Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc.

obr1

  • História vašej fakulty siaha do polovice minulého storočia. Priblížte nám, prosím, jej vývoj a poslanie?

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej. V súčasnosti je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala viac ako 18 000 inžinierov a 3700 kandidátov vied pre celé spektrum chemického a potravinárskeho priemyslu. Veľmi dobré renomé našej fakulty potvrdzujú autority, ktoré v uplynulom období hodnotili úroveň

Tags: