?as? 2

Ing. ?ubom?ra Kakal?kov?, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

Transl?cia je preklad genetickej inform?cie z poradia nukleotidov do poradia aminokysel?n polypeptidov?ho re?azca (t.j. do prim?rnej ?trukt?ry bielkov?n). T?mto procesom sa syntetizuj? molekuly bielkov?n, v procese nazvanom proteosynt?za. Je pr?sne regulovan?. Prebieha na riboz?moch.

Tags: