Staroba nie je z?sluha a nemus? by? sp?jan? ani s chorobou ani s m?dros?ou. Mlad?? penzijn? vek je pr?ve ?as, ke? ?lovek fi nalizuje svoje pl?ny, upratuje sk?senosti pozbieran? cestou ?ivotom a h?ad? nov?ch priate?ov, lebo zo star?ch akosi ubudlo. V zrelom veku prich?dzaj? mu?i na chu? mlad?m v?nam a star?m pravd?m. Sk?sen? mu?i c?tia, ?e prich?dza ?as odovzda? ?tafetu a kontinu?lne dovzdel?va? mlad??ch, aby z vlastnej v?le do?li ?alej, ako si cestu pre?liapali oni sami.

obr_1_str99Neprekvapila ma nov? kniha z autorskej dielne Fedora Mal?ka ? ro?ne vych?dzaj? priemerne dve ? 100 najlep??ch slovensk?ch v?n, plus e?te jedna fejet?novo?autobiografick?, alebo n?u?n?. Neprekvapil ma ani n?vrat ku kore?om polo?en?m v roku 1994 Dobr?m v?nom. Prekvapil ma jej vydavate? ? spolo?nos? existuj?ca od janu?ra 2012 ? Fedor Mal?k a syn, s.r.o., ktorej akcion?rom je Ing. Fedor Mal?k, PhD., t.j. syn Prof. Fedora Mal?ka, so synmi Hugom a Maxom, maj?cimi ?tyri a jeden rok. Fedor Mal?k ml. je aj jedn?m zo spoluautorov knihy, tak?e Lexik?n dokumentuje odovzd?vanie rodinnej trad?cie z otca na syna a z?rove? na?rt?va jasne, ktor? zo ?tyroch synov Fedora Mal?ka sa najviac potatil. Zhoda mien je u? len dielom n?hody. Kniha vych?dza z odborn?ch pr?loh sto najlep??ch slovensk?ch v?n, kde slovn??ek pojmov nar?stol skoro ?tvorn?sobne, ?o do rozsahu slova a ston?sobne do kr?sy. Kniha m? piatich autorov: dvakr?t Fedora Mal?ka, rovesn??ku mlad?ieho a spolupracovn??ku star?ieho Ing. Katar?nu Furd?kov?, PhD., Ing. Tibora Rumana, PhD. a Petra Cpina, bez ktor?ho by to nebolo ono. Kniha je kr?sna aj napriek len ?iernobielym fotografi?m. Obsahuje vy?e sto novo prekreslen?ch obr?zkov Petra Cpina, toho Cpina, ktor? vd?chol obrazov? ?ivot aj Dobr?mu v?nu.
obr_2_str99Vin?rsky lexik?n pote?? srdce a neuraz? myse?. Naopak, d? sa ??ta? min?tu aj hodiny, ?o je pre lexik?n skoro nemo?n?. Aj odborn?ka niektor? v?razy zaujm? a konfrontuje za?it? so skuto?nou sloven?inou, zamysl? sa a ?as plynie. Kniha je ?itate?sky pr?stupn? tak mlad?m, ako aj odborn?kom so sk?senos?ami, kde pom?ha katalogizova? a cibri? jazyk i v?razy. Osobne by som priv?tal rozvedenie pr?loh do dlh?ieho s?visl?ho textu, najm? senzorick? a vzh?adom na sk?senosti autorov aj in?trument?lnu anal?zu v?n. Mo?no je to n?met na bud?cu knihu, ?i doplnen? vydanie. Knihe sa nevyhli niektor? choroby novej doby ? preklepy v slov?ch, ale aj v rokoch. Aristokraticky ?smevne p?sob? ocenenie Fedora Mal?ka, st. v?znamn?m franc?zskym vyznamenan?m u? vo veku 10 rokov, zvl???, ke? ?elezn? opona bola vtedy naozaj pevn?. Ale, mo?no je to aj dobre. Kniha je duchom mlad?, napriek zrel?mu veku najstar?ieho z kolekt?vu. Je st?le ?o zlep?ova? a ?o dop??a?. Napr?klad, zoznam literat?ry sa pr?li? orientuje na knihy v ?eskom a slovenskom jazyku, niektor? s? star?ie ne? v???ina z autorov… Vo vin?rskom lexik?ne sa sn?bia sk?senosti s mlad?ckym el?nom. Mysl?m si, ?e je vhodn?m darom pre hobby vin?ra, ?i zap?len?ho konzumenta v?na, odborn?k ju jednoducho chce ako dielo, aby v pr?pade pochybnost? mal po ?om siahnu? v slovenskom jazyku, pre ??ely prekladu, ?i informa?nej skratky. Popri informa?nej hodnote m? lexik?n aj nezanedbate?n? hodnotu estetick?. Odpor??am ?itate?om do pozornosti.
Ing. D. Sluge?, PhD., foto Desana Dud??ov?

Tags: