Jeden?ct? ro?n?k ojedin?l? mezin?rodn? sout??e kup???, asambl??? a zn?mkov?ch v?n, uspo??dal ve dnech 15. a 25. dubna l.r. klub ostravsk?ch v?nobuditel? K.A.H.A.N. ve spolupr?ci s hotelem Z?mek Z?b?eh v Ostrav? a N?rodn?m vina?sk?m centrem se s?dlem ve Valtic?ch. Akce prob?h? za podpory Vina?sk?ho fondu. ?estn?m prezidentem a duchovn?m otcem jedin? sout??n? p?ehl?dky v?n v Moravskoslezsk?m kraji je guru ?esk?ho a moravsk?ho vina?stv? prof. Vil?m Kraus.

Tags: