Doktorandské štúdium je najvyššou formou univerzitného štúdia. Toto štúdium pripravuje absolventov na samostatnú vedeckú činnosť, ale aj zvyšuje špecializáciu pre prax. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má právo vzdelávať a vykonávať skúšky v doktorandskom štúdiu v 17 odboroch: Chemická fyzika, Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Makromolekulová chémia, Teoretická a počítačová chémia, Biochémia, Chémia a technológia životného prostredia, Ochrana materiálov a objektov dedičstva Riadenie procesov, Chemické inžinierstvo, Anorganická technológia a materiály, Organická technológia a technológia palív, Technológia polymérnych materiálov, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia. Práve Biotechnológia je odbor, v rámci ktorého je možné úzko sa špecializovať na enológiu.

Katarína Furdíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Tags: