Už v minulom roku sa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 bolo možné prihlásiť do operácie integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ktorá je zaradená medzi Agroenvironmentálne opatrenia. Takže mnohí vinohradníci už spoznali a v praxi uplatňovali nové podmienky. Keďže nám pestovatelia viniča kladú na danú tému otázky, budeme sa v článku problematikou zaoberať.

Všetky podmienky využitia Programu rozvoja vidieka sú obsiahnuté v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení NV SR č. 163/2015 Z. z. Každý žiadateľ o Agroenvironemntálne platby musí v prvom roku po prijatí záväzku absolvovať školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu opatrenia v rozsahu najmenej 14 hodín, alebo splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, aby tento kurz absolvovala. Žiadateľ je taktiež povinný do 10 pracovných dní odo dňa vydania osvedčenia zo školenia zaslať na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania jednotnej žiadosti kópiu tohto osvedčenia, spolu s „Potvrdením k osvedčeniu o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“. Vyznačí v ňom, v akom vzťahu voči žiadateľovi je osoba, ktorá školenie absolvovala (konateľ, zamestnanec alebo osoba v inom pracovnoprávnom vzťahu). V prípade, že v prvom roku školiaci kurz žiadateľ neabsolvoval, môže tak urobiť počas trvania druhého roka s tým, že v prípade kontroly na mieste mu bude udelená sankcia 20 %. Ak žiadateľ neabsolvuje školiaci kurz ani v druhom roku, žiadateľ bude z operácie automaticky vyradený a bude povinní vrátiť platby poskytnuté v prvom roku.

Okrem toho je každý žiadateľ o Agroenvironemntálne platby povinní na plochách zaradených do operácie dodržiavať podmienky uvedené v prílohe č. 10 citovaného nariadenia vlády.

Ide o štyri minimálne požiadavky na používanie hnojív, a to: 

1. Zákaz aplikácie hnojív, ak je pôda zamrznutá, zasnežená a zamokrená alebo ak osobitný predpis (ochrana prírody, ochrana vôd) aplikáciu zakazuje (zákonná podmienka, týka sa všetkých hnojív – N, P, K …, hospodárskych aj priemyselných).
2. Obdobie zákazu aplikácie dusíkatých hnojivých látok od 15. novembra do 15. februára (týka sa všetkých dusíkatých hnojív hospodárskych aj priemyselných).
3. Zákaz aplikácie hnojív na ornej pôde na svahoch so sklonom viac ako 10° (týka sa všetkých dusíkatých hnojív hospodárskych aj priemyselných, vinohradov sa táto podmienka netýka, pretože nie sú ornou pôdou).
4. Povinnosť viesť trvalú evidenciu o príjme a použití hnojív (zákonná podmienka).

Ďalej ide o  štyri minimálne požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín: 

– používať len autorizované a  povolené prípravky na ochranu rastlín (zákonná podmienka);
– integrované používanie prípravkov na ochranu rastlín realizovať v súlade s podmienkami podľa vyhlášky MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a  o  jej uplatňovaní, ktorý upravuje podmienky pre prednostné používanie biologických prípravkov na ochranu rastlín, dodržiavanie osevného postupu, používanie primeraných agrotechnických opatrení, používanie rezistentných
alebo tolerantných odrôd, štandardného alebo certifikovaného osiva, používanie vyvážených postupov hnojenia a tiež ochranu a podporu dôležitých užitočných organizmov, jeho súčasťou je aj monitorovanie škodlivých organizmov a zabezpečenie odbornej informovanosti (pre IP vo vinohradníctve nepoužiteľná podmienka, kontroluje sa pri nej iba dodržanie ošetrení podľa údajov uvedených na etikete);
– používanie prípravkov na ochranu rastlín je podmienené osvedčením o odbornej spôsobilosti (zákonná podmienka, prechodné obdobie na získanie tohto osvedčenia skončilo 26.11. 2015);

– aplikačné zariadenie musí byť skontrolované najmenej raz za päť rokov do roku 2020 a potom každé tri roky (zákonná podmienka).

Konkrétne podmienky pre operáciu Integrovaná produkcia vo vinohradníctve sú uvedené v § 23 citovaného nariadenia vlády. Sú rozdelené pre rodiace vinice v 4. a vyššom roku po výsadbe a mladé vinice v 1. až 3. roku po výsadbe. Spoločné podmienky pre všetky vinohrady sú štyri: 

1. Prvou podmienkou je registrácia vinohradov na ÚKSÚP-e zaradených do operácie. Týka sa mladých aj rodiacich vinohradov. Úplný súlad registra vinohradov a údajov vedených na PPA stále nie je dosiahnutý.
2. Druhou podmienkou je použiť najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja – táto podmienka nie je nová, jej cieľom je neprehnojovať ľahké a svahovité pôdy, na ktorých sa vinohrady často nachádzajú. Okrem toho vinič ani nevyžaduje vysoké dusíkaté hnojenie, takže aj viacročné vynechanie tejto živiny nie je pre vinohrady silnou ujmou.
3. Ďalšou, ale novou podmienkou je vykonať jedenkrát za rok mechanickú kultiváciu príkmenného pásu. Je to veľmi náročná podmienka, na ktorú vinohradníci neboli dlho zvyknutí. Preto je nevyhnutné čím skôr si zabezpečiť primeranú mechanizáciu na jej splnenie.
4. Poslednou podmienkou je viesť a uchovávať záznamy o  pestovateľských postupoch a súvisiacich činnostiach sedem rokov od začiatku plynutia záväzku. V zásade ide o tri druhy záznamov, a to sledovanie výskytu škodlivých organizmov (napr. obaľovačov feromónovými lapačmi), meteorologických údajov (minimálna a maximálna denná teplota vzduchu a priemerná vlhkosť vzduchu) a v rodiacich vinohradoch aj údaje o odbere vzoriek hrozna.

Rodiace vinohrady majú okrem vyššie uvedených spoločných podmienok týchto šesť ďalších podmienok: 

1. Pre integrovanú produkciu používať povolené biologické prípravky na  ochranu rastlín a chemické prípravky na ochranu rastlín, podľa osobitného predpisu s dodržaním ochrannej lehoty – táto podmienka je rovnaká ako v minulosti, samozrejme, zoznam povolených prípravkov uverejňovaný vo Vestníku MPRV SR (pre rok 2015 – č. 11/2015 z 11. mája 2015, ročník XLVII, bod 18 – stav k 15.1.2015, pre rok 2016 vyjde približne začiatkom apríla 2016), sa neustále mení. Prípravky možno používať od dátumu právoplatného rozhodnutia. Nové autorizácie prípravkov možno priradiť podľa stĺpca účinnej látky, ak daný prípravok je zároveň autorizovaný pre vinič. V prípade nové účinné látky možno požiadať o vyjadrenie priamo e-mailom na adresu ochrana@uksup.sk. Okrem menovaných prípravkov možno použiť všetky ekologické prípravky a pomocné prípravky. Množstvo čistej medi 2 kg/ha nie je samostatnou podmienkou, ale táto podmienka zostala uvedená pri meďnatých prípravkoch v zozname povolených prípravkov. Novinkou je však taxatívny zoznam zakázaných účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ktorý je nasledovný:

  Účinná látka Prípravok na ochranu rastlín (2016)
1. Alpha-cypermethrin ALFATRIN 10 EC, ERIBEA, FASTAC, STORANET, TRINET P, VAZTAK 10 EC, VAZTAK ACTIVE
2. Bromoxynil  BROMOTRIL 25 SC, BUCTRIL EXTRA, EMBLEM PRO, PARDNER 22,5 EC, ZEAGRAN 340 SE
3. Cypermethrin  CYPERKILL 25 EC, CYPRIN 10 EC, CYTHRIN 250 EC, FORESTER, NURELLE D, RAFAN, SUPERSECT
4. Deltamethrin  DECIS EW 50, DECIS PROTECH, DECISION, DELTA EW 50, DESHA 2,5 EC, K-OBIOL EC 25, POLECI, SUPER CHAMPION K, PROTEUS 110 OD 
5. Diquat  DESSICASH 20 SL, DIQUASH 200 SL, MAXIMA, REGLONE, QUAD-GLOB 200 SL, RULER 
6. Dimethoate  BI 58 EC-NOVÉ 
7. Dithianon  DELAN 700 WDG, FABAN, TERCEL
8. Chlorpyrifos  DURSBAN 480 EC, DURSBAN DELTA,GREEN DUR, HELIOS 480 EC, INSODEX 480 EC, NURELLE D, PYRI 48 EC, PYRIFOS 480 EC, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 25 CS, PYRINEX SUPREME
9. Lambda-cyhalothrin  KAISO SORBIE, KARATE ZEON 5 CS, MARKATE 50, SPARVIERO
10. Metaldehyd  CLARTEX NEO, LIMA ORO, LUMA GOLD 5%, METAREX INOV
11. Pirimicarb  PIRIMOR 50 WG
12. Propyzamide  KERB 50 W
13. Tau-fluvalinate MAVRIK 2 F
14. Thiacloprid  BARIARD, BISCAYA 240 OD, CALYPSO 480 SC, ECAIL ULTRA, PROTEUS 110 OD, SONIDO
15. Zeta-cypermethrin FURY 10 EW, FURY 100 EW, GREENFURY, ZETTA

2. Druhou podmienkou je použiť chemické prípravky za rok najviac:

– päťkrát proti peronospóre,
– päťkrát proti múčnatke,
– jednu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste.

Počet aplikácií proti jednotlivým chorobám sa počíta podľa oficiálnej autorizácie jednotlivých prípravkov uverejnenej v zozname autorizovaných prípravkov pre konkrétny rok, pričom vedľajší účinok sa nezapočítava. Tank-mix kombinácie prípravkov proti rovnakej chorobe nie sú porušením. Do počtu ošetrení sa nezapočítavajú biologické prípravky (AQ 10 – múčnatka, BOTECTOR a  TRICHOMIL – pleseň sivá a P OLYVERSUM – „spúšťač rezistencie“) a pomocné prípravky. Proti plesni sivej sa po 1. auguste zaratúvajú iba tieto prípravky:

CANTUS max. 1-x
SWITCH 62,5 WG max. 1-x (rezistencia)
TELDOR 500 SC max. 2-x (rezistencia)
PROLECTUS max. 1-x
MYTHOS 30 SC max. 1-x (rezistencia)
GRANUFLO 80 WG max. 1-x

3. Proti obaľovačom aplikovať len biologické prípravky na ochranu rastlín alebo pomocné prípravky – v tomto prípade možno použiť iba jediný prípravok na ochranu rastlín – BIOBIT XL. Pomocné prípravky vo forme feromónov na signalizáciu náletu obaľovača pásového (DELTASTOP EA) a obaľovača mramorovaného (DELTASTOP LB) sú tiež povolené. Táto podmienka nerieši použitie akaricídov, ktoré nemajú obmedzenia počtu ošetrení.

Dôležitá poznámka: V  zozname pre IP je pre vinič povolený jeden chemický insekticíd, a to STEWARD, ktorý účinkuje aj proti obaľovačom, ale jeho povolenie sa v IP vzťahuje iba na ochranu proti cikádkam, ako prenášačom karanténnej choroby zlaté žltnutie viniča – Grapevine flavescens doreé phytoplasma. Jeho použitie v prípade výskytu cikádiek nie je porušením! Pred použitím však odporúčame konzultáciu s odborom ochrany rastlín ÚKSÚP. Táto poznámka sa rovnako týka aj mladých vinohradov. 

4. Zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí celoročný zelený kryt pôdy bylinným porastom, zazelenením alebo zatrávnením – táto podmienka nie je nová, jej splnenie nie je problematické.

5. Použiť najviac dve aplikácie herbicídov na príkmenný pás – je to síce nová podmienka, avšak aj v minulosti sa na základe údajov na etiketách prípravkov a aj podľa správnej praxe v ochrane rastlín viac ako dve aplikácie herbicídov za sezónu nepoužívali.

6. Pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov akreditovanou inštitúciou zameraný na rezíduá používaných účinných látok; hodnoty týchto látok nesmú prekročiť limity uvedené v Potravinovom kódexe (Výnos MPSR a MZSR č. 26682/2007-OL) – ide o úplne novú podmienku, v minulosti sa žiadne rozbory nevykonávali. Rezíduá sa zisťujú z tých prípravkov, ktoré boli použité na posledné dve ošetrenia pred zberom hrozna. Jedna vzorka musí byť na každých aj začatých 20 ha vinohradu. Rozbory musí vykonať akreditované laboratórium alebo také, ktoré má iný systém uznávania laboratórnych výsledkov. Výsledky týchto rozborov musí žiadateľ zaslať na príslušnú RP PPA do 15 dní odo dňa ich doručenia. Za zistené nezaslanie kontrolou na mieste je sankcia 20 %.

Mladé vinohrady majú okrem vyššie uvedených spoločných podmienok šesť ďalších, a to:

1. Nepoužívať herbicídy v medziriadkoch vinohradu – táto podmienka úplne vylučuje použitie herbicídov v mladých vinohradoch, pretože príkmenný pás nie je dovolené ošetrovať herbicídmi rovnako.

2. Nepoužívať akaricídy a insekticídy – toto je taktiež podmienka o  úplnom vylúčení dotknutých skupín prípravkov. Prípadnú kučeravosť možno riešiť nasadením dravého roztoča Typhlodromus pyri. K týmto dvom podmienkam treba podotknúť, že pre mladé vinohrady nie je zoznam povolených prípravkov do IP vinohradov záväzný, ale použitie sa riadi výlučne etiketou jednotlivých prípravkov.

3. V prípade potreby použiť najmenej dva postreky biologickými prípravkami na ochranu rastlín a  pomocnými prípravkami proti peronospóre a najmenej dva postreky proti múčnatke viniča za rok.

4. Použiť chemické prípravky na  ochranu rastlín proti múčnatke viniča najviac dvakrát a proti peronospóre najviac trikrát za rok – tieto podmienky pod číslami 3 a 4 je vhodné vysvetliť spoločne. Proti peronospóre treba použiť najmenej dva biologické alebo pomocné prípravky + maximálne tri chemické prípravky na ochranu rastlín a proti múčnatke najmenej dva biologické alebo pomocné prípravky + maximálne dva chemické prípravky na ochranu rastlín. Z toho vyplýva, že vinohradník by mal najprv vykonať ošetrenia 2-krát biologickými alebo pomocnými prípravkami, potom do maxima chemické prípravky na ochranu rastlín a následne opäť biologické alebo pomocné prípravky. „Potreba ošetrenia“ nie je predmetom kontroly, pretože každé ošetrenie sa považuje za „opodstatnené“. Súčet môže byť aj nižší ako dve ošetrenia, ktoré sú síce minimom pre biologické a pomocné prípravky, ale iba „v prípade potreby“. Takže jedno ošetrenie biologickými alebo pomocnými prípravkami a žiadne iné ošetrenie by bolo neporušením. V praxi je takýto prípad však takmer nemožný.

5. Použiť zelené hnojenie v prvých troch rokoch po výsadbe minimálne jedenkrát vysiatím a zapravením vikovitých rastlín do pôdy, najmenej v množstve 80 kg/ha osiva – zelené hnojenie predstavuje cielený výsev plodín s rýchlym nárastom vegetačnej hmoty, s úmyslom ich následného zapravenia do pôdy. Táto podmienka bola aj v minulosti, ale teraz k nej pribudol minimálny výsev. Určený výsev zodpovedá vike ozimnej. Vzhľadom na to, že sa osieva približne polovica reálnej výmery (približne polovica medziriadku), reálny výsev na hektár mladého vinohradu musí byť 40 kg/ha a viac alebo v inom pomere podľa sponu výsadby – vzdialenosti riadkov.

6. Zabezpečiť do  konca tretieho roka po  výsadbe v  každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách – zazelenanie (prirodzený porast) alebo zatrávnenie (cielený výsev porastu ďatelinovín a tráv, prípadne iných bylín) musí byť najneskôr na konci 3. roka po výsadbe v každom druhom medziradí vo všetkých mladých vinohradoch zaradených do integrovanej produkcie. Úplné zazelenanie alebo zatrávnenie vo všetkých medziradoch nie je porušením danej podmienky. Porast musí byť založený tak, aby bol fyzicky kontrolovateľný na jeseň 3. roku po výsadbe. Ďalšou možnosťou protieróznej ochrany je hospodárenie na terasách bez zatrávnenia alebo zazelenania.

ZÁVER

Uvedené podmienky pestovania viniča v integrovanej produkcii nie sú určite nereálne a nesplniteľné. Práve naopak, predstavujú dobrý základ na produkciu zdravého hrozna s nízkym obsahom rezíduí účinných látok prípravkov na ochranu rastlín. V súčasnosti sa dosť do popredia dostávajú systémy nízkoreziduálnej alebo bezreziduálnej produkcie. Bolo by dobré, keby vinohradníctvo smerovalo takýmto smerom a o niekoľko rokov mohol ponúknuť takéto produkty a zároveň ešte prísnejšie podmienky na získanie vyšších dodatočných finančných prostriedkov. Stojí to za to!

Ing. Stanislav Barok, Odbor ochrany rastlín Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Ilustračné foto archív redakcie

Tags: