Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav ?imora

Odroda Wildba?sk? bola s??as?ou starej (p?vodnej) zbierky vini?a v Bratislave ? e?te pri Vin?rsko ? z?hradn?ckej ?kole (1884 ? 1922) so s?dlom na Mat??kovej ulici, ktor? bola umiestnen? v jednej z historick?ch budov teraj?ieho ?KSUP-u. V?skumn? ?stav vinohradn?cky a vin?rsky nesk?r prevzal pri?ahl? vinicu so sortimentom ? tzv. ?pokusn? vinicu? (cca 2 ha) ? nad t?mito budovami. V uvedenom sortimente ? pribli?ne 300 odr?d ? sme v rokoch 1965-1967 o.i. sledovali aj odrodu Wildba?sk? modr?. Znamen? to, ?e t?to odroda sa zrejme v obdob? Rak?sko ? uhorskej monarchie dostala aj na Slovensko.

Tags: