Prof. Jozef Ba?ur?k, Mgr. Eva Benkov?, Univerzita Komensk?ho Bratislava

Vinohradn?ctvo a vin?rstvo na Slovensku sa na po?iatku novoveku ocitlo v nepriaznivej?ej situ?cii ako v stredoveku. U? v roku 1504 krajinsk? snem kon?tatoval, ?e ve?a poddan?ch zanechalo obr?banie vinohradov a pol?. Bolo to sp?soben? najm? morov?mi epid?miami a poklesom poddanskej pracovnej sily. Aj nesk?r ? v d?sledku osmanskej expanzie do strednej Eur?py, vojnov?ho pusto?enia Osmanov i cis?rskych vojsk v Uhorsku, neute?en?ch politick?ch pomerov, ale aj klimatick?ch ?inite?ov ? nastalo pozvo?n? pustnutie vinohradov a zmen?ovanie p?vodnej plochy vysadenej vini?om. K zhor?eniu vo vinohradn?ctve do?lo aj v ?ase p?tn?s?ro?nej vojny 1593 ? 1606, ke? v?roba v?na utrpela ?al?ie straty. Napr?klad, na majetkoch ostrihomsk?ho arcibiskupstva (Milanovce, Rybn?k, Zbehy, Svod?n) poklesli v roku 1597 pr?jmy z v?na a? o 60 ? 80 %. Napriek tomu bola v?roba v?na aj na?alej rentabiln? a z kvantitat?vnej i kvalitat?vnej str?nky dosahovala pomerne vysok? ?rove? (priemern? ro?n? produkcia bola 650 000 a? 700 000 hl na 1 mili?n obyvate?ov).

Tags: