01. 12. 16

Vínnu turistiku je potrebné podporovať

Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA), sa 12. októbra t.r. uskutočnil v Hokovciach celoslovenský seminár pod názvom „Vidiecka krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú.“ Zameral sa na trendy rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a v Európskej únii. Účastníkov seminára privítal predseda SZVTA Štefan Píri a pozdravili ich zástupcovia tretieho sektora – Vidiecky parlament na Slovensku, Magna Via, Pomoc vidieku a Združenie Malokarpatská vinná cesta. 

František Mach, Štefan Píri, SZVTA

Foto František Mach

 

Tags:

27. 01. 13

Vidiecka turistika na z?padnom Slovensku

Stredoeur?psky regi?n CENTROPE sa sklad? z ?smich spolkov?ch kraj?n, krajov a ??p, nach?dzaj?cich sa na hraniciach ?t?tov Rak?ska, ?eskej republiky, Slovenskej republiky a Ma?arska, v ktor?ch ?ije pribli?ne ?es? mili?nov obyvate?ov. Hlavn? mest? Viede? a Bratislava, ale aj Brno a Gy?r, tvoria na tomto ?zem? hnacie sily ekonomick?ho a hospod?rskeho rastu. Opr?vnene t?to oblas? naz?vame aj ?srdcom Eur?py?, v ktorej sa vytv?raj? ide?lne podmienky na cezhrani?n? spolupr?cu a vz?jomn? obohacovanie ?ivota v centr?lnej Eur?pe. Rozvojom spolupr?ce v regi?ne sa zaober? euroregion?lne zdru?enie Slovensk? Dom Centrope v Bratislave. Pod veden?m riadite?ky Ing. Tatiany Miku?ovej, ustanovize? koordinuje jednotliv? rozvojov? projekty cezhrani?nej spolupr?ce.

J. Soukupov?

Tags:

05. 01. 10

Víno na sviatočný všedný deň

Navštíviť históriou opradenú, nevšednú tokajskú oblasť, zostúpiť do chladu a ticha trinásť metrov hlbokej, plesň

Tags:

25. 07. 09

Vinařská turistika a certifikace, zařízení vinařské turistiky

Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství a s fi nanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky“. Tento projekt navazuje a spolupracuje s projektem Moravských vinařských stezek, který nadace Partnerství úspěšně realizuje již osum let.

ing. Pavel Krška, ředitel
ing. Petr Gondáš, manažer projektu
Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice

Tags: