Vo vinárskom roku 2018/2019 ÚKSÚP, Sekcia odborných činností, Odbor vinohradníctva a vinárstva, preskúšal a certifikoval spolu 2332 vzoriek vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO). Počet vzoriek predstavuje celkové hodnotené množstvo 23 313 181 litrov (predchádzajúci rok 21 203 074 litrov). Z uvedeného hodnoteného množstva bolo schválených 22 584 380 litrov vína (96,87 %), zakázané uvádzať na trh bolo 13 690 litrov, dočasný zákaz uvádzať na trh platil pre 695 911 litrov a inak preradených bolo 19 200 litrov vína. Vydaných bolo 124 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania vína na trh, 6 zákazov uvádzania na trh a 4 vzorky boli preradené do inej kategórie. Počet vydaných certifikátov bolo 2198.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.

Tags: