Prof. Jozef Baďurík, Mgr. Eva Benková, Univerzita Komenského v Bratislave

Pomerne dlho sa medzi historikmi predpokladalo, že počiatky vinohradníctva a vinárstva na území dnešného Slovenska súvisia s Rimanmi, alebo presnejšie s ich prítomnosťou v strednej Európe. V čase rozmachu svojho impéria v provinciách na území dnešného Nemecka (Germánia), Rakúska (Norikum) a Maďarska (Pannónia) začali pestovať vinič. Zo spomínaných provincií sa dostal aj severnejšie nad Dunaj. Táto téza prestala platiť, keď v priebehu druhej polovice 20. storočia pomohli historikom vinohradníctva pri spresň

Tags: