20. 08. 13

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES — PRÍLEŽITOSŤ PREDSTAVIŤ VINĂ

Drvivá väčšina súťaží vín sa koná vždy na tom istom mieste. Názov mesta či krajiny býva potom súčasťou názvu, značky súťaže. Medzinárodné konkurzy trvajú obyčajne niekoľko dní a tak si organizátori každoročne lámu hlavu nad tým, aký sprievodný program pripraviť pre degustátorov, najmä ak ide o skupinu, ktorá sa obmieň

Tags:

14. 08. 13

Komparácia vybraných ukazovateľov kvality slovenských ekologických a konvenčných vín

Ing. Milan Suhaj, CSc., Ing. Martin Polovka, PhD., RNDr. Mária Koreň

Tags:

11. 07. 13

Stolbur v našich vinohradoch — nezanedbajme ochranu!

V uplynulých rokoch sme v našich vinohradoch čoraz častejšie zaznamenávali výskyt krov s typickými príznakmi stolburu viniča. Pôvodcom choroby je fytoplazma. Charakter a rýchle šírenie choroby vo vinohradoch väčšiny stredoeurópskych štátov, vrátane Slovenska, proti ktorej neexistuje priama ochrana, nás upozorň

Tags:

10. 07. 13

Asimilovatelný dusík — další významný parametr kvality

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Vinaři si ětšinou nepřipouští velký význam asimilovatelného dusíku v moštu, jako parametru kvality. Výživa pro kvasinky se ětšinou dodává v paušálním množství, bez toho, že by existovala znalost, jaké množství asimilovatelného dusíku přišlo s hrozny z vinice. Problémy s asimilovatelným dusíkem se ětšinou podaří diagnostikovat až při senzorickém hodnocení vína. K problémům dochází zejména u bílých vín, která jsou často aromaticky nevýrazná, fádní, s příznaky „sirkových“ tónů ve víně, nebo také s vysokým obsahem zbytkového cukru i při relativně nižší cukernatosti. Problém potom ětšinou není v technologii ve sklepě, ale v agrotechnice ve vinici.

Tags: