Pri príležitosti odovzdávania diplomov víťazom prvého kola súťaže Národného salónu vín SR 2018, usporiadal Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) 12. júna t.r. seminár na tému „Úspechy a výzvy slovenského vinohradníctva a vinárstva vo svetovom kontexte“, ktorého súčasťou bola aj tlačová konferencia. Účastníci podujatia – slovenskí producenti hrozna a vína, novinárska obec a priaznivci našich vín – privítali medzi sebou vzácneho hosťa, generálneho riaditeľa OIV Jeana-Marie Auranda. Na podujatí sa zúčastnila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a prezident ZVVS Ing. Ondrej Celleng.

Jean-Marie Aurand vo svojej prednáške poskytol informácie o budúcnosti svetového vinárstva vo svete, zároveň zhodnotil produkciu hrozna a stav trhu a medzinárodného obchodu v roku 2017– historicky nízka produkcia, optimistická spotreba a pokračujúca globalizácia obchodu.

Z jeho prejavu v krátkosti vyberáme.

Svetová rozloha vinohradov sa v roku 2017 stabilizovala na 7,6 miliónoch ha.

  • Úroveň svetovej produkcie vína – 250 miliónov hl – dosiahla historické minimum. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný pokles o 8,6 %. Ten bol spôsobený najmä nepriaznivými klimatickými podmienkami v EÚ, kde sa produkcia znížila až o 14,6 % v porovnaní s rokom 2016.
  • V roku 2017 sa celkovo skonzumovalo 243 miliónov hl vína. Po hospodárskej kríze v roku 2008 nastala stabilizácia trhu s pozitívnym trendom za ostatné tri roky.
  • Svetový obchod s vínom zaznamenal pozitívne čísla, najmä čo sa týka objemu (108 miliónov hl, nárast +3,4 % v porovnaní s rokom 2016) a hodnoty (30 mld. eur, +4,8 % v porovnaní s rokom 2016).

STABILIZÁCIA SVETOVEJ PLOCHY VINOHRADOV NA ÚROVNI 7,6 MILIÓNOV ha OD ROKU 2008

V roku 2017 sa rast čínskej vinohradníckej plochy spomalil (+6 000 ha), zatiaľ čo sa plochy v Turecku (–20 000 ha) a Španielsku (–8 000 ha) znížili. V Európe sa rozšírili len talianske vinice (+5 000 ha). Španielsko je naďalej jasným lídrom v oblasti obrábanej plochy s takmer 1 miliónom ha, nasleduje Čína (0,87 milióna ha) a Francúzsko (0,79 milióna ha).

HISTORICKY NÍZKA SVETOVÁ PRODUKCIA VÍNA

Celková produkcia vína (okrem štiav a muštov) sa znížila na 250 miliónov hl v roku 2017, čo predstavuje pokles o 8,6 % v porovnaní s rokom 2016. Taliansko (42,5 milióna hl) potvrdilo pozíciu popredného svetového producenta, nasleduje Francúzsko (36,7 milióna hl) a Španielsko (32,1 milióna hl). Úroveň produkcie pretrváva na vysokej úrovni v Spojených štátoch (23,3 milióna hl) a Austrálii (13,7 milióna hl).

V Južnej Amerike, po kampani 2016, ktorú významne ovplyvnil fenomén El Niño, sa produkcia vyvíjala v rôznych oblastiach rozmanito. Zatiaľ čo produkcia v Argentíne (11,8 milióna hl) a v Brazílii (3,4 milióna hl) vzrástla v porovnaní s rokom 2016, Čile zaznamenalo druhý rok za sebou pokles a dosiahlo iba 9,5 milióna hl vyrobeného vína.

Produkcia Juhoafrickej republiky bola zaznamenaná na úrovni 10,8 milióna hl, čo zodpovedá nárastu o 2,6 % v porovnaní s rokom 2016.

SVETOVÁ SPOTREBA VÍNA SA STABILIZOVALA NA ÚROVNI 243 MILIÓNA hl

V roku 2017 sa celosvetová spotreba vína odhaduje na 243 milióna hl, čo je mierne zvýšenie v porovnaní s ostatným rokom. Po poklese spôsobenom hospodárskou krízou v rokoch 2008 – 2009 pokračovala svetová spotreba vína pozitívnym trendom. Rovnaký rastový trend bol zaznamenaný od roku 2014.

V súčasnosti V rámci SR je celková plocha aktuálne vysadená viničom 16 610 hektárov

Plochy zaregistrovaných vinohradov v SR podľa odrôd

S 32,6 miliónmi hl vína spotrebovaného v roku 2017, Spojené štáty potvrdili svoju pozíciu ako najväčšia globálna spotrebiteľská krajina od roku 2011, po nej nasleduje Francúzsko (27 miliónov hl), Taliansko (22,6 miliónov hl), Nemecko (20,2 miliónov hl) a Čína (17,9 miliónov hl).

Pokles spotreby v historicky spotrebiteľských krajinách – vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku – zdá sa byť stabilizovaný, zatiaľ čo spotreba Spojených štátov, Číny a Austrálie naďalej narastá.

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD: NÁRAST OBJEMU A HODNOTY

V roku 2017 svetový obchod s vínom vzrástol o 3,4 % (108 miliónov hl) a pokračoval jeho nárast z hľadiska hodnoty o 30 mld. EUR (+4,8 % v porovnaní s rokom 2016). Táto situácia súvisí najmä s rastom vývozu šumivého vína (+11,2 % z hľadiska objemu a +8,9 % z hľadiska hodnoty v porovnaní s rokom 2016). Uvedené čísla potvrdzujú nárast globalizácie trhu s vínom.

PRVÉ ODHADY KAMPANE 2018 NA JUŽNEJ POLOGULI

Úroveň produkcie na južnej pologuli zostáva v roku 2017 stabilná (52,7 miliónov hl). Táto zjavná stabilita je výsledkom kontrastného vývoja: kým prognózy pre Argentínu, Čile, Nový Zéland a Uruguaj sú pozitívne, výroba vína v roku 2018 v Južnej Afrike (ktorá bola výrazne postihnutá suchom), Austráliou a Brazíliou je nižšia ako v roku 2017.
Zdroj: http://www.oiv.in

Následne Ing. Ivana Benkovičová, riaditeľka odboru vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, priblížila činnosť ústavu a podrobnejšie vinohradnícky register, ktorý vám sprostredkúvame (pozri grafy a tabuľky).

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, všetky členské štáty EÚ, na ktorých území sa pestuje vinič, sú povinné viesť vinohradnícky register pre zabezpečenie správneho fungovania spoločnej organizácie trhu. Vinohradnícky register obsahuje informácie o výrobnom potenciály danej krajiny.

Hlavnými cieľmi vinohradníckeho registra sú monitorovanie a kontrola výrobného potenciálu v oblasti vinohradníctva a vinárstva v nadväznosti na legislatívu Európskej únie a Slovenskej republiky. Je dôležitou súčasťou kontroly výroby vín s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, ktorej súčasťou je osvedčovania hrozna určeného na ich výrobu a ich certifikácia.

Z bielych muštových odrôd je celkový výrobný potenciál uvedený v ha nasledovný:

Zo stolových odrôd je celkový výrobný potenciál uvedený v ha nasledovný:

Čo sa týka ostatných plôch vedených vo vinohradníckom registri, celková plocha je 715,3 ha.


Zdroj: ÚKSÚP

Výstupy z vinohradníckeho registra slúžia na zabezpečenie aktuálnych údajov pre potreby Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskej komisie ako aj pre štatistické zisťovanie na úrovni Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno so sídlom v Paríži a štátnych inštitúcií SR v oblasti pôdohospodárstva.

Štatistické prepočítavanie produkčného potenciálu Slovenska sa vykonáva každoročne k 31. júlu, kedy sa vyhodnotia všetky údaje z vinohradníckeho registra (celková plocha produkčného potenciálu, obhospodarovaná vinohradnícka plocha, neobhospodarovaná vinohradnícka plocha, plocha určená na výrobu vín s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, plochy na výrobu vín bez chráneného označenia, plochy vinohradov podľa jednotlivých odrôd, a všetky tieto údaje ešte vyčíslené na jednotlivé vinohradnícke oblasti).

Výkonná riaditeľka ZVVS Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková zamerala svoju prednášku na „Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo vo svetovom kontexte“. Priblížila aktivity zväzu, ktorý má takmer sto členov.

Sústreďuje sa najmä na rokovanie s vládou a ministerstvami ohľadom vinohradnícko-vinárskej legislatívy, podporných opatrení pre vinohradníkov a vinárov; na odborné poradenstvo pre svojich členov; na spoločné žiadosti týkajúce sa zvyšovania a znižovania cukornatosti, okyseľovania, odkyseľovania, úpravu oxidu siričitého, prchavých kyselin a pod.; na podporu marketingu rôznymi aktivitami – Národný salón vín SR, top 100 slovenských vín na jednom mieste, účasťou na výstavách Ferien Messe, Katowice, Danubius Gastro; na organizovanie zahraničných ciest pre svojich členov – Nový Zéland, Argentína, Čile, Kalifornia, Maďarsko, Srbsko a ďalších krajín.

Následne sa venovala slovenskému vinohradníctvu a vinárstvu vs. svetové. Konštatovala, že na svete je celkove 7,6 mil. hektárov vinohradov a vyrobí sa 250 mil hektolitrov vína. Na Slovensku predstavuje zberová plocha 8872 hektárov a vyrobí sa 300 tis. hektolitrov vína. Eviduje sa 18 000 vinohradníkov a viac ako 500 výrobcov vína. Teda podiel Slovenska na svetovej produkcii je 0,12 percent. Predstavila šesť vinohradníckych oblastí Slovenska, ktoré sú charakteristické 23 pôdnymi prof lmi. Zo 48 pestovaných odrôd viniča producenti vína vyrábajú viac ako 4800 druhov vína, ktorého kvalita z roka na rok narastá. Dokumentujú to aj výsledky dosiahnuté na medzinárodných súťažiach, na ktorých získali slovenské vína 480 medailí. Ich kvalitu na degustácii vín z jednotlivých regiónov ocenil aj generálny riaditeľ OIV J.M. Aurand.

Tlačová beseda sa niesla v duchu odprednášaných tém. Producenti 25 nových najlepších slovenských vín, ktoré sa v prvom kole 13. ročníka dostali do Národného salónu SR, prevzali z rúk vzácnych hosti podujatia diplomy (úspešné vína sme vám priblížili v článku v predchádzajúcom čísle nášho časopisu).

Z. Šuranská, Katarína Ďurčanská
Foto autor

Tags: