19. 06. 17

Vína „ožili“ v bratislavskej Starej tržnici

V bratislavskej Starej tržnici sa 13. mája konal festival „Živé vína“. Prehliadka vín, produkovaných alternatívnymi vinármi nielen zo Slovenska, ponúkla pod jednou strechou rôzne štýly vín – okrem konvenčných produktov, aj vína „živé“.

Tags:

30. 03. 13

Jubilejné VINUM SUPERBUM

Súťaž pod názvom „Víno hrdé alebo víno vznešené“ (taký je doslovný latinský preklad názvu VINUM SUPERBUM), zaznamenáva svoj piaty ročník. Tak ako predchádzajúce, aj súčasný sa niesol v znamení propagácie domácich výrobcov vína — od tých najmenších, stredných, až po uznávaných veľkovýrobcov. Súčasne však aj v realizácii viacerých pozitívnych nápadov. Prispela k tomu spolupráca organizátora súťaže — ň tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR — s Tokajským inštitútom vzdelávania a vedy, ktorý o.i., ako v úvodnom príhovore zdôraznil predseda degustačných komisií Ing. Marek Závracký, zabezpečil pre „vznešené víno“ noblesné prostredie, aké si slovenské víno právom zaslúži.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

23. 01. 12

Festival Grand Cru Class? Bordeaux 2011 po ?tvrt?kr?t v Bratislave

Reprezenta?n? klenbov? pivnice p?vodne neorenesan?n?ho Palugyayovho pal?ca z 19. storo?ia sa stali miestom stretnutia slovenskej odbornej i laickej vin?rskej verejnosti so z?stupcami dvadsiatky renomovan?ch vin?rskych majetkov (ch?teaux) z najprest??nej?ej vin?rskej oblasti Franc?zska a pravdepodobne aj sveta ? Bordeaux. Festival Grand Cru Class? Bordeaux zorganizovala u? po ?tvrt?kr?t spolo?nos? Fatra-Global, s.r.o., dovozca franc?zskych v?n, v spolupr?ci s n?gociantskym domom Veyret-Latour, Bordeaux a fi rmou Monvin, s.r.o., distrib?torom slovensk?ch a svetov?ch v?n. Z??titu nad podujat?m tradi?ne prevzalo Ve?vyslanectvo Franc?zskej republiky na Slovensku.

Tags:

19. 12. 11

Svätokatarínske víno

Vinári na druhom brehu rieky Moravy nám už tretí rok predstavujú výsledky svojej práce v podobe sviežich mladých vín. Tie prichádzajú v bohatej ponuke pod spoločnou značkou takpovediac na bielom koni, na Martina, a tešia sa veľkej obľube. Dobrou správou je, že sa z iniciatívy skupinky nadšencov zhmotnila do konkrétnej podoby myšlienka, dostať do povedomia verejnosti aj mladé slovenské vína — do Svätokatarínskeho vína.

Tags:

16. 12. 11

Svatomartinský košt

Už po tretí krát, presne 11. 11. o 11 hodine sa slávnostne začala koštovka Svatomartinského vína. Tohtoročný dátum milej slávnosti v bratislavskej Mestskej tržnici umocnili ďalšie dve jednotky, ročníka 2011. Ten bol k vinohradníkom a vinárom mimoriadne ohľaduplný a štedrý, čo sa odzrkadlilo aj v kvalite ponúkaných mladých vín.

Tags: