V ostatných rokoch sa čoraz intenzívnejšie a nielen v odborných kruhoch diskutuje o pôvode potravín, z toho hneď vyplynul aj jeden z prominentných problémov, týkajúci sa presného určenia geografického pôvodu vín, čo má významný dosah na ekonomické aspekty obchodu s touto komoditou. Okrem štandardných a klasických metód bežne používaných pri identifikácii a kvality vína, sa čoraz vo väčšom meradle používajú „novátorské“ analytické metódy, donedávna používané iba pri riešení rôznych problémov v oblasti veľmi špecializovaných disciplín prírodných vied, zdanlivo značne vzdialených od praktických otázok vínnej problematiky (napr. určovanie veku hornín, geochemické štúdium horninového prostredia, vôd, atmosféry).

RNDr. Ján Kráľ, CSc., Mgr. Emília Harčová, RNDr. Jarmila Nováková

Tags: