07. 07. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Časť 2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (pokračovanie z čísla 1/ 2019)

ZeoCem Eco
V mesiaci Apríl – Máj 2017 bolo zapravených 13 ton zeolitového prípravku typu ZeoCem Eco, frakcia 0,5 – 1 mm do ryhy vyhĺbenej pozdĺž krov v príkmennom páse do hĺbky 20 – 25 cm, pričom sme vychádzali z odporúčanej dávky 1 kg/1bm = 3,3 t/ha. Prípravok bol zapravený vo vinohrade na ploche 1,5 ha, vysadenom v roku 2013 na celkovej ploche 5 ha bielou odrodou Sauvignon, spon 3×0,8 m, Rýnsko – hessenské vedenie. Biomonitoring porastu bol realizovaný jedenkrát v týždni na označených a „produkčne“ unifikovaných jedincoch (zimný rez na 2 ťažne, 8 očiek na ťažeň), pričom boli zaznamenávané fenologické fázy podľa škály BBCH. Celá plocha (pokus + kontrola) bola monitorovaná meteorologickou stanicou AMET, ako v prípade Malokarpatského regiónu.

Tags:

05. 07. 19

Stanovenie obsahu minerálnych prvkov v listoch viniča v slovenskej vinohradníckej lokalite

Na to aby mohli rastliny rásť a prosperovať, potrebujú výživu s dostatkom minerálnych látok. Makroelementy (uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, vápnik, draslík, horčík a železo) využívajú rastliny vo väčšej miere a tvoria 10 až 0,01 % z ich hmotnosti. Mikroelementy (bór, mangán, meď, zinok, kobalt, molybdén a i.) tvoria v rastlinách len 0,01 až 0,00001 %. Analýza živín v určitej fenologickej fáze je významným nástrojom v smere ďalšieho ošetrovania poľnohospodársky významných rastlín (a teda aj viniča) hnojením, ktorým sa dodajú chýbajúce minerály v potrebnom množstve.

Tags:

05. 05. 19

Výsledky pokusů s ekologickou ochranou proti houbovým chorobám

V České republice využívá ekologické postupy při ošetřování vinic stále více vinohradníků. Díky nadstavbovému managementu integrované produkce získávají vinohradníci zkušenosti s ekologickými postupy. Nadstavbový management je založený na kombinaci fungicidní ochrany a ekologických postupů, ve vztahu k houbovým chorobám. Vinohradníci proto postupně získali cenné zkušenosti a poptávka po využívání ekologických postupů se výrazně zvyšuje.

Tags:

03. 01. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Lucius Annaeus Seneca je považovaný za jedného z najvýznamnejších rímskych filozofov z čias rímskeho cisárstva. Jeho literárna tvorba je popretkávaná životnými postojmi stoického filozofa, ktorý uprednostňuje jednoduchý, harmonický život v súlade s prírodou a vesmírom, ktorého sme súčasťou. Keďže si uvedomoval obmedzenosť našich rozumových daností, neúnavne zdôrazňoval význam vzdelávania pre dosiahnutie harmonického života.

Tags:

05. 03. 18

Špecifické vlastnosti pôd a materských hornín v Malokarpatskej, Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti

Za dôležité abiotické parametre terroir považujeme pôdu, ktorá sa v pedologickej klasifikácii člení na dva alebo viac genetických horizontov (napr. horizonty A, B, C), a na materskú horninu (substrát), z ktorej pôda vzniká pôsobením rôznych fyzikálnych, chemických a biologických procesov. Cieľom príspevku je objasniť distribúciu základných makroživín (P, K, Mg, Ca) a z mikroživín distribúciu Fe v pôdnych horizontoch, s ohľadom na výber vhodných odrôd viniča hroznorodého a s dôrazom na zachovanie všetkých zložiek, ktoré poskytuje daný terroir.

Tags:

13. 07. 17

Mikrobiologická diverzita v procese výroby ľadového vína odrody Veltlínske zelené

Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo uplatnenie nekultivačných metód na získanie poznatkov o mikrobiálnych spoločenstvách prítomnýchna hroznových bobuliach, v mušte a v ľadovom víne. Použili sa metódy polymerázovej reťazovej reakcie, klonovania a sekvenovania.Výsledky detekcie húb a baktérií sa porovnali so štandardnou kultivačnou analýzou. Prístup s aplikáciou molekulárno-biologických techník umožňuje získanie komplexnejšieho obrazu o diverzite mikrof óry a tiež detekciu nekultivovateľných mikroorganizmov. Charakteristická mikrof óra procesu produkcie ľadového vína nebola doteraz dôkladne preštudovaná.

Abstract
In this study culture-independent approach was applied in order to have a better view of the microbial communities present on grape, must and almost ice wine. The molecular-biology methods of polymerase chain reaction, cloning and sequencing were used. Results of fungi and bacteria detection were compared with those of standard microbiology method. Application of molecular-biology techniques enables to gain complex view at microbial diversity and detection of non-culturable microorganisms. Characteristic microflora occurring during the production of ice wine was not properly investigated until now.

Tags:

15. 05. 17

Zjednodušená identifikácia druhov mikroorganizmov v mušte a víne pomocou moderných metód – príklad kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti

Abstrakt
Súčasné pokročilé molekulárno-biologické metódy, využívajúce sekvenovanie DNA, umožňujú presnú identifikáciu mikroorganizmov izolovaných z muštu a vína, avšak použitie drahých a komplikovaných metód zväčša nie je efektívne. Ako prakticky jednoduchšie a pritom dostatočne presné sme použili dve alternatívne metódy: infračervenú spektroskopiu suspenzií buniek a polymerázovú reťazovú reakciu s náhodnou amplif káciou (RAPD). Obe metódy sme aplikovali na izoláty kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti, v porovnaní s izolátmi z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe porovnania infračervených spektier a elektroforetických prof lov RAPD sme malopoľské izoláty identif kovali ako Saccharomyces cerevisiae, čo sa potvrdilo sekvenovaním DNA ako definitívnou metódou.

Tags:

13. 05. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

II. časť

Ako sme už uviedli, od 1.3.2106 je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). VÚVV mal v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dve úlohy. Úlohu odbornej pomoci sme priblížili čitateľom v čísle 1 t. r. , teraz zdokumentujeme prínos druhej úlohy rezortného projektu vedy a výskumu s názvom „Analýza zmien vybraných parametrov v anorganickej a organickej zložke ekosystému. viniča“.

Tags:

10. 05. 16

Udržiavacie vápnenie vinohradníckych pôd

Vápnenie vinohradníckych pôd je popri starostlivosti o zvýšenie pôdneho humusu jedným z najdôležitejších agrotechnických úkonov. Žiaľ, oba tieto dôležité úkony mnohí pestovatelia podceňujú – zanedbávajú.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

 

Tags:

22. 05. 14

Mikrobiálne osídlenie viniča

Vieme, že rastliny podobne ako živočíchy sú trvalo osídlené mikroorganizmami, avšak až dnešné moderné molekulárne techniky nám umožňujú prvé nahliadnutia do ich sveta a do vzťahu s hostiteľom. Ako nám pochopenie týchto vzťahov pomôže pri pestovaní zdravšieho viniča a vyrábaní lepšieho (autentickejšieho) vína? 

Miloš Mikuš

Foto autor

Tags: