30. 03. 13

V. ročník Vienále Topoľčianky sa tešil záujmu vinárov

Koncom marca sa strechy zámku v Topoľčiankach a jeho rozsiahly park nečakane zahalili do bielej snehovej prikrývky. Pohľad na areál vyvolával asociáciu rozprávky „ Tri oriešky pre Popolušku“. Opatrne, aby sa nepošmykli, však po kamennom chodníku do zámku nevchádzali princezné, ani Popolušky, ale dámy vedomé si svojej profesionálnej úrovne z odboru vinohradníctva a vinárstva — agronómky, enologičky, somelierky, obchodníčky s vínom, laborantky a vinárske publicistky. V krásnom historickom prostredí zámku sa po piaty raz stretávali degustátorky vína už na tradičnom Vienále Topoľčianky, aby vybrali víťaza spomedzi prihlásených vín do súťaže, ktorá je svojho druhu na Slovensku jedinečná.

Tags:

01. 02. 13

Miesto, kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou

Nad?asov?, origin?lna a dokonal?. Aj tak?mito pr?vlastkami sa m??e pochv?li? jedna z najmodernej??ch vinohradn?ckych a vin?rskych spolo?nost? v Eur?pe, ktor? od roku 2008 roz?iarila vin?rske nebo nad Slovenskom novou, u??achtilou enegriou. Vin?rsky komplex ELESKO wine park a.s. sa rozprestiera v malebnom srdci Mal?ch Karp?t pri obci Dubov? v katastri mesta Modra. Na v?robu v?na pou??va v?lu?ne vlastn? hrozno z n?dhern?ch, starostlivo obr?ban?ch rodiacich vinohradov v obciach Vi?tuk, Modra a Dubov?. Vinice s? s??as?ou programu integrovanej ochrany. Filozofi a spolo?nosti sa zameriava na dosiahnutie s?ladu ?loveka s pr?rodou tradi?n?mi hodnotami. Vyu??vaj? na to najmodernej?ie technol?gie a poznatky, nevyhnutn? pre ?pi?kov? kvalitu hroznov?ho v?na. Pri n?v?teve vin?rstva v?ak objav?te ove?a viac, ako len vynikaj?ce v?na, hroznov? ??avy a u??achtil? destil?ty. S??as?ou komplexu ELESKO wine park je skvel? vin?rska gastron?mia pripravovan? priamo vo vlastnej re?taur?cii z miestnych surov?n, predaj?a v?na otvoren? sedem dn? v t??dni, ako aj impozantn? gal?ria ZOYA MUSEUM. Ak v?s kr?tka up?tavka zaujala, vst?pte do sveta ELESKO, sveta kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou pre va?e zmysly a potreby.

– eno –

Tags:

23. 01. 13

XIII. De? otvoren?ch pivn?c na Malokarpatskej v?nnej ceste

Bohat? ponuka kr?snych a zauj?mav?ch v?n od 179 vin?rov v 149 pivniciach, v???? po?et vstupeniek, usmievaj?ci sa dav spokojn?ch milovn?kov v?na na cest?ch a cesti?k?ch od pivnice k pivnici ? charakterizovalo trin?sty De? otvoren?ch pivn?c na Malokarpatskej v?nnej ceste. O tom, ?e trin?stka neprin??a smolu, som sa presved?il u? na sl?vnostnom otvoren? podujatia v Ra?i. Bolo predzves?ou nev?edn?ch z??itkov v malokarpatsk?ch pivniciach a bohatej, v?bivej ponuky.

Andrzej Kalinowski

Tags:

29. 11. 12

Slovensk?m Beaujolais je Sv?tokatar?nske v?no

Po ?spe?nom ?vodnom roku od?tartoval naplno, u? s n?dychom vytvorenej trad?cie, druh? ro?n?k festivalu mlad?ch slovensk?ch v?n, pod n?zvom Sv?tokatar?nska ko?tovka. Po?as troch dn?, 8., 9., a 10. novembra pril?kal do priestorov Starej tr?nice v Bratislave mno?stvo n?v?tevn?kov, aby ochutnali v?na z novej ?rody od slovensk?ch producentov, pote?ili sa t?nmi veselej hudby bratov Wimerovcov a v s??a?i s v?nnou tematikou, ktor? bola s??as?ou sprievodn?ch aktiv?t podujatia, aj niektor? z prezentovan?ch v?n vyhrali.

Zdenka ?uransk?

Tags:

13. 11. 12

Svatomartinsk? ko?t sa u? stal trad?ciou

U? po ?tvrt?kr?t, presne 11.11. o 11 hodine, na sviatok Sv?t?ho Martina, sa v Starej tr?nici v Bratislave na ?Svatomartinskom ko?te? za?ali plni? poh?re mlad?m v?nom od producentov z druh?ho brehu rieky Moravy. Otvorili sa br?ny ?Svatomartinsk?ho ko?tu?, nad ktor?m prevzal z??titu prim?tor hlavn?ho mesta Bratislavy Milan Vt??nik. Tento sviatok v?na, ktor? organizuje Vina?sk? fond ?eskej republiky, sa te?? ve?kej ob?ube nielen u n?s, ale aj vo viacer?ch ?esk?ch mest?ch.

Vina?sk? fond

Tags:

20. 05. 12

Kr?sne v?no z rotundy

Vyzna? sa z ?primn?ho vz?ahu a z l?sky ku kraju, ktor? je na?im domovom, k mestu, v ktorom ?ijeme, pracujeme a vychov?vame svoje deti a na cel? ?ivot sme sa stali jeho s??as?ou, vyzna? sa z obdivu k jeho kr?snym, historick?m dominant?m a z?kutiam, ??ri? jeho obraz a dobr? meno aj mimo hran?c mesta, a pritom zachova? odkazy predkov pre ?al?ie gener?cie ? mo?no viacer?mi sp?sobmi. Jeden z nev?edn?ch si zvolil zn?my slovensk? vin?r Alojz Masaryk. (more…)

Tags:

17. 10. 11

Aj šiesty ročník Národného salónu vín hýril krásou

Otvorenie nového, šiesteho ročníka Národného salónu vín Slovenskej republiky, ktorý spolu so stálou expozíciou slovenského vinohradníctva a vinárstva našiel svoj trvalý domov pod klenbami historických pivníc pezinského zámku, sa už tradične nieslo v znamení očakávania. Čo nové zo škály bielych, červených a ružových vín rôznych kategórií predstaví, čim prekvapí svojich priaznivcov, aké chute a vône ponúkne tentoraz sto reprezentantov z tvorivej dielne našich vinárov? Nebude sklamaním?

Tags:

26. 09. 11

Najlepšie slovenské vína V Národnom salóne vín SR

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil 26. — 27 júna t.r. šiesty ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2011. Jej cieľom bolo vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2011/2012 a predstaviť ich tak laickej, ako aj odbornej verejnosti.

Tags:

27. 03. 11

BEO WINE FAIR BELEHRAD

Všetko sa zomlelo pomerne rýchlo. Začiatkom februára, filtrujúc víno, mi prišla od Prof. Fedora Malíka ponuka — zúčastniť sa na Medzinárodnej výstave vín v Belehrade. V mojom ponímaní profesionálneho rastu sa možnosť spoznávať vína iných krajín neodmieta. A tak som 21. februára t.r., posilnený dvomi koň

Tags:

27. 03. 11

VITIS AUREA MODRA 2011

Renesančný meštiacky dom z prvej polovici 16. storočia v centre Modry sa po zreštaurovaní „obliekol€ť do  reprezentačného. Ako hotel Sebastián sa začiatkom marca t.r. stal dejiskom jedenásteho ročníka súťažnej degustácie vín VITIS AUREA Modra, jednej z nominačných súťaží na tohtoročný Národný salón vín SR. Jej organizátor Vincúr — Modranský spolok vinohradníkov a vinárov, na ň

Tags: