03. 01. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Lucius Annaeus Seneca je považovaný za jedného z najvýznamnejších rímskych filozofov z čias rímskeho cisárstva. Jeho literárna tvorba je popretkávaná životnými postojmi stoického filozofa, ktorý uprednostňuje jednoduchý, harmonický život v súlade s prírodou a vesmírom, ktorého sme súčasťou. Keďže si uvedomoval obmedzenosť našich rozumových daností, neúnavne zdôrazňoval význam vzdelávania pre dosiahnutie harmonického života.

Tags:

05. 03. 18

Špecifické vlastnosti pôd a materských hornín v Malokarpatskej, Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti

Za dôležité abiotické parametre terroir považujeme pôdu, ktorá sa v pedologickej klasifikácii člení na dva alebo viac genetických horizontov (napr. horizonty A, B, C), a na materskú horninu (substrát), z ktorej pôda vzniká pôsobením rôznych fyzikálnych, chemických a biologických procesov. Cieľom príspevku je objasniť distribúciu základných makroživín (P, K, Mg, Ca) a z mikroživín distribúciu Fe v pôdnych horizontoch, s ohľadom na výber vhodných odrôd viniča hroznorodého a s dôrazom na zachovanie všetkých zložiek, ktoré poskytuje daný terroir.

Tags:

13. 07. 17

Mikrobiologická diverzita v procese výroby ľadového vína odrody Veltlínske zelené

Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo uplatnenie nekultivačných metód na získanie poznatkov o mikrobiálnych spoločenstvách prítomnýchna hroznových bobuliach, v mušte a v ľadovom víne. Použili sa metódy polymerázovej reťazovej reakcie, klonovania a sekvenovania.Výsledky detekcie húb a baktérií sa porovnali so štandardnou kultivačnou analýzou. Prístup s aplikáciou molekulárno-biologických techník umožňuje získanie komplexnejšieho obrazu o diverzite mikrof óry a tiež detekciu nekultivovateľných mikroorganizmov. Charakteristická mikrof óra procesu produkcie ľadového vína nebola doteraz dôkladne preštudovaná.

Abstract
In this study culture-independent approach was applied in order to have a better view of the microbial communities present on grape, must and almost ice wine. The molecular-biology methods of polymerase chain reaction, cloning and sequencing were used. Results of fungi and bacteria detection were compared with those of standard microbiology method. Application of molecular-biology techniques enables to gain complex view at microbial diversity and detection of non-culturable microorganisms. Characteristic microflora occurring during the production of ice wine was not properly investigated until now.

Tags:

15. 05. 17

Zjednodušená identifikácia druhov mikroorganizmov v mušte a víne pomocou moderných metód – príklad kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti

Abstrakt
Súčasné pokročilé molekulárno-biologické metódy, využívajúce sekvenovanie DNA, umožňujú presnú identifikáciu mikroorganizmov izolovaných z muštu a vína, avšak použitie drahých a komplikovaných metód zväčša nie je efektívne. Ako prakticky jednoduchšie a pritom dostatočne presné sme použili dve alternatívne metódy: infračervenú spektroskopiu suspenzií buniek a polymerázovú reťazovú reakciu s náhodnou amplif káciou (RAPD). Obe metódy sme aplikovali na izoláty kvasiniek z Malopoľskej vinohradníckej oblasti, v porovnaní s izolátmi z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe porovnania infračervených spektier a elektroforetických prof lov RAPD sme malopoľské izoláty identif kovali ako Saccharomyces cerevisiae, čo sa potvrdilo sekvenovaním DNA ako definitívnou metódou.

Tags:

13. 05. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

II. časť

Ako sme už uviedli, od 1.3.2106 je Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP) v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). VÚVV mal v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dve úlohy. Úlohu odbornej pomoci sme priblížili čitateľom v čísle 1 t. r. , teraz zdokumentujeme prínos druhej úlohy rezortného projektu vedy a výskumu s názvom „Analýza zmien vybraných parametrov v anorganickej a organickej zložke ekosystému. viniča“.

Tags:

10. 05. 16

Udržiavacie vápnenie vinohradníckych pôd

Vápnenie vinohradníckych pôd je popri starostlivosti o zvýšenie pôdneho humusu jedným z najdôležitejších agrotechnických úkonov. Žiaľ, oba tieto dôležité úkony mnohí pestovatelia podceňujú – zanedbávajú.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

 

Tags:

22. 05. 14

Mikrobiálne osídlenie viniča

Vieme, že rastliny podobne ako živočíchy sú trvalo osídlené mikroorganizmami, avšak až dnešné moderné molekulárne techniky nám umožňujú prvé nahliadnutia do ich sveta a do vzťahu s hostiteľom. Ako nám pochopenie týchto vzťahov pomôže pri pestovaní zdravšieho viniča a vyrábaní lepšieho (autentickejšieho) vína? 

Miloš Mikuš

Foto autor

Tags:

08. 05. 14

Genetické profily odrôd viniča

Abstrakt

Hlavným cieľom našej štúdie bolo identifikovať desať slovenských odrôd viniča (Vitis vinifera, L.) vyšľachtených na Slovensku. Identifikáciu sme vykonali pomocou jedenástich mikrosatelitov, pričom amplifikovaných bolo celkovo 69 rôznych alel od 4 (ISV3) po 8 (VVS2). Následne boli stanovené uvedené parametre, očakávaná (He) a pozorovaná (Ho) heterozigotnosť, polymorfný informačný obsah, pravdepodobnosť identity, efektívny počet alel a celkový počet alel. Všetky mikrosatelity boli polymorfné a poskytovali reprodukovateľné dáta. VVS2 lokus vykazoval najvyššie hodnoty polymorfného informačného obsahu; 6,25, efektívneho počtu alel; 0,83 a indexu diverzity; 0,84.

Ivana Dokupilová 1,2, Martin Sák1,2, Daniel Mihálik1 ,(1)Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava, (2) Slovenská Technická Univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava

Foto Dorota Pospíšilová

Tags:

10. 03. 13

Oxid siri?it? vo v?ne

Oxid siri?it? je vyu??van? pri v?robe v?na u? od r?mskych ?ias. Vo vin?rstve sa pou??va najm? pre svoje antioxida?n? vlastnosti a na potl??anie aktivity kvasiniek a bakt?ri?. Oxid siri?it? je pr?rodn? ved?aj?? produkt kvasiniek pri kvasen?, ktor? ho zvy?ajne neprodukuj? viac ako 10 mg/l. Viacer? v?skumy dokazuj?, ?e t?to koncentr?cia z?vis? od r?znych faktorov ? napr. od kme?a a ?ivotn?ho prostredia kvasiniek. V ?l?nku si bli??ie op??eme vlastnosti, formy a pou?itie SO2, ktor? s? ?zko sp?t? s pH a teplotou.

(more…)

Tags:

07. 01. 12

V Porte sa hovorilo o vinohradn?ctve

V predch?dzaj?com ??sle ?asopisu sme predstavili nosn? t?my 34. medzin?rodnej konferencie pre vini? a v?no. Konferencia sa konala v j?ni m.r. v Porte a odznelo na nej mno?stvo zauj?mav?ch predn??ok. V ?l?nku sa budeme venova? t?mam prezentovan?ch v sekcii vinohradn?ctvo.

Tags: