10. 08. 12

Polyfenoly v hrozne a vo v?ne

Ing. Jozef Kov??, PhD., Stredn? odborn? ?kola vin?rsko-ovocin?rska, Modra

V pr?spevku reagujeme na ot?zku n??ho ?itate?a adresovan? redakcii, ktor? znela: ?V mladom v?ne ro?n?ka 2011 m?m zv??en? obsah trpk?ch l?tok. ??m je to sp?soben? a ako mo?no tento probl?m rie?i??? (more…)

Tags:

14. 12. 11

V spoločnosti Hubert J.E. je prioritou kvalita

Pozvánka na mediatrit do výrobnej prevádzky spoločnosti Hubert J.E., ktorú v septembri t.r. dostali novinári nielen píšuci o víne, mimoriadne potešila. Veď lepšie je raz vidieť… a poniektorí sme mali možnosť vidieť už po druhý raz a zaznamenať množstvo pozitívnych zmien v estetike pracovného prostredia, technológii, vo výrobnom sortimente, ale predovšetkým v kvalite vyrábaného produktu — šumivého vína.

Tags:

13. 10. 11

Stanovenie niektorých parametrov vo víne metódou FT-NIR

Abstract

A novel method for measuring of some important parameters in wine like sugar, alcohol, and volatile acids by using FT/NIR was tested. The calibrations were made for many wines from Slovakian regions. Wines always contain diff erent sugar content depending of region and year of harvest. The southern regions wines were sweeter than northern and therefore also alcohol content could be higher. Content of volatile acids depends on the winemaking technology. We measured three main parameters in 359 wine samples of protected origin (vintage year 2008). In the white and red dry wines there were no signifi cant diff erences in alcohol content measured by FT-NIR and classical method and both methods can be used. We reached the correlation coeffi cient 0.9963 for alcohol in 2mm cuvette.

(more…)

Tags:

22. 03. 11

Priaznivejšie podmienky na trhu s vínom aj pre malovýrobcov

ň tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ň VPS SR) pôsobí ako štátny kontrolný orgán aj v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, a to v celej jeho komplexnosti, špecifickosti a rozsahu na slovenskom trhu s vínom a vinárskymi výrobkami. Politikou ň VPS však nie je len pravidelný preventívny odborný dozor nad výrobou, spracúvaním hrozna a výroby vína, jeho dovozom v cisternách, dovozom z tretích krajín, pri  maloobchodnom predaji sudového a fľašového vína a v zariadeniach reštauračného typu. Potreba odbornej, finančnej a morálnej podpory slovenských výrobcov vína zo strany štátu sa obzvlášť výrazne prejavila v období prijímania novej národnej a európskej legislatívy v r. 2009 a vypuknutí svetovej ekonomickej krízy, k čomu sa navyše pridružili a  aj mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky v r. 2010.

Tags:

22. 01. 11

Ošetrenie mladého vína ročníka 2010

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra

Príroda nám ponúka iba málo takých ojedinelých príležitostí, ako je možnosť porovnať kvalitu dvoch po sebe idúcich a súčasne takých priepastne odlišných vinárskych ročníkov, ako boli ročníky 2009 a 2010. Začiatkom kalendárneho roka bývajú spravidla vína v pivnici minimálne jedenkrát, často i dvakrát stočené, prípadne hrubo prefi ltrované. Situácia v mnohých pivniciach je v tomto ročníku a na začiatku roka 2011 úplne odlišná. Vzhľadom na to, že v mladých vínach ročníka 2010 je ešte aj v tomto období extrémne vysoký obsah kyselín, mnohí vinári — profesionáli i hobby-vinári — odložili prvé stáčanie vína a ponechali vína dlhšie na kvasničných kaloch, aby podporili prirodzenú biologickú degradáciu kyselín — jablčno-mliečnu fermentáciu.

(more…)

Tags:

20. 11. 10

Crossflow filtrace

Tangenciální — crossfl ow fi ltrace — se stala celosětoě nejrozšířenějším způsobem filtrování vína, která u ětšiny vín umožň

Tags:

29. 09. 10

Výstava vín z integrovanej produkcie

Občianske združenie IPROVIN Slovakia zorganizovalo v rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce ČR a SR, už druhý ročník „Súťažnej prehliadky, výstavy a degustácie vín z integrovanej produkcie“. V krásnom historickom prostredí v Sokolovciach pri Piešťanoch, prezentovalo viac ako tridsať výrobcov 104 vzoriek vín pochádzajúcich z integrovanej produkcie (IP) z celého Slovenska. Vína hodnotili tri komisie, ktorým predsedal Ing. Ondrej Korpás, CSc. Odborným garantom bol Ing. Miroslav Petrech a súťaž   v oboch ročníkoch bezchybne organizačne zabezpečoval Ing. Jozef Toth.

Tags:

27. 09. 10

Dobré víno aj v extrémnom ročníku

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra

V ostatných ročníkoch zberu hrozna sme si veľmi rýchlo a radi zvykli na nadpriemernú kvalitu hrozna, tak z hľadiska zdravotného stavu, ako aj jeho zrelosti. Podľa tvrdení meteorológov, prežívame v súčasnosti fázu zvýšenej slnečnej aktivity spojenú s neustálym zvyšovaním priemernej teploty, ale aj s extrémnymi výkyvmi počasia.   Vinohradníci a vinári ťažili v minulých rokoch z pozitívnych dopadov zmien klimatických podmienok na Slovensku — z vysokého počtu slnečných dní, dlhých teplých suchých jesení — kedy sa podmienky na pestovanie viniča začali približovať stredomorským krajinám. Nebolo ničím výnimočným získať hrozno s cukornatosťou 23 — 25 °NM, dokonca aj z modrých odrôd. Séria kvalitných ročníkov začala rokom 1997, ktorý mnohí odborníci nazvali ročníkom 20. storočia.

(more…)

Tags:

10. 06. 10

Úloha drevených sudov v súčasnej enológii

S prichádzajúcou jarou a poklesom zásob vína v klasickej pivnici sa začína objavovať každoročný problém majiteľov sudov: čo je potrebné urobiť s vyprázdneným drevným sudom, aby si zachoval svoju kvalitu? Keďže nás v tejto súvislosti oslovuje veľa čitateľov s prosbou o radu, ako sa starať o drevené sudy a či je ich použitie v súčasnosti ešte vôbec aktuálne, prezentujeme niekoľko praktických poznámok k tejto problematike.
(more…)

Tags:

10. 02. 10

Sirka vo víne

Vzhľadom na zvýšený záujem čitateľov o problematiku chorôb a chýb vína, ktoré sme pomerne podrobne rozoberali v predchádzajúcich dvoch číslach nášho časopisu, konkrétne o možnosti odstránenia sírovodíkového zápachu vo víne, pridávam niekoľko ďalších praktických rád, najmä z hľadiska jeho eliminácie z vína. Predtým však niekoľko poznámok k ročníku 2009.

(more…)

Tags: