07. 03. 13

?pal a sp?la vini?a ohrozuj? vinohrady

Ing. Ga?par Vanek, CSc.?Poruchy vini?a sp?soben? slne?n?m ?iaren?m prin??aj? probl?my, s ktor?mi je potrebn? r?ta?. Na ochranu strapcov mus?me vedome usmerni? agrotechniku, a to spo?iatku na ich otu?ovanie, nesk?r na ich ochranu pred priamym slne?n?m ?iaren?m. M? to by? s??as?ou zelen?ch pr?c, najm? z?sahov v uv??en?ch term?noch a premyslen?ch sp?sobov odstra?ovania listov a z?listkov v oblasti strapcov. (more…)

Tags:

05. 03. 13

Ke? sa z malej krajiny stane ve?k?

Spr?vy o skvel?ch v?sledkoch slovensk?ch v?n prich?dzaj? zo v?etk?ch str?n. V tomto roku sa na?im v?nam naozaj dar?. Na najprest??nej??ch medzin?rodn?ch konkurzoch zbieraj? medaily, no nielen to. O Slovensku a jeho v?nach sa vo vin?rskom svete ?oraz viac hovor?. P??u o n?s dom?ce aj zahrani?n? m?di?. Kde sa tu ?zrazu? vzala tak? inv?zia skvel?ch v?n? ? to je naj?astej?ie kladen? ot?zka.

(more…)

Tags:

04. 03. 13

Slovensk? v?no v pol?ase eur?pskej reformy trhu

MancelTradi?ne, koncom marca, sa ?lenovia Zv?zu vinohradn?kov Slovenska (ZVS) stret?vaj? v PD Bratislava- Vinohrady na svojom valnom zhroma?den?. Nebolo to inak ani tento rok. V centre pozornosti ??astn?kov podujatia boli, popri bilancii uplynul?ho vinohradn?ckeho roka, poh?ady na podnikanie v oblasti vinohradn?ctva a vin?rstva v podmienkach na?ich a eur?pskych pr?vnych noriem. S podstatn?mi my?lienkami ?vodn?ho pr?hovoru predsedu ZVS JUDr. Igora Mancela oboznamujeme aj na?ich ?itate?ov. (more…)

Tags:

03. 03. 13

Mezin?rodn? sout?? v?n v Moravskoslezsk?m kraji Cuv?e 2013 Ostrava

Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags:

03. 03. 13

46. Valtick? vinn? trhy 2013 m?ly co nab?dnout

Na 46. ro?n?k Valtick?ch vinn?ch trh? (VVT) p?ivezlo koncem b?ezna sv? v?na 147 vina?sk?ch fi rem a obchodn?ch spole?nost?. Vina?i zaplnili ?pan?lskou kon?rnu 926 vzorky v?n ? z ?esk? republiky p?ivezlo 123 vina?sk?ch spole?nost? i firem 793 v?n, z Rakouska 13 men??ch firem 78 v?n, ze Slovenska 10 vina?sk?ch spole?nost? a fi rem 52 v?n a jedna obchodn? firma p?ivezla z Argentiny 3 v?na. Tradi?n? nejv?ce v?n d?vaj? na VVT Vinn? sklepy Valtice 37 v?n, d?le ZNOV?N Znojmo 29 v?n, VINSELEKT Michlovsk? 23 v?n. Ze zahrani?n?ch vina?stv? bylo nejv?ce vzork? Rudi Woditschka z Rakouska 30 v?n a CHATEAU Modra ze Slovenska 13 v?n.

Tags:

02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

03. 02. 13

Hospod?renie so s?rou

Ing. Jozef Kov??, PhD., Stredn? odborn? ?kola vin?rsko-ovocin?rska, Modra

Ot?zka ?itate?a: Pri prvom st??an? som na z?klade odporu?enia ist?ho vin?rskeho odborn?ka zas?ril st??an? v?no ?naplno?. Po ve?mi kr?tkom ?ase po sto?en? som v?ak spozoroval prejavy oxid?cie ? v?no zhnedlo a dostalo nepr?jemn? starinov? n?dych. Amat?rsky som vo v?ne stanovil obsah SO2 a v?sledok bol 5 mg.l-1. Ako je mo?n?, ?e sa oxid siri?it? z v?na stratil a pora?te mi, pros?m, ak?m sp?sobom a ako ?asto m?m v?no s?ri? ? (more…)

Tags:

01. 02. 13

Miesto, kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou

Nad?asov?, origin?lna a dokonal?. Aj tak?mito pr?vlastkami sa m??e pochv?li? jedna z najmodernej??ch vinohradn?ckych a vin?rskych spolo?nost? v Eur?pe, ktor? od roku 2008 roz?iarila vin?rske nebo nad Slovenskom novou, u??achtilou enegriou. Vin?rsky komplex ELESKO wine park a.s. sa rozprestiera v malebnom srdci Mal?ch Karp?t pri obci Dubov? v katastri mesta Modra. Na v?robu v?na pou??va v?lu?ne vlastn? hrozno z n?dhern?ch, starostlivo obr?ban?ch rodiacich vinohradov v obciach Vi?tuk, Modra a Dubov?. Vinice s? s??as?ou programu integrovanej ochrany. Filozofi a spolo?nosti sa zameriava na dosiahnutie s?ladu ?loveka s pr?rodou tradi?n?mi hodnotami. Vyu??vaj? na to najmodernej?ie technol?gie a poznatky, nevyhnutn? pre ?pi?kov? kvalitu hroznov?ho v?na. Pri n?v?teve vin?rstva v?ak objav?te ove?a viac, ako len vynikaj?ce v?na, hroznov? ??avy a u??achtil? destil?ty. S??as?ou komplexu ELESKO wine park je skvel? vin?rska gastron?mia pripravovan? priamo vo vlastnej re?taur?cii z miestnych surov?n, predaj?a v?na otvoren? sedem dn? v t??dni, ako aj impozantn? gal?ria ZOYA MUSEUM. Ak v?s kr?tka up?tavka zaujala, vst?pte do sveta ELESKO, sveta kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou pre va?e zmysly a potreby.

– eno –

Tags:

31. 01. 13

Bielkoviny vo v?ne

Prote?ny (polypeptidy) s? line?rne polym?ry aminokysel?n. S? v podstate tvoren? s?borom piatich at?mov, a to uhl?ka, vod?ka, dus?ka, kysl?ka a s?ry. Bielkoviny sa do v?na dost?vaj? preva?ne z bobule hrozna a autol?zy kvasiniek. Ich obsah v mu?te sa pohybuje okolo 700 mg/l a vo v?ne od 15 do 230 mg/l, pri?om v?razne z?vis? od odrody vini?a, zdravotn?ho stavu hrozna a klimatick?ch podmienok ro?n?ka (5).

Ing. Jozef Z?horsk?
Vin?rske z?vody Topo??ianky, s.r.o.

Tags: