V predchádzajúcom čísle časopisu Vinič a víno sme uverejnili článok od autoriek Ing. Heleny Majdekovej. Ing. Kataríny Hanzelyovej a Ing. Ivany Benkovičovej z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, v ktorom o.i. podrobne rozoberali podmienky zápisu odrody viniča do Listiny registrovaných odrôd (LRO). V súčasnosti je v LRO zapísaných 71 odrôd viniča hroznorodého (spolu muštové a stolové. Zdôraznili, že 34 muštovým odrodám končí platnosť registrácie k 31. 12. 2022. Ďalej uviedli podmienky predĺženia doby registrácie a legislatívu zameranú na výrobu sadeníc a vína. Nadväzujúc na článok uverejňujeme zoznam odrôd viniča hroznorodého, ktorým končí registrácia k 31. 1. 2022 (bez podpníkov).