Ing. Anton?n Mu?ka, Ing. Franti?ek Mu?ka, Ph. D., Anton?n Mu?ka najmlad??, Brno

Chr?st obecn? [chr?st oby?ajn?] (Melolontha melolontha L.) m??e v niektor?ch rokoch a na niektor?ch lokalit?ch sp?sobi? na vini?i hroznorodom v??ne ?kody. V s??asnosti sp?sobuje hospod?rsky v?znamn? ?kody predov?etk?m na trval?ch kult?rach (vini? hroznorod?, ovocn? dreviny a pod.). Zna?n? ?kody m??u sp?sobi? najm? pandravy vo vini?ov?ch ?k?lkach a v mlad?ch v?sadb?ch. Zo star??ch z?znamov uv?dzame hl?senie z roku 1963, kedy vo vini?ovej ?k?lke b?val?ho ?t?tneho majetku Drienovec (okres Ko?ice ? okolie) sp?sobili ?kody vo ve?kom rozsahu ? straty predstavovali 70 %.

Tags: