03. 03. 13

Mezin?rodn? sout?? v?n v Moravskoslezsk?m kraji Cuv?e 2013 Ostrava

Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags:

03. 03. 13

46. Valtick? vinn? trhy 2013 m?ly co nab?dnout

Na 46. ro?n?k Valtick?ch vinn?ch trh? (VVT) p?ivezlo koncem b?ezna sv? v?na 147 vina?sk?ch fi rem a obchodn?ch spole?nost?. Vina?i zaplnili ?pan?lskou kon?rnu 926 vzorky v?n ? z ?esk? republiky p?ivezlo 123 vina?sk?ch spole?nost? i firem 793 v?n, z Rakouska 13 men??ch firem 78 v?n, ze Slovenska 10 vina?sk?ch spole?nost? a fi rem 52 v?n a jedna obchodn? firma p?ivezla z Argentiny 3 v?na. Tradi?n? nejv?ce v?n d?vaj? na VVT Vinn? sklepy Valtice 37 v?n, d?le ZNOV?N Znojmo 29 v?n, VINSELEKT Michlovsk? 23 v?n. Ze zahrani?n?ch vina?stv? bylo nejv?ce vzork? Rudi Woditschka z Rakouska 30 v?n a CHATEAU Modra ze Slovenska 13 v?n.

Tags:

02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

25. 01. 13

Ve?er novo??achtencov pote?il milovn?kov v?na aj vin?rskych profesion?lov

Caf? Radnica, Pezinok, 16. 1. 2013. Ke? som sa v novembri minul?ho roka dozvedela, ?e na programe pravideln?ch ochutn?vok ?Ve?ery s v?nom?, ktor? sa konaj? v tejto milej kaviarni pod z??titou Eur?pskeho vin?rskeho rytierskeho stavu a Malokarpatskej v?nnej cesty, je Ve?er novo??achtencov s Ing. Dorotou Posp??ilovou, PhD., okam?ite som si tento d?tum pozna?ila do di?ra.

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags:

24. 08. 12

O.K. SERVIS BioPro prezentovala nov? trendy

S cie?om predstavi? nov? produkty a prin??aj?ce do enologickej praxe zauj?mav? inova?n? rie?enia, spej?ce k ekologick?m a pritom minim?lnym z?sahom do procesu v?roby a ku zv??eniu kvality fin?lneho produktu, v?na, usporiadala firma O.K. SERVIS BioPro odborn? semin?r. Pri bohatej ??asti v?robcov v?na sa konal v j?ni t.r. v spolo?nosti VINIDI v B?be pri Nitre. (more…)

Tags:

25. 11. 11

V Porte sa hovorilo o „konštrukcii“ vína

Medzinárodná konferencia pre vinič a víno (WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE) je významné podujatie, ktoré sa koná od roku 1928. V roku 1956 sa konalo po prvýkrát mimo Európy, v Argentíne, neskôr bolo hostiteľskou krajinou aj Mexiko, Čile, Južná Afrika, Uruguaj či Austrália. V roku 2002 sa k nim pridalo aj Slovensko. Je to jedno z najrenomovanejších podujatí, ktoré sa venuje komplexne problematike viniča a vína.

Tags:

29. 09. 11

„Virtuálna“ degustácia potešila zmysly

Dostala som pozvánku na virtuálnu degustáciu. Spojenie týchto dvoch pojmov vo mne vyvolalo zvedavosť. Ako možno hodnotiť víno virtuálne? Zmobilizujeme naše reálne či virtuálne zmysly? A ako chutí virtuálne víno? Na tieto a ďalšie otázky, ktoré som si v duchu kládla, som dostala odpoveď v Cisco offi ce v Apollo BC v teplý júnový podvečer. Vína, aj ich producenti, boli reálne, degustovali sme všetkými zmyslami, zoznámili sme sa so zaujímavými ľuďmi a nápoje z ďalekých i blízkych krajín veľmi chutili.

Tags:

28. 09. 11

34. celosvetový kongres OIV v portugalskom Porte

Hlavnou témou 34. svetového kongresu pre vinič a víno, ktorý sa konal 20. — 27. júna t.r. v portugalskom Porte, bola stavba a konštrukcia vína v spojení s kultúrou a umením. Počas slávnostného otvorenia predniesli prednášky minister poľnohospodárstva rozvoja vidieka a rybného hospodárstva Portugalska António Serrano a Manuel de Novaes Cabral, ktorý reprezentuje Portské mestské zastupiteľstvo. Súčasne je generálnym sekretárom európskych vínnych regiónov, organizuje mítingy, je hlavným rečníkom na svetových vinárskych podujatiach a honorovaným členom spoločenstva Brotherhood of Vinho do Porto. Generálny riaditeľ OIV Federico Castellucci privítal prítomných a uviedol niektoré svetové štatistiky.

Tags:

30. 03. 11

O zlaté nožnice zápolili v Tokaji

Návštevníkov obce Bara vo vinohradníckej oblasti Tokaj víta erb s viničovým letorastom so strapcom hrozna a vinohradníckym nožom. Vypovedá o tom, akú významnú  úlohu v každodennom živote jej obyvateľov zohrával v minulosti i dnes vinič hroznorodý. Sedemnásteho februára t.r. sa stal heraldický znak obce symbolickým logom významného podujatia — XII. ročníka celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice.

Tags: