Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa dňoch 27. a 28. marca t.r. konali úspešné obhajoby habilitačných prác v študijnom odbore 6.1.10 Záhradníctvo. Je to študijný odbor, v ktorom sa môžu študenti špecializovať v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve a vinárstve.

Doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.,
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, SPU, Nitra

Tags: