21. 03. 10

Herbicídy insekticídy a akaricídy povolené v systéme integrovanej produkcie

Používanie herbicídov proti burinám vo vinohradníctve zvyšuje ekologické zaťaženie zložiek životného prostredia. Hlavné riziko spočíva v pretrvávaní rezíduí pesticídov v pôde, vode, rastlinách a pod. Preto je snaha nielen u nás, ale aj v ostatných štátov, obmedzovať v poľnohospodárstve používanie herbicídov proti burinám. Toto obmedzenie je zakotvené v systéme integrovanej produkcie viniča v podmienkach agroenviromentu v Pláne rozvoja vidieka na roky 2007—2013.

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

16. 03. 10

Začnime včas s prognózou a signalizáciou ochrany viniča

V ochrane viniča tak v integrovanej produkcii, ako aj v biologickom — EKO — systéme pestovania, má nesporne kľúčový význam prognóza a signalizácia (PaS) chorôb, teda usmernená ochrana podľa aktuálnych podmienok pre infekciu a ohrozenie viniča chorobami. V súčasnosti je používanie PaS dosť rozšírené, mnohí riadia podľa nej ochranu vo vlastnom vinohrade, nie sú však zriedkavé prípady servisnej služby pre viacerých vinohradníkov, záhradkárov obce a pod. Máme ale ešte veľké rezervy, na ktoré chcem poukázať konkrétnym príkladom— realizovanom v rámci projektu PHARE v dvoch okresoch Južnej Moravy.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

15. 03. 10

Víno a olympiáda

V uplynulých týždň

Tags:

12. 03. 10

Kráľovná šľachtenia jubiluje

V odbore, ktorému zasvätila svoj život, bola priekopníčkou. Viac ako päť desaťročí sa vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave venovala cieľavedomej šľachtiteľskej práci — tvorbe nových odrôd, udržiavaciemu šľachteniu a genofondu viniča. Spolu s odborníkmi z Čiech a Moravy vybudovala československú šľachtiteľskú školu a vychovala viacero slovenských šľachtiteľov. Popri vedeckej činnosti prednášala na rôznych domácich i zahraničných vedeckých fórach a univerzitách. Je autorkou vyše štyristo vedeckých a odborných publikácií a spoluautorkou jedenástich knižných publikácií. Za monografi u „Ampelografi a ČSSR“ získala cenu Medzinárodného úradu pre vinič a víno v Paríži. Bola ocenená viacerými vyznamenaniami, o. i. štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“, „Za rozvoj poľnohospodárskych vied“ od Československej akadémie poľnohospodárskych vied a Radom Ľudovíta ň túra II. tr. „Za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy v SR“. Dnes k nim pribudla Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za celoživotnú prácu. Ing. Dorota Pospíšilová, PhD, sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.

Tags:

10. 03. 10

Význam podnoží pro vinohradnictví — odolnost podnoží k révokazu

Systematické roubování révy vinné a používání podnoží se začalo využívat po introdukci mšičky révokazu (Dactulosphaira vitifoliae Fitch.) do Evropy a zničení výsadeb evropské révy vinné (Vitis vinifera L.) ve 2. polovině 19. století. Mezi základní požadavky kladené na podnože patří dostatečná rezistence k révokazu. Důležité jsou však i další vlastnosti, které umožní vypěstování kvalitních hroznů. Mezi hlavní vlastnosti podnoží z agrotechnického pohledu patří: odolnost k révokazu, tolerance k vápnu a suchu, afinita a kompatibilita podnože a naštěpované odrůdy a význam podnože pro příjem živin a kvalitu hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

05. 03. 10

Dávno pestované odrody viniča — Merlot

Francúzska odroda Merlot sa za obdobie ostatných dvoch storočí celosvetovo široko etablovala. V niektorých  vinohradníckych krajinách ako produkčne významná odroda na výrobu veľmi kvalitných červených vín, v iných pestovaná iba v menšom rozsahu, ako doplnková odroda. Začiatkom 20. storočia sa pestovala aj na Slovensku, nikdy však nebola registrovaná.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

02. 03. 10

Prežili sme sľubný, ale náročný rok

Uplynulý rok, ktorý je enológovia považujú za veľmi sľubný, bol súčasne z organizačného a finančného hľadiska extrémne náročný. Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo v ň

Tags:

10. 02. 10

Slovenské víno na Danubius Gastro

V Incheba Expo Bratislava sa 21.—24. januára t. r. uskutočnil 16. medzinárodný veľtrh ITF Slovakotour spolu so 17. medzinárodným veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Veľtržnú kombináciu dopÄşň

Tags:

10. 02. 10

Sirka vo víne

Vzhľadom na zvýšený záujem čitateľov o problematiku chorôb a chýb vína, ktoré sme pomerne podrobne rozoberali v predchádzajúcich dvoch číslach nášho časopisu, konkrétne o možnosti odstránenia sírovodíkového zápachu vo víne, pridávam niekoľko ďalších praktických rád, najmä z hľadiska jeho eliminácie z vína. Predtým však niekoľko poznámok k ročníku 2009.

(more…)

Tags:

08. 02. 10

Bordeaux v Bratislave

V Prahe a v Londýne sa v novembri m.r. konali veľkolepé vinárske degustácie. Medzi európske metropoly, ktoré hostili svetové vína sa zaradila aj Bratislava. Priestori hotela Radisson Blu Carlton sa 18. novembra stali dejiskom 2. ročníka Festivalu Grand Cru Classé Bordeaux 2009, na ktorom sa predstavilo dvadsať najlepších châteaux z regiónu Bordeaux. Podujatie zorganizovala spoločnosť Fatra-global, dovozca špičkových francúzskych vín. Záštitu nad Festivalom prevzalo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky.

Marcela Dubjaková

Tags: