Spolo?nos? O.K.SERVIS BioPro, s v?znamn?m postaven?m v oblasti zabezpe?ovania komplexn?ch dod?vok vin?rskych technol?gi?, enologick?ch produktov a laborat?rnych pr?strojov sa 28. febru?ra a? 3. marca t. r. prezentovala bohatou expoz?ciou na medzin?rodnom vin?rskom ve?trhu VINEX. Svojou pr?tomnos?ou op?tovne deklarovala stabiln? poz?ciu spolo?nosti na trhu. Ak?mi novinkami prekvapila na?ich vin?rov, v?m pribl??ime v rozhovore so z?stupky?ou firmy Ing. Monikou Laciakovou.

Tags: