31. 01. 13

Likvid?cia vinohradov berie ?u?om pr?cu

Vinohrady s? v?znamn?m a nenahradite?n?m zdrojom pracovn?ch pr?le?itost?, aj zdrojom ekonomick?ho rastu regi?nu. Aj ich prostredn?ctvom sa Bratislavsk? ?upa m??e sta? ?oraz atrakt?vnej?ou turistickou destin?ciou. Semin?r o problematike vinohradov zorganizoval BSK v spolupr?ci s krajskou organiz?ciou Bratislava Region Tourism.

Tags:

30. 01. 13

Ochutn?vka mlad?ch v?n v Modre

Mesto Modra je zn?me na Slovensku predov?etk?m ako kult?rne centrum s bohatou hist?riou, zru?nos?ou remeseln?kov, v?robcov modranskej majoliky, ale aj kum?tom vin?rov, ktor? presl?vili mesto kvalitn?m odrodov?m v?nom.

Franti?ek Mach

Tags:

29. 01. 13

Kuch?rka v gatiach

Doc. RNDr. Milo?a Miku?a, CSc., netreba na?im ?itate?om predstavova?. Docent na PRIF UK v Bratislave je dr?ite?om certifik?tu Somelier profesion?l, ?lenom Asoci?cie somelierov SR, Medzin?rodnej feder?cie novin?rov a spisovate?ov p??ucich o v?ne a liehovin?ch, lektorom Wine Wave School v Bratislave a ?lenom hodnotiacich komisi? na s??a?iach v?n na Slovensku, v ?ech?ch i v Taliansku. Publikuje ?l?nky v mnoh?ch odborn?ch a popul?rnych ?asopisoch, aj v ?asopise Vini? a v?no. Spolu s Petrom Pru?incom vydal knihu O v?ne. Zauj?mav? s? aj obsahovo bohat? a v?pravn? knihy, ktor? vy?li v roku 2011 a 2012 ? obe pod n?zvom Kuch?rka v gatiach. Autor Milo? Miku? v nich, popri mnoh?ch origin?lnych sez?nnych receptoch z dom?cich surov?n, nab?da (najm? mu?ov) ku kreativite a odvahe vari?, pri?om v jednotliv?ch kapitol?ch kladie d?raz aj na vedu v slu?b?ch varenia. Samozrejme, nezab?da ani v?no.

Tags:

28. 01. 13

20 rokov propag?cie a osvety z??itkovej konzum?cie v?na. Klub milovn?kov dobr?ch v?n v Nitre

Dovo?te, aby sme v?m predstavili Klub milovn?kov dobr?ch v?n (KMDV) v Nitre. Je to dobrovo?n? zdru?enie os?b, ktor? s? ?zko sp?t? s vinohradn?ctvom a vin?rstvom. ?lenmi klubu s? v?znamn? odborn?ci v tomto odvetv?, mana??ri, lek?ri, vedeck? pracovn?ci, z?stupcovia gastron?mie, znalci v?na. Spolo?n?m krit?riom a vstupenkou ka?d?ho nov?ho ?lena do klubu je jeho dok?zate?ne pozit?vny vz?ah k fenom?nu v?no.

Ing. ?tefan Ailer, PhD.
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Slovensk? po?nohospod?rska univerzita, Nitra

Tags:

27. 01. 13

Vidiecka turistika na z?padnom Slovensku

Stredoeur?psky regi?n CENTROPE sa sklad? z ?smich spolkov?ch kraj?n, krajov a ??p, nach?dzaj?cich sa na hraniciach ?t?tov Rak?ska, ?eskej republiky, Slovenskej republiky a Ma?arska, v ktor?ch ?ije pribli?ne ?es? mili?nov obyvate?ov. Hlavn? mest? Viede? a Bratislava, ale aj Brno a Gy?r, tvoria na tomto ?zem? hnacie sily ekonomick?ho a hospod?rskeho rastu. Opr?vnene t?to oblas? naz?vame aj ?srdcom Eur?py?, v ktorej sa vytv?raj? ide?lne podmienky na cezhrani?n? spolupr?cu a vz?jomn? obohacovanie ?ivota v centr?lnej Eur?pe. Rozvojom spolupr?ce v regi?ne sa zaober? euroregion?lne zdru?enie Slovensk? Dom Centrope v Bratislave. Pod veden?m riadite?ky Ing. Tatiany Miku?ovej, ustanovize? koordinuje jednotliv? rozvojov? projekty cezhrani?nej spolupr?ce.

J. Soukupov?

Tags:

25. 01. 13

Ve?er novo??achtencov pote?il milovn?kov v?na aj vin?rskych profesion?lov

Caf? Radnica, Pezinok, 16. 1. 2013. Ke? som sa v novembri minul?ho roka dozvedela, ?e na programe pravideln?ch ochutn?vok ?Ve?ery s v?nom?, ktor? sa konaj? v tejto milej kaviarni pod z??titou Eur?pskeho vin?rskeho rytierskeho stavu a Malokarpatskej v?nnej cesty, je Ve?er novo??achtencov s Ing. Dorotou Posp??ilovou, PhD., okam?ite som si tento d?tum pozna?ila do di?ra.

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags:

24. 01. 13

Vin?rske osobnosti a Vin?rstvo roka 2012

Zv?z v?robcov hrozna a v?na na Slovensku pod z??titou ministra zahrani?n?ch vec? a eur?pskych z?le?itost? SR Miroslava Laj??ka, usporiadalo koncom novembra m.r. v historickej pivnici Palugyayovho pal?ca v Bratislave sl?vnostn? degust?ciu ?Slovensk? v?no 2012?. Sl?vnostn? ve?er je ur?en? pre host? pozvan?ch z radov vysok?ch ?t?tnych a vl?dnych predstavite?ov, Ministerstva p?dohospod?rstva a rozvoja vidieka SR a ?al??ch in?tit?ci? so vz?ahom k vinohradn?ctvu a vin?rstvu, pre m?di? a pod.

Tibor Vittek

Tags:

23. 01. 13

XIII. De? otvoren?ch pivn?c na Malokarpatskej v?nnej ceste

Bohat? ponuka kr?snych a zauj?mav?ch v?n od 179 vin?rov v 149 pivniciach, v???? po?et vstupeniek, usmievaj?ci sa dav spokojn?ch milovn?kov v?na na cest?ch a cesti?k?ch od pivnice k pivnici ? charakterizovalo trin?sty De? otvoren?ch pivn?c na Malokarpatskej v?nnej ceste. O tom, ?e trin?stka neprin??a smolu, som sa presved?il u? na sl?vnostnom otvoren? podujatia v Ra?i. Bolo predzves?ou nev?edn?ch z??itkov v malokarpatsk?ch pivniciach a bohatej, v?bivej ponuky.

Andrzej Kalinowski

Tags:

22. 01. 13

Desa? nezvy?ajn?ch vin?rskych oblast?

Svet je zvl??tny. A ten vin?rsky nie je v?nimkou. ?udia sa sna?ia dopestova? hrozno na v?robu v?na na t?ch naj?udnej??ch miestach, v komplikovan?ch klimatick?ch podmienkach: v extr?mnych nadmorsk?ch v??kach, alebo tak bl?zko k zemsk?m p?lom, ?e tam ?nehodno ani psa vyhna??, ?i v tr?poch, kde sa nestriedaj? ?tyri ro?n? obdobia. A ?uduj sa svete, hrozno rastie a v?no z neho je… nu?, vraj ?zauj?mav??. V ostatn?ch dvoch desa?ro?iach nar?stol po?et vin?rov, ktor? sa pok??aj? dorobi? hrozno na pitn? v?no mimo doposia? v?eobecne uzn?van?ho tradi?n?ho vin?rskeho p?sma, na ?na?ej? pologuli nad 52? s.z.?. a pod 32?s.z.?., u ?protino?cov? zasa nad 46?j.z.?. a pod 28?j.z.?.

Edita ?ur?ov?

Tags:

20. 01. 13

Dobr? v?no, k??er v?no?

Tak?to titulok som u? raz pou?il. S jedin?m rozdielom, ?e to bola veta oznamovacia, tak?e bola bez ot?znika. Bolo to v roku 2001 v mojej knihe ?Tis?cro?n? v?no? (2001). Od prelomu tis?cro?ia sa v Izraeli ve?a zmenilo. V?no skr?snelo a m? ?oraz lep?iu reput?ciu vo svete. Nepije ho len trin?s? mili?nov ?idov na zemeguli, ale siahaj? po ?om aj kres?ania, ateisti, inoverci… Sv?t? Zem ? Izrael, biblick? krajina medu a mlieka, je tis?cky rokov aj zemou vini?a a v?na. N?stupom islamu (po r. 634) bola produkcia v?na potla?en? a pr?chodom kri?iakov (12. ? 14. storo?ie) znovu obnoven?. Cel? st?ro?ia sa potom, po exile ?idov, v?no v t?chto krajoch nedor?balo.

Jeruzalem ? Moshav Shahar ? Bratislava,
december 2012

Fedor Mal?k

Tags: