18. 08. 19

Diplomové a bakalárske práce s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2018/2019 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

19. 10. 18

Dizertačné práce FCHPT STU v Bratislave s enologickou tematikou

Doktorandské štúdium je najvyššou formou univerzitného štúdia. Toto štúdium pripravuje absolventov na samostatnú vedeckú činnosť, ale aj zvyšuje špecializáciu pre prax. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má právo vzdelávať a vykonávať skúšky v doktorandskom štúdiu v 17 odboroch: Chemická fyzika, Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Makromolekulová chémia, Teoretická a počítačová chémia, Biochémia, Chémia a technológia životného prostredia, Ochrana materiálov a objektov dedičstva Riadenie procesov, Chemické inžinierstvo, Anorganická technológia a materiály, Organická technológia a technológia palív, Technológia polymérnych materiálov, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia. Práve Biotechnológia je odbor, v rámci ktorého je možné úzko sa špecializovať na enológiu.

Tags:

15. 09. 18

Bakalárske práce s enologickou tematikou

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka rôzne študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania, vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku. Prvý – bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul “bakalár”. Študenti so záujmom o bližšie štúdium enológie si volia ako študijný smer biotechnológiu, no v rámci záverečnej práce sa s vínom môžu stretnúť aj študenti iných študijných programov. V školskom roku 2017/2018 sa enologickou problematikou zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Tags:

30. 08. 18

Diplomové a bakalárske práce s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

20. 08. 18

Dobrá škola je skvelou investíciou do budúcnosti

Základná škola ubehla veľmi rýchlo a nám sa skončilo detstvo. Prišla ďalšia etapa – štúdium na strednej škole. Vybrali sme si Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Školu, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a môže sa hrdiť mnohými skvelými úspešnými bývalými študentmi – vinármi, ktorí sú známi po celom svete.

Tags:

19. 08. 18

Deň modranskej vinárky

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre, jediná stredná škola, ktorá pripravuje a vychováva odborníkov pre oblasť vinohradníctva a vinárstva, je súčasne najstaršou školou svojho druhu na Slovensku. Zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie. Za toto obdobie prešla výraznými pozitívnymi zmenami, vychovala celý rad špičkových odborníkov a tak rozhodnou mierov prispela k súčasnej úrovni nášho vinohradníctva a vinárstva.

Tags:

30. 05. 18

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre udelila vedecko – pedagogické tituly docent v študijnom odbore Záhradníctvo

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa dňoch 27. a 28. marca t.r. konali úspešné obhajoby habilitačných prác v študijnom odbore 6.1.10 Záhradníctvo. Je to študijný odbor, v ktorom sa môžu študenti špecializovať v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve a vinárstve.

Tags:

01. 10. 17

Bakalárske práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Tags:

19. 07. 17

Príprava odborníkov v oblasti vinohradníctva a vinárstva na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy v troch študijných odboroch: záhradníctvo, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra. Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov zameraných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy a ovzdušia, vodné hospodárstvo, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Tags:

19. 07. 17

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medziktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags: