30. 03. 13

Jubilejné VINUM SUPERBUM

Súťaž pod názvom „Víno hrdé alebo víno vznešené“ (taký je doslovný latinský preklad názvu VINUM SUPERBUM), zaznamenáva svoj piaty ročník. Tak ako predchádzajúce, aj súčasný sa niesol v znamení propagácie domácich výrobcov vína — od tých najmenších, stredných, až po uznávaných veľkovýrobcov. Súčasne však aj v realizácii viacerých pozitívnych nápadov. Prispela k tomu spolupráca organizátora súťaže — ň tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR — s Tokajským inštitútom vzdelávania a vedy, ktorý o.i., ako v úvodnom príhovore zdôraznil predseda degustačných komisií Ing. Marek Závracký, zabezpečil pre „vznešené víno“ noblesné prostredie, aké si slovenské víno právom zaslúži.

Tags:

30. 03. 13

V. ročník Vienále Topoľčianky sa tešil záujmu vinárov

Koncom marca sa strechy zámku v Topoľčiankach a jeho rozsiahly park nečakane zahalili do bielej snehovej prikrývky. Pohľad na areál vyvolával asociáciu rozprávky „ Tri oriešky pre Popolušku“. Opatrne, aby sa nepošmykli, však po kamennom chodníku do zámku nevchádzali princezné, ani Popolušky, ale dámy vedomé si svojej profesionálnej úrovne z odboru vinohradníctva a vinárstva — agronómky, enologičky, somelierky, obchodníčky s vínom, laborantky a vinárske publicistky. V krásnom historickom prostredí zámku sa po piaty raz stretávali degustátorky vína už na tradičnom Vienále Topoľčianky, aby vybrali víťaza spomedzi prihlásených vín do súťaže, ktorá je svojho druhu na Slovensku jedinečná.

Tags:

29. 03. 13

Vini? a v?no konkurencie schopn?

Semin?r ?Vini? a v?no konkurencieschopne? (Met?dy anal?zy v?n) organizovan? V?skumn?m ?stavom vinohradn?ckym a vin?rskym (V?VV) sa uskuto?nil v d?och 12. a 13. marca 2013 v Pie??anoch. Projekt bol spolufinancovan? Eur?pskou ?niou z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie ?.: 1. 6 Odborn? vzdel?vacie a informa?n? aktivity (K?d projektu: 160TT1001323).

Tags:

28. 03. 13

V?nimo?n? veci vznikaj? my?lienkou a pom??e im n?hoda

Pozv?nka do Hotela Maty??k v apr?li t.r. s?ubovala spolo?n? odhalenie tajomstva v?nimo?nosti. Hostia, ktor? pozvanie prijali, neboli sklaman?. V pr?jemnom prostred? v?nnej re?taur?cie boli ??astn?kmi ?krstu? mimoriadne vz?cnej a unik?tnej ed?cii ? 15 ro?n?ho Maty??k Brandy XO, vyroben?ho z najvyberanej??ch v?nnych destil?tov. Do ?ivota ho uviedli, spolu s producentom Petrom Maty??kom, zn?me osobnosti ? Stanislav ?tepka a ?ubo? Zeman. S??as?ou milej sl?vnosti bolo aj skvel? menu, ktor? pripravil ??fkuch?r Hotela Maty??k Branislav Kri?an. Sprev?dzali ho vynikaj?ce v?na, M?ller-Thurgau neskor? zber, Rizling vla?sk? v?ber z hrozna, Cabernet Sauvignon hrozienkov? v?ber, v?etky radu Prestige r. 2012, oce?ovan? zlatom a striebrom na viacer?ch v?znamn?ch medzin?rodn?ch v?stav?ch v?n. A samozrejme digest?v Brandy XO. Tajomstvo jeho v?nimo?nosti o.i. odhalil jeho autor a hostite? Peter Maty??k.

Tags:

27. 03. 13

Ďalšia sobota v znamení vína — tentoraz najmä ružového

Na jar je vinárskych degustačných akcií ako maku, ale je len niekoľko takých, čo prezentujú ružové vína. Pritom práve ony v sebe stelesňujú to najatraktívnejšie, čo naše vinohrady ponúkajú a sú príkladom jedinečnosti odrôd aj?cej slovensk? teroir. S príchodom prvého jarného víkendu sa v Modre opäť konalo ?Ru?ov? vítanie jari? a zároveň sa na jeden deň otvorili dvere vo Vinárste roka 2012 ? v Karpatskej Perle v Šenkviciach.

Tags:

26. 03. 13

Vin?rsky Izmir ? diskusia o bezpe?nosti a zdrav?

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na 2012 konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej bezpe?nosti a zdraviu bolo prezentovan?ch 9 odborn?ch predn??ok a tri kr?tke prezent?cie. Pr?spevky boli venovan? rezidu?m pestic?dov a alerg?nov vo v?ne, striedmej konzum?cii v?na ako potenci?lnej s??asti zdrav?ho ?ivotn?ho ?t?lu konzumentov, ?i bezpe?nosti produkcie indick?ho hrozna a v?na. Nieko?ko pr?spevkov bolo venovan?ch potenci?lnemu ??inku polyfenolov ?erven?ch v?n proti tromb?ze a antioxida?nej kapacite ?erven?ch v?n.

Tags:

25. 03. 13

Spolo?nos? Hubert J.E. v lesku ?spechov

Z?stupcovia spolo?nosti Hubert J.E. Sere?, ktor? je v?znamn?m v?robca ?umiv?ch a tich?ch v?n na Slovensku, sa koncom m?ja stretli v hoteli Radison Blu Carlton na tla?ovej besede s novin?rmi, aby ich informovali o bilancii minul?ho roka a tohtoro?n?ch novink?ch spolo?nosti.

Tags:

23. 03. 13

Lienka ? pomocn?k vo vinohrade,nepriate? vo vin?rstve

Ing. Katar?na ?ur?ansk?, Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie STU Bratislava

V ostatn?ch rokoch sa ?oraz viac pozornosti venuje obmedzeniu pou??vania pestic?dov, ?i herbic?dov vo vinohrade. Za prijate?nej?iu cestu s? pova?ovan? postupy, ktor? s? v s?lade s princ?pmi integrovanej produkcie, pr?padne bioprodukcie. Jedn?m z tak?chto krokov je vyu?itie hmyzu Coccinellidae ako prirodzen?ho pred?tora vo?iek. Av?ak cielen? zavedenie lienok do vinohradu, najm? cudzieho a ve?mi inv?zneho druhu Harmonia araxys, m??e ma? pre pestovanie vini?a, v?robu mu?tu a v?na v??ne n?sledky.

Tags:

22. 03. 13

N?? z?kazn?k ? n?? partner

Lid? z firmy Monos Technology (provozovatel obchodu Vina?sk? r?j) si zakl?daj? na tom, ?e se v?dy sna?? naj?t ?e?en? na m?ru ka?d?mu z?kazn?kovi. Pokud z?kazn?k p?ich?z? se speci?ln?mi po?adavky, znamen? to v?zvu a leckdy i zkou?ku pro prodejce. ?sp?ch v?ak posouv? d?l z?kazn?ka samotn?ho i jeho obchodn?ho partnera. Pro firmu Monos Technology je ka?d? z?kazn?k jedine?n?. Pana Lu?ka Kostelansk?ho si v???me tak? pro jeho vztah k p??rod?, sm?lou podnikatelskou vizi a pracovitost. Jeho ekologick? vina?stv? fi rma Monos Technology vybavila dv?ma vinifi k?tory o objemu 3 000 l, klenut?mi nerezov?mi n?dr?emi o objemu 1 500 l, chlad?c?m syst?mem, uzav?en?m pneumatick?m lisem o objemu 8 hl, pln?c?m a uzav?rac?m za??zen?m. O sv?m vina?stv? n?m v?ak nejv?ce prozrad? s?m Lud?k Kostelansk?…

Tags:

21. 03. 13

Perspektivn? mechanizace pro ?dr?bu p??kmenn?ch p?s? vinic

Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta, ?stav zahradnick? techniky

P??kmenn? p?sy p?edstavuj? oblast p?dn?ho povrchu o ???ce 0,4 ? 0,5 m, kter? se nach?z? pod jednotliv?mi ke?i v ??dc?ch vinic. Z hlediska zp?sobu obhospoda?ov?n? mohou b?t p??kmenn? p?sy udr?ov?ny v bezpleveln?m stavu pomoc? pravideln? mechanick? kultivace p?dy, nebo o?et?en?m p?dn?ho povrchu herbicidy. V p?stitelsk?m syst?mu integrovan? a biologick? produkce, kter? up?ednost?uj? spont?nn? nebo ??zen? zazelen?n? vinic, pak lze vegetaci udr?ovat v p?ijateln?ch mez?ch vy??n?n?m nebo mul?ov?n?m.

Tags: