II. Vinohradn?cka a vin?rska konferencia, ktor? sa z iniciat?vy Spolku vinohradn?kov v Strekove, v spolupr?ci s IPROVIN Slovensko konala vo febru?ri t.r. , sa o.i. zamerala aj na ekologick? vinohradn?ctvo. Syst?m pr?vnych predpisov usmer?uj?cich v?robu, ich princ?py a pravidl?, pribl??ila vo svojej predn??ke Ing. Juliana Schlosserov?, CSc., riadite?ka Odboru ?ivotn?ho prostredia a ekologick?ho po?nohospod?rstva ?KS?P v Bratislave, ktor? sme po?iadali o rozhovor na aktu?lnu t?mu ? produkcia biov?na.

Tags: