23. 03. 10

Partnerskou spoluprácou k zlepšeniu biodiverzity a ochrany životného prostredia

Občianske združenie Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína (IPROVIN Slovakia) a občianske združenie Svaz integrované a ekologické produkce hroznu a vína (EKOVIN) sú riešiteľmi projektu s názvom: VINOENVI — ekologické vinohradníctvo a biodiverzita. Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Základné údaje o projekte:

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

21. 03. 10

Herbicídy insekticídy a akaricídy povolené v systéme integrovanej produkcie

Používanie herbicídov proti burinám vo vinohradníctve zvyšuje ekologické zaťaženie zložiek životného prostredia. Hlavné riziko spočíva v pretrvávaní rezíduí pesticídov v pôde, vode, rastlinách a pod. Preto je snaha nielen u nás, ale aj v ostatných štátov, obmedzovať v poľnohospodárstve používanie herbicídov proti burinám. Toto obmedzenie je zakotvené v systéme integrovanej produkcie viniča v podmienkach agroenviromentu v Pláne rozvoja vidieka na roky 2007—2013.

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

16. 03. 10

Začnime včas s prognózou a signalizáciou ochrany viniča

V ochrane viniča tak v integrovanej produkcii, ako aj v biologickom — EKO — systéme pestovania, má nesporne kľúčový význam prognóza a signalizácia (PaS) chorôb, teda usmernená ochrana podľa aktuálnych podmienok pre infekciu a ohrozenie viniča chorobami. V súčasnosti je používanie PaS dosť rozšírené, mnohí riadia podľa nej ochranu vo vlastnom vinohrade, nie sú však zriedkavé prípady servisnej služby pre viacerých vinohradníkov, záhradkárov obce a pod. Máme ale ešte veľké rezervy, na ktoré chcem poukázať konkrétnym príkladom— realizovanom v rámci projektu PHARE v dvoch okresoch Južnej Moravy.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

15. 03. 10

Víno a olympiáda

V uplynulých týždň

Tags:

12. 03. 10

Kráľovná šľachtenia jubiluje

V odbore, ktorému zasvätila svoj život, bola priekopníčkou. Viac ako päť desaťročí sa vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave venovala cieľavedomej šľachtiteľskej práci — tvorbe nových odrôd, udržiavaciemu šľachteniu a genofondu viniča. Spolu s odborníkmi z Čiech a Moravy vybudovala československú šľachtiteľskú školu a vychovala viacero slovenských šľachtiteľov. Popri vedeckej činnosti prednášala na rôznych domácich i zahraničných vedeckých fórach a univerzitách. Je autorkou vyše štyristo vedeckých a odborných publikácií a spoluautorkou jedenástich knižných publikácií. Za monografi u „Ampelografi a ČSSR“ získala cenu Medzinárodného úradu pre vinič a víno v Paríži. Bola ocenená viacerými vyznamenaniami, o. i. štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“, „Za rozvoj poľnohospodárskych vied“ od Československej akadémie poľnohospodárskych vied a Radom Ľudovíta ň túra II. tr. „Za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy v SR“. Dnes k nim pribudla Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za celoživotnú prácu. Ing. Dorota Pospíšilová, PhD, sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.

Tags:

10. 03. 10

Význam podnoží pro vinohradnictví — odolnost podnoží k révokazu

Systematické roubování révy vinné a používání podnoží se začalo využívat po introdukci mšičky révokazu (Dactulosphaira vitifoliae Fitch.) do Evropy a zničení výsadeb evropské révy vinné (Vitis vinifera L.) ve 2. polovině 19. století. Mezi základní požadavky kladené na podnože patří dostatečná rezistence k révokazu. Důležité jsou však i další vlastnosti, které umožní vypěstování kvalitních hroznů. Mezi hlavní vlastnosti podnoží z agrotechnického pohledu patří: odolnost k révokazu, tolerance k vápnu a suchu, afinita a kompatibilita podnože a naštěpované odrůdy a význam podnože pro příjem živin a kvalitu hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

05. 03. 10

Dávno pestované odrody viniča — Merlot

Francúzska odroda Merlot sa za obdobie ostatných dvoch storočí celosvetovo široko etablovala. V niektorých  vinohradníckych krajinách ako produkčne významná odroda na výrobu veľmi kvalitných červených vín, v iných pestovaná iba v menšom rozsahu, ako doplnková odroda. Začiatkom 20. storočia sa pestovala aj na Slovensku, nikdy však nebola registrovaná.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Tags:

02. 03. 10

Prežili sme sľubný, ale náročný rok

Uplynulý rok, ktorý je enológovia považujú za veľmi sľubný, bol súčasne z organizačného a finančného hľadiska extrémne náročný. Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo v ň

Tags:

10. 02. 10

Slovenské víno na Danubius Gastro

V Incheba Expo Bratislava sa 21.—24. januára t. r. uskutočnil 16. medzinárodný veľtrh ITF Slovakotour spolu so 17. medzinárodným veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Veľtržnú kombináciu dopÄşň

Tags:

10. 02. 10

Sirka vo víne

Vzhľadom na zvýšený záujem čitateľov o problematiku chorôb a chýb vína, ktoré sme pomerne podrobne rozoberali v predchádzajúcich dvoch číslach nášho časopisu, konkrétne o možnosti odstránenia sírovodíkového zápachu vo víne, pridávam niekoľko ďalších praktických rád, najmä z hľadiska jeho eliminácie z vína. Predtým však niekoľko poznámok k ročníku 2009.

(more…)

Tags: