02. 04. 10

Svätojurský tretí ročník

Svätojurský vinohradnícky spolok v spolupráci s mestom Svätý Jur už po tretí raz usporiadal Deň

Tags:

01. 04. 10

Vivando — nový a unikátny spôsob účinku proti múčnatke

Hubové choroby viniča spôsobujú pestovateľom hrozna každoročne množstvo starostí, pričom si ochrana voči ním vyžaduje vynakladanie nemalých fi nančných prostriedkov. Aj napriek tomu sa však vždy nepodarí vinič proti chorobám úspešne ochrániť. Raz ho ohrozuje múčnatka, inokedy sa zaznamenáva výrazný tlak peronospóry a napokon, nemalé škody vo vinohradoch spôsobuje aj botrytída.

František Polák

Tags:

28. 03. 10

Viac nocí kľudného spánku

Nástupy infekcií peronospóry, každoročne sa opakujúce s väčšou či menšou intenzitou, pripravujú väčšine pestovateľov viniča mnoho bezsenných nocí. Obzvlášť nebezpečné sú skoré napadnutia, pri ktorých dochádza k poškodeniu súkvetí a mladých strapcov. V tomto období infekcie bezprostredne ohrozujú samotnú úrodu. Nemenej významné je však aj silné napadnutie listov, spočiatku identifi kovateľné známymi žltozelenými olejovými škvrnami. V jeho dôsledku následne dochádza k redukcii asimilačnej plochy, čo sa prejaví výrazným znížením množstva a kvality zberanej úrody hrozna.

Ing. Marian Havliček
Bayer CropScience

Tags:

26. 03. 10

Predstavujeme „terrior“ Čachtice

Víno, ušľachtilý nápoj, obohacuje náš stôl štedrou škálou farieb, vôni a chuti. Popri tom vyvoláva prirodzený záujem vnímavého konzumenta o miesto jeho pôvodu, o krajinu, o oblasť, ale aj o ľudí žijúcich v lokalite jeho vzniku a podieľajúcich sa na jeho tvorbe , vzbudzuje záujem o vinohrady v ktorých sa hrozno rodí a dozrieva, o spôsoboch jeho pretvárania na víno — o „terroir“.

Ing. Ján Rehora, CSc., Ján Kolník, PD Čachtice

Tags:

23. 03. 10

Partnerskou spoluprácou k zlepšeniu biodiverzity a ochrany životného prostredia

Občianske združenie Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína (IPROVIN Slovakia) a občianske združenie Svaz integrované a ekologické produkce hroznu a vína (EKOVIN) sú riešiteľmi projektu s názvom: VINOENVI — ekologické vinohradníctvo a biodiverzita. Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Základné údaje o projekte:

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

21. 03. 10

Herbicídy insekticídy a akaricídy povolené v systéme integrovanej produkcie

Používanie herbicídov proti burinám vo vinohradníctve zvyšuje ekologické zaťaženie zložiek životného prostredia. Hlavné riziko spočíva v pretrvávaní rezíduí pesticídov v pôde, vode, rastlinách a pod. Preto je snaha nielen u nás, ale aj v ostatných štátov, obmedzovať v poľnohospodárstve používanie herbicídov proti burinám. Toto obmedzenie je zakotvené v systéme integrovanej produkcie viniča v podmienkach agroenviromentu v Pláne rozvoja vidieka na roky 2007—2013.

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags:

16. 03. 10

Začnime včas s prognózou a signalizáciou ochrany viniča

V ochrane viniča tak v integrovanej produkcii, ako aj v biologickom — EKO — systéme pestovania, má nesporne kľúčový význam prognóza a signalizácia (PaS) chorôb, teda usmernená ochrana podľa aktuálnych podmienok pre infekciu a ohrozenie viniča chorobami. V súčasnosti je používanie PaS dosť rozšírené, mnohí riadia podľa nej ochranu vo vlastnom vinohrade, nie sú však zriedkavé prípady servisnej služby pre viacerých vinohradníkov, záhradkárov obce a pod. Máme ale ešte veľké rezervy, na ktoré chcem poukázať konkrétnym príkladom— realizovanom v rámci projektu PHARE v dvoch okresoch Južnej Moravy.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

15. 03. 10

Víno a olympiáda

V uplynulých týždň

Tags:

12. 03. 10

Kráľovná šľachtenia jubiluje

V odbore, ktorému zasvätila svoj život, bola priekopníčkou. Viac ako päť desaťročí sa vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave venovala cieľavedomej šľachtiteľskej práci — tvorbe nových odrôd, udržiavaciemu šľachteniu a genofondu viniča. Spolu s odborníkmi z Čiech a Moravy vybudovala československú šľachtiteľskú školu a vychovala viacero slovenských šľachtiteľov. Popri vedeckej činnosti prednášala na rôznych domácich i zahraničných vedeckých fórach a univerzitách. Je autorkou vyše štyristo vedeckých a odborných publikácií a spoluautorkou jedenástich knižných publikácií. Za monografi u „Ampelografi a ČSSR“ získala cenu Medzinárodného úradu pre vinič a víno v Paríži. Bola ocenená viacerými vyznamenaniami, o. i. štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“, „Za rozvoj poľnohospodárskych vied“ od Československej akadémie poľnohospodárskych vied a Radom Ľudovíta ň túra II. tr. „Za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy v SR“. Dnes k nim pribudla Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za celoživotnú prácu. Ing. Dorota Pospíšilová, PhD, sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.

Tags:

10. 03. 10

Význam podnoží pro vinohradnictví — odolnost podnoží k révokazu

Systematické roubování révy vinné a používání podnoží se začalo využívat po introdukci mšičky révokazu (Dactulosphaira vitifoliae Fitch.) do Evropy a zničení výsadeb evropské révy vinné (Vitis vinifera L.) ve 2. polovině 19. století. Mezi základní požadavky kladené na podnože patří dostatečná rezistence k révokazu. Důležité jsou však i další vlastnosti, které umožní vypěstování kvalitních hroznů. Mezi hlavní vlastnosti podnoží z agrotechnického pohledu patří: odolnost k révokazu, tolerance k vápnu a suchu, afinita a kompatibilita podnože a naštěpované odrůdy a význam podnože pro příjem živin a kvalitu hroznů.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags: