Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., Chateau Modra a.s., Modra

V predch?dzaj?cich ??slach ?asopisu sme sa zaoberali obsahom majoritn?ch antioxidantov, ktor? sa vyskytuj? v hrozne (?upk?ch a semen?ch) a v?robou oleja zo semien hrozna. V tejto ?asti pr?ce sa zameriame na obrann? mechanizmy rastl?n, na ?lohu antioxidantov v tomto procese a ich vplyv na na?e zdravie. Z experiment?lnych pr?c vyplynulo, ?e rozdielne klimatick? podmienky, ktor? maj? vplyv na vznik a ??renie chor?b vini?a, maj? vplyv aj na obsah antioxidantov v hrozne, listoch, semen?ch a ?upk?ch. Porovn?van?m v?sledkov z jednotliv?ch anal?z sme objasnili podstatu vplyvu biotick?ch a abiotick?ch faktorov na obsah polyfenolov a antioxidantov vo vzork?ch semien a ?upiek z hrozna, z?skan?ch z r?znych odr?d vini?a. V?sledky priniesli aj ?al?ie cenn? poznatky, tak po str?nke teoretickej, ako aj praktickej.

Tags: