PHARE v dvoch okresoch Južnej Moravy.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags: