06. 12. 09

Medzinárodné konkurzy vín v Bratislave v spomienkach riaditeľa

Trendy v spotrebe hroznového vína vo svete zaznamenávajú posun k výrobe vysokokvalitných vín a k ich spoločenskej a kultúrnej konzumácií. To si vyžaduje eliminovať nepriaznivé pestovateľské podmienky pre vinič hroznorodý i neodborné zásahy do výroby vína. Profesionálny degustátor vždy zistí príčiny zníženej kvality vína. Na to mu slúžia zmyslové orgány spôsobilé vnímať rozličné podnety, teda organolepticky zhodnotiť kvalitu aj z hľadiska spotrebiteľskej požiadavky. Vždy je to však subjektívne posúdenie vône, chuti, farby, čírosti, celkového dojmu z organoleptiky, s preferovaním ukazovateľa kvality podľa osobných alebo regionálnych zvyklostí. Na objektívne posúdenie kvality vína musí mať degustátor kompetný chemický rozbor z akreditovaného laboratória.

Prof. Ing. Alojz Vereš, DrSc.

Tags:

06. 12. 09

Choroby a chyby vína

II. časť

Ďalšie choroby vína nie sú technologicky veľmi významné, pretože sa vyskytujú skôr sporadicky. Spôsobujú ich najmä nežiadúce rody mliečnych baktérií, ktoré bývajú zložkou spontánnej mikroflóry muštu a vína.

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Tags:

05. 12. 09

Zvládajú vinári svoj úspech?

8. septembra 2009 sa v priestoroch Pezinského zámku otvoril štvrtý ročník Národného salónu vín Slovenskej republiky — zákazníci majú k dispozícii nových 100 najlepších slovenských vín.

Jaroslava Kaň

Tags:

05. 12. 09

Do ň tátnej odrodovej knihy sú pripravené nové odrody

Odroda je jedným z najvýznamnejších intenzifi kačných faktorov, ktorý výrazne ovplyvň

Tags:

04. 12. 09

Představení nové řady sklízečů hroznů Gregoire v Rakvicích

Během letošního vinobraní pracovalo na českých a slovenských vinicích už na 39 sklízečů hroznů Gregoire. Zcela nové řady samojízdných i tažených sklízečů hroznů bylo vidět 7. října t.r. ve vinici společnosti Vinselekt Michlovský v Rakvicích.

Ing. Milan Janošík, HM, s.r.o.

Tags:

01. 12. 09

Sledovanie zdravotného stavu výsadbového materiálu viniča

Aj v tomto roku pracovníci CVRV — Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho (ďalej ústav) monitorovali zdravotný stav viniča hroznorodého, zameraný na výskyt jarných vírusov viniča a hubových patogénov vo výsadbovom materiáli. Ide o pokračovanie monitorovania zdravotného stavu viniča, o ktorom sme informovali v čísle 2/2009 časopisu Vinič a víno.

Ing. E. Jankura, RNDr. V. Repka, CSc, V. Friedländerová, G. Szabová,
Ing. J. Kaň

Tags:

30. 11. 09

Hromadná degradácia a následné hynutie krov v mladých výsadbách

V ostatných približne 10—15 rokoch sa objavil nebezpečný fenomén — hromadná nezvratná degradácia a hynutie mladých výsadieb viniča. Stretávame sa s tým každý rok, pričom ide o veľké plochy, o zničenie obrovských investícií. Často sa vzniknutá situácia nezverejň

Tags:

28. 11. 09

Aká je aróma slovenských vín

Úvod
Aromatické látky vo vínach sú jedným zo základných potenciálov kvality arómy vína. Celkovo sa vo víne nachádza viac ako 800 aromatických látok, ktoré sa navzájom ovplyvň

Tags:

24. 11. 09

Cerason — nová PIWI odrůda pro ekologické vinohradnictví

Cerason je nová moštová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Byla vyšlechtěna za spolupráce šlechtitelů VVS Resistant, které tvořili F. Mádl, M. Michlovský, V. Kraus, V. Peřina a L. Glos. Vznikla jako kříženec odrůd Merlan x Fratava. Koncem roku 2008 byla v České republice zapsaná do Státní odrůdové knihy. Jedná se o perspektivní odrůdu pro výrobu červených vín určenou pro ekologické vinohradnictví a výrobu bio-vín.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta v Lednici na Moraě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Tags:

22. 11. 09

Manažment kyslíka počas výroby vína

Firma Nomacork v spolupráci s Vinagro a.s. usporiadali 18. novembra t.r. vo výrobnom podniku Víno Matyšák s.r.o. v Pezinku seminár, zameraný na tému „Riadenie prestupu kyslíka“. Jeho cieľom bolo priblížiť producentom vína najnovšie výsledky výskumu zameraného na vplyv kyslíka na víno v jednotlivých fázach procesu jeho výroby, distribúcie a skladovania a prezentovať neinvazívne a nedeštrukčné zariadenie na analýzu obsahu kyslíka tak v samotnom víne umiestnenom v rôznych typoch nádob, ako aj vo fľaši a v priestore medzi uzáverom a hladinou vína.

Zdenka Šuranská

Tags: