Podľa Nariadenia č. 476/2008 článku 90 sa režim výsadbových práv uplatňoval do 31. decembra 2015. Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030 sme podľa Nariadenia a Rady č. 1308/2013 museli prejsť na „Režim povolení výsadby viniča“, ktorý pozostáva z udeľovania povolení na novú výsadbu, udeľovania povolení na opätovnú výsadbu a neoprávnenej výsadby. Podľa zákona č. 349/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, povolenia na novú výsadbu udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP RV SR), čo sa týka povolení na opätovnú výsadbu, prevod práv na opätovnú výsadbu a práv z rezervy na povolenia, tieto sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Bratislave.

Ing. Ivana Benkovičová, Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Ilustračné foto archív redakcie

Tags: