30. 08. 18

Diplomové a bakalárske práce s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

20. 08. 18

Dobrá škola je skvelou investíciou do budúcnosti

Základná škola ubehla veľmi rýchlo a nám sa skončilo detstvo. Prišla ďalšia etapa – štúdium na strednej škole. Vybrali sme si Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Školu, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a môže sa hrdiť mnohými skvelými úspešnými bývalými študentmi – vinármi, ktorí sú známi po celom svete.

Tags:

19. 08. 18

Deň modranskej vinárky

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre, jediná stredná škola, ktorá pripravuje a vychováva odborníkov pre oblasť vinohradníctva a vinárstva, je súčasne najstaršou školou svojho druhu na Slovensku. Zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie. Za toto obdobie prešla výraznými pozitívnymi zmenami, vychovala celý rad špičkových odborníkov a tak rozhodnou mierov prispela k súčasnej úrovni nášho vinohradníctva a vinárstva.

Tags:

01. 10. 17

Bakalárske práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Tags:

19. 07. 17

Príprava odborníkov v oblasti vinohradníctva a vinárstva na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy v troch študijných odboroch: záhradníctvo, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra. Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov zameraných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy a ovzdušia, vodné hospodárstvo, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Tags:

19. 07. 17

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medziktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

30. 10. 16

Diplomové práce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., foto autor

Tags:

08. 10. 16

Štipendium má pomôcť zachovať tradíciu

Otvorenie nového školského roka sa slávnostne uskutočnilo aj na Strednej odbornej škole vinársko – ovocinárskej v Modre. Z asi stovky študentov zasadlo 26 do školských lavíc po prvý raz. Najlákavejší je odbor somelierstvo, ktorý obsahuje špecializované predmety z oblasti degustácie, prípravy a výroby vína. Piatich nádejných študentov školy odmenila spoločnosť Hubert J.E.  výrobca šumivých vín – takzvaným bublinkovým štipendiom.

-r- Foto Hubert J.E.

Tags:

13. 07. 10

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium traja študenti, ktorých diplomové práce súviseli s enologickou tematikou. Ing. Jozef ň evcech obhájil prácu s názvom „ň túdium vplyvu autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na senzorický profi l vína“, Ing. Adam Kučera sa venoval podobnej téme s názvom „Charakterizácia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae a ich aplikácia do vinárskej praxe“. Tretím diplomantom bol Ing. Tomáš Augustovič, ktorý svoje štúdium zakončil prácou s názvom „Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu“. Na priblíženie uvedených tém uvádzame abstrakty jednotlivých diplomových prác.

Tags:

09. 08. 09

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium tri študentky, ktorých diplomové práce boli zamerané na enologickú tematiku.

Tags: