24. 08. 12

O.K. SERVIS BioPro prezentovala nov? trendy

S cie?om predstavi? nov? produkty a prin??aj?ce do enologickej praxe zauj?mav? inova?n? rie?enia, spej?ce k ekologick?m a pritom minim?lnym z?sahom do procesu v?roby a ku zv??eniu kvality fin?lneho produktu, v?na, usporiadala firma O.K. SERVIS BioPro odborn? semin?r. Pri bohatej ??asti v?robcov v?na sa konal v j?ni t.r. v spolo?nosti VINIDI v B?be pri Nitre. (more…)

Tags:

10. 08. 12

Polyfenoly v hrozne a vo v?ne

Ing. Jozef Kov??, PhD., Stredn? odborn? ?kola vin?rsko-ovocin?rska, Modra

V pr?spevku reagujeme na ot?zku n??ho ?itate?a adresovan? redakcii, ktor? znela: ?V mladom v?ne ro?n?ka 2011 m?m zv??en? obsah trpk?ch l?tok. ??m je to sp?soben? a ako mo?no tento probl?m rie?i??? (more…)

Tags:

20. 07. 12

Cukernatost hrozn? a listov? plocha ke??

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., ?stav vinohradnictv? a vina?stv?, Zahradnick? fakulta, Mendelova univerzita v Brn?
Cukernatost je jedn?m z hlavn?ch parametr? kvality hrozn?. Pro b?l? a modr? odr?dy r?vy vinn? lze ch?pat v?znam cukernatosti, jako znaku kvality, rozd?ln?. U modr?ch mo?tov?ch odr?d je ??douc? vy??? cukernatost, optim?ln? v kvalit? pozdn?ho sb?ru nebo v?b?ru z hrozn?. Vy??? cukernatost je z?rukou vy???ho obsahu alkoholu, kter? je pro ?erven? v?na ??douc?. Hrozny s vy??? cukernatost? jsou potom vhodn? pro v?robu kvalitn?ch ?erven?ch v?n s potenci?lem del?? macerace hrozn? a dlouhodob? zr?n? v d?ev?n?ch sudech.
(more…)

Tags:

14. 07. 12

Nov? v?ne a chute v N?rodnom sal?ne v?n

Zv?z v?robcov hrozna a v?na na Slovensku uskuto?nil 25.-26. j?na t.r. siedmy ro?n?k v?berovej s??a?e N?rodn? sal?n v?n Slovenskej republiky 2012. Jej cie?om je vybra? 100 najlep??ch slovensk?ch v?n pre ro?n?k 2012/2013 a predstavi? laickej i odbornej verejnosti. (more…)

Tags: